Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojaosion etusivulle

Oikeus päästä omiin tietoihin

Päivitetty 18.4.2019

HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa ja sen palvelukohtaisissa tarkennuksissa kerrotaan, mitä tietoja eri palveluissa käsitellään ja mihin tarkoitukseen, sekä tietojen säilyttämisen periaatteet.

HSL:n asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa ne henkilötiedot, joita hänestä on kerätty.

Pääset tarkastelemaan ja päivittämään palvelukohtaisia tietojasi seuraavissa HSL:n mobiili- ja verkkopalveluissa:

 • HSL Mobiililippu (omat tiedot, ostohistoria)
 • HSL-sovellus (asetukset)
 • HSL-tunnus (omat tiedot, omat linjat)
 • Kaupunkipyörä-palvelu (etusivu, HSL-tunnus käyttäjät)
 • HSL-korttipalvelu (HSL-korttitietoja, hsl.fi/kortti) ja Oma matkakortti -sovellus Android ja Windows-puhelimilla

HSL-kortin osalta saat asiakastiedot sekä osto- ja myyntitapahtumiin liittyvät korttitiedot tulosteena HSL:n palvelupisteistä näyttämällä voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta. HSL-kortin ei tarvitse olla mukana.

Pyynnöstä toimitettaviin tietoihin voit tutustua jäljempänä kohdassa ”Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön osoittaminen HSL:lle”.

Oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettavaksi HSL:n järjestelmistä, jos

 • tietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin,
 • olet perunut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta,
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, tai henkilötietojesi käsittely ei jostain muusta syystä ole lainmukaista.

HSL ei voi asiakkaan pyynnöstä poistaa sellaisia tietoja, joiden käsittely perustuu muuhun lailliseen käsittelyperusteeseen, kuin asiakkaan suostumukseen ja joiden käsitteleminen on edelleen tarpeen tai välttämätöntä HSL:n lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi. Tällaisten tietojen osalta HSL on määritellyt säilytysajat, joiden puitteissa asiakkaan tiedot poistetaan.

Voit esittää HSL:lle tietojen poistopyynnön jäljempänä kohdassa ”Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön osoittaminen HSL:lle” annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että HSL oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla HSL:lle tarvittava lisäselvitys.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Näissä tapauksissa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, jonka kuluessa HSL voi varmistaa asiakkaan henkilötietojen paikkansapitävyyden. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa esimerkiksi henkilökunnan käsittelyoikeuksien rajoittamista asiakkaan henkilötietoihin. HSL:llä on oikeus säilyttää tietoja, joiden käsittelyä asiakas on rajoittanut.

Vastustamisoikeus, sekä oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon (ml. profiloinnin) kohteeksi

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia. Henkilötietojen käsittelyn vastustamisoikeus ei koske sellaisia julkisen toimijan rekistereitä, joita pidetään lain perusteella.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin ja profilointiin. HSL kysyy aina asiakkaan suostumuksen suoramarkkinointiin ja profilointiin. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi samalla tavalla kuin olet sen antanut.

Sinulla on oikeus vastustaa paikannustietojesi käsittelyä HSL:n verkko- ja mobiilipalveluissa. Voit antaa ja perua HSL:n verkko- ja mobiilipalveluissa suostumuksesi paikannustietojen keräämisen ja käsittelyn osalta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut HSL:lle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos tiedot sijaitsevat sähköisessä järjestelmässä.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta

Mikäli asiakkaiden henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin asiakkaiden oikeuksille ja vapauksille, HSL:n on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta asiakkaille ilman aiheetonta viivytystä.

Ilmoitus sisältää:

 • kuvauksen tapahtuneesta
 • HSL:n tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot lisätietoja varten
 • kuvauksen tapahtuneen todennäköisistä seurauksista asiakkaalle
 • kuvauksen toimenpiteistä, joita HSL aikoo toteuttaa tai jotka se on jo toteuttanut haittavaikutusten lieventämiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on tehty rikkomus.

Valvontaviranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto, puhelin vaihde: 029 5666700, sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön osoittaminen HSL:lle

Voit tehdä tietojasi koskevan pyynnön HSL:n palvelupisteessä. Tarvitset pyynnön osoittamiseksi henkilöllisyystodistuksen. Palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät HSL:n verkkopalvelusta: https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu.

HSL kehittää verkkopalvelua, jonka kautta voit tehdä omia tietojasi koskevan pyynnön verkossa. Tiedotamme palvelun käyttöönotosta verkkosivuillamme.

Pyyntö käsitellään mahdollisimman pian ja siihen vastataan 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. HSL ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Tietoihin pääsy- tai poistopyynnön toteuttaminen ei saa vaikuttaa epäedullisesti muiden asiakkaiden tai rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin. Tästä johtuen HSL ei voi asiakkaan tai rekisteröidyn pyynnöstä toimittaa tai poistaa sellaisia tietoja, joiden osalta HSL ei voi olla täysin varma, että tietojen antaja ja pyynnön esittäjä ovat sama henkilö.

Sinulla on oikeus saada maksuton jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, HSL voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. HSL voi toimittaa tietoja seuraavista palveluista:

 • HSL-kortti
 • HSL-sovellus (mobiilikausilipun ostajat)
 • HSL-tunnus
 • Asiakaspaneeli

Lisäksi HSL voi toimittaa rekisteröidylle tiedot tarkastusmaksurekisteristä.

HSL kehittää palvelujaan ja asiakastietojen hallintaa. Tulevaisuudessa voit saada tietoja useammista palveluista.

HSL:n ilmoittaa henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista niille vastaanottajille, joille henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Tietosuojaosion etusivulle

Takaisin ylös