Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Mitä on liikennejärjestelmän suunnittelu?

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat koko liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot: kävely, pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautot ja tavaraliikenne.  Liikennejärjestelmän suunnittelussa  tarkastellaan yksittäisten hankkeiden sijaan kokonaisuutta sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia liikkumiseen ja liikenteen kehitykseen.

Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet sekä elinkeinoelämän kuljetusmahdollisuudet. Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittäminen parantaa kasvavan metropolialueen kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän tähtäimen suunnittelua. Esimerkiksi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:ssa hahmoteltiin tulevaisuuden liikennejärjestelmää aina vuoteen 2050 asti. Liikennejärjestelmän suunnittelu luo raamit; yksityiskohdista päätetään muiden suunnitelmien ja toteutuksen yhteydessä.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu perustuu lakiin pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009). Lain mukaan pääkaupunkiseudun kunnat hoitavat yhteistoiminnassa liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen suunnittelun.

Alueiden kehittämistä koskevan lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on maakuntien liittojen tehtävä muualla kuin  Helsingin seudulla, jossa se on HSL:n perussopimuksessa määritelty HSL:n tehtäväksi.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa otetaan kantaa seudulliseen liikennepolitiikkaan ja vaikutetaan liikkumismahdollisuuksiin: yhdyskuntarakennetta, liikenneverkkoja ja -palveluja kehittämällä voidaan parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kilpailukykyä sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Helsingin seutu on Suomen valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien solmukohta, ja siten seudun liikennejärjestelmän toimivuus on tärkeää koko maan kannalta.

Voimassa oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 kattaa kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa. Suunnitelma on valmisteltu kiinteässä vuorovaikutuksessa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyön sekä seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelun kanssa.

Tutustu voimassa olevaan HLJ 2015 -suunnitelmaan vuoden 2015 julkaisuissa.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma

Seuranta

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista seurataan MAL-aiesopimuksen seurannan yhteydessä. Liikenteen osalta seurantatiedot kootaan HSL:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta vuosittain.

Seurantatiedon avulla nähdään, onko kehityksen suunta oikea ja riittävä liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden kannalta ja mitä korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Seurantatietoa hyödynnetään myös suunnittelun kehittämisessä ja seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Seurantaraportit löytyvät HSL:n julkaisuista


Liikennetutkimukset ja -ennusteet

Liikennetutkimukset ja liikenne-ennustemallit ovat liikennejärjestelmäsuunnittelun tärkeitä työkaluja.

Tutkimuksissa kootaan edustavat havaintoaineistot, joiden avulla tuotetaan perustunnusluvut ihmisten liikkumisesta ja tavaroiden kuljettamisesta. Perustunnuslukuja ovat muun muassa liikkumisen ja kuljetusten kokonaismäärät sekä eri kulku- ja kuljetusmuotojen keskinäiset osuudet seudulla.

Havaintoaineistoja käytetään myös liikenne-ennustemallien lähtötietoina. Liikenne-ennustemalleja tarvitaan maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen liikenteellisten vaikutusten arviointiin, esimerkiksi liikennemäärien muutosten ja niiden seurausten ennakointiin liikenneverkon eri kohdissa.

Tutustu tutkimuksissa tehtyihin raportteihin, tiivistelmiin, rekisteriselosteisiin ja muihin dokumentteihin Julkaisut-sivulla.

Saavutettavuustarkastelut (SAVU)

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä on kehitetty analyysityökalu SAVU, jonka avulla eri toimintojen seudullista saavutettavuutta kuvataan vyöhykkeiden avulla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Työkalua voidaan hyödyntää erityisesti liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisessa suunnittelussa. SAVU-tarkastelujen avulla voidaan vertailla eri alueiden saavutettavuutta sekä osoittaa sellaiset alueet, jotka ovat kestävien kulkumuotojen kannalta parhaita maankäytön kehittämiskohteita. Saavutettavuustarkasteluja on hyödynnetty esimerkiksi HLJ 2015:n ja maankäyttösuunnitelman valmistelussa sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa.