6. blogi: Kehä I:n bussilinjatarkastelun päiväkirjatutkimuksen ja työpajojen tuloksia

Tässä postauksessa esittelemme muutamia nostoja matkapäiväkirjatutkimuksen sekä työpajojen tuloksista. Kutsuimme liikkumiskyselyn jatkokyselyyn vastanneista osan osallistumaan marras- ja joulukuun vaihteessa matkapäiväkirjatutkimukseen sekä kahteen työpajaan.

Matkapäiväkirjan tekemiseen osallistui 18 asukasta, joista 9 osallistui päiväkirjan syventäviin haastatteluihin. Kahteen työpajaan osallistui yhteensä 18 asukasta.

Matkapäiväkirjojen ja työpajojen avulla saimme syvällisempää tietoa ja ymmärrystä asukkaiden liikkumisesta, liikkumiseen ja joukkoliikenteen käyttöön liittyvistä kokemuksista sekä Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehityskohdista. Kokoamme kaikesta asukasvuorovaikutuksesta laajan raportin, jonka julkaisemme tiiviin yhteenvedon kanssa kevään aikana myös täällä blogissa.

Päiväkirjatutkimus

Päiväkirjatutkimus toteutettiin siihen tarkoitetulla sovelluksella. Päiväkirja sisälsi seitsemän tehtävää, jotka koskivat liikkumisen tapoja, liikkumisen kokemusta sekä Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehittämistä.

Lisäksi päiväkirjaan dokumentoitiin kaksi normaalia matkaa tai matkapäivää Kehä I:n alueella. Puolet päiväkirjaan osallistuneista kutsuttiin myös syventäviin haastatteluihin.  

Kuusi käyttökokemusta avaavaa teemaa

Päiväkirjan ja syvähaastattelujen sekä liikkumiskyselyn avovastausten analysoinnista nousi kuusi keskeistä joukkoliikenteen käyttöä sekä käyttökokemusta avaavaa teemaa. Jokainen teema vaikuttaa siihen, mikä liikkumisen väline valitaan ja minkälainen matkakokemus on. Teemat ovat myös vahvasti yhteydessä toisiinsa. Nämä kuusi teemaa olivat: 

 

 • Sujuvuus 
 • Miellyttävyys 
 • Tuttuus
 • Taloudellisuus  
 • Turvallisuus
 • Hallinta / toimijuus  

Joukkoliikenteen kehityskohteita

Teemojen lisäksi aineistosta ryhmiteltiin erilaisia kehityskohteita, joihin panostamalla joukkoliikennepalvelu niin Kehä I:llä kuin myös muutenkin tulisi houkuttelevammaksi käyttää.

Tarpeet ryhmiteltiin yleisiksi tarpeiksi sekä tarkemmiksi tarpeiksi, koskien esimerkiksi pysäkkien ylläpitoa, Kehä I:n bussilinjojen reittiä tai HSL:n lipputyyppejä. Aineistosta tiivistettiin kymmenen keskeistä tarvetta tai nykytilan kokemusta:

 

 • Ruuhka heikentää sujuvuutta ja matkakokemusta
 • Matkustaminen ilman vaihtoja on monelle tärkeää
 • Autoilu koetaan helppona, nopeana ja itsenäisenä
 • Linjojen reitit ja liityntäyhteydet tulisi saada loogisemmiksi
 • Viikonloppu- ja iltavuoroja toivotaan lisää
 • Runkolinjoista pidetään niiden selkeyden ja nopeuden vuoksi
 • Lyhyt kulkuvälineen odotusaika parantaa matkakokemusta
 • Pysäkeistä toivotaan viihtyisämpiä ja toimivampia
 • Matka-aika ja aikataulujen sekä reittioppaan luotettavuus vaatii kehitystä
 • Joukkoliikenteen toivotaan tuntuvan turvallisemmalta

Joukkoliikenteen käyttäjien profiilit

Aineistoa tuotettiin yleistetyt käyttäjäprofiilit, joissa joukkoliikenteen käyttöä ohjaavat teemat painottuvat eri tavalla käyttäjien erilaisista tarpeista riippuen. Joukkoliikenteen käyttäjäprofiileiksi muodostui:

 

 • Tekijä
 • Tarkka
 • Nautiskelija
 • Epävarma
Kuvassa on esitetty joukkoliikenteen käyttäjäprofiilit nelikentällä, missä vaaka-akselin vasen pääty on ’’toiminnallisuus tärkeää’’ ja oikea on ’’kokemuksellisuus tärkeää’’. Pystyakselin yläpää on ’’toimijuuden kokemus vahva’’ ja alapää on ’’toimijuuden kokemus heikko’’. Käyttäjäprofiili ”tekijälle” toiminnallisuus on tärkeää ja toimijuuden kokemus on vahva, tarkalle toiminallisuus on myös tärkeää, mutta toimijuuden kokemus on heikko. Kokemuksellisuutta arvostavissa profiileissa nautiskelija kokee vahvaa toimijuutta, kun taas epävarmalle toimijuuden kokemus on heikko joukkoliikennepalvelussa.
Joukkoliikenteen käyttäjäprofiilit nelikentässä.

Työpajat

Työpajoissa keskusteltiin pareittain ja ryhmissä Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehittämisestä ja haettiin kompromisseja suunnitteluratkaisuista. 

Työpajan päätehtävä oli piirtää ryhmissä kartalle ryhmää parhaiten palveleva Kehä I:n bussilinjasto, joka ottaisi huomioon suunnittelun reunaehdot.

Molemmissa työpajoissa toivottiin ennen kaikkea ilta- ja viikonloppuliikenteen lisäämistä sekä suoraa Kehä I:stä päästä päähän kulkevaa bussilinjaa.

Muina kehitystarpeina nostettiin esiin muun muassa liitynnän ja vaihtamisen helppous, pysäkkien kävely-ympäristö, pysäkkien ylläpito ja kunto sekä informaation jakaminen.

Työpajan lopulla osallistujat luonnostelivat Kehä I:lle ryhmiä parhaiten palvelevan bussilinjaston. Alla on esitetty yhteenvedot työpajojen osallistujien piirtämistä linjastokokonaisuuksista.

Kartassa on esitetty työpajojen osallistujien hahmottelema suora busslinja, joka kulkee Kehä I:stä päästä päähän Westendinasemalta Itäkeskukseen sekä toinen lyhyempi bussilinja Valimosta kauppakeskus Kaaren kautta Kannelmäkeen.
Työpajaan osallistuneiden ensimmäinen hahmotelma Kehä I:n bussilinjoista.
Kartassa on esitetty työpajaan osallistuneiden luonnostelema bussilinja, joka kulkee Westendistä Perkkaan ja Leppävaaran Valimoon sekä toinen siihen yhdistyvä linja, joka kulkee Itäkeskuksesta Kehää pitkin ja haarautuu Kannelmäen kohdalla kulkemaan Leppävaaraan tai Valimoon. Tälle linjalle on myös merkitty mahdollisuus koukata Paloheinän ja Torpparienmäen kautta. Näiden lisäksi kartalla on Hakunilasta Malmin, Pukinmäen, Oulunkylän sekä Maunulan kautta Paloheinään kulkeva linja, joka vain käy Kehällä.
Työpajaan osallistuneiden toinen hahmotelma Kehä I:n bussilinjoista.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi jatkamme Kehä I:n bussilinjaluonnoksen suunnittelua. Hyödynnämme liikkumiskyselystä, työpajoista, matkapäiväkirjoista sekä asiakashaastatteluista saamiamme vastauksia ja näkemyksiä suunnittelun lähtötietona.

Lisäksi tulemme viemään yleisempiä joukkoliikennepalvelun kehitystarpeita eteenpäin niin HSL:n sisällä kuin sidosryhmillemme. Tarkoituksenamme on julkaista ensimmäinen linjastoluonnos asukkaiden kommentoitavaksi lähiviikkoina. Luonnosta hiotaan saadun palautteen perusteella.

 

Voit lukea aiemman postauksen liikkumiskyselyn tuloksista täältä.

 

Miltä työpajoissa tehdyt linjastoehdotukset mielestäsi vaikuttavat, entä mitä ajatuksia päiväkirjojen teemoista herää? Voit kertoa oman näkemyksesi alla olevassa kommenttiosiossa.