I riktning mot en hållbar stadsregion – så här framskrider arbetet med MAL 2023

Helsingforsregionen växer. Var byggs det bostäder och av vilken typ?  Vilka är de bästa platserna för nya arbetsplatser och företag?  På vilka sätt förbättras möjligheterna till rörlighet?  Hur rör sig människor och varor i regionen? Under de följande åren kommer bland annat dessa frågor att besvaras i MBT 2023-arbetet som styr markanvändning (M), boende (B) och trafik (T) i regionen Ramprogrammet för MBT godkändes av HRT:s styrelse och Helsingforsregionens samarbetsmöte tisdagen den 15 december.

I enlighet med det godkända ramprogrammet börjar man nu utarbeta en ny MAL-plan för markanvändning (M), boende (B) och trafik (T) gemensamt för de 15 kommunerna i Helsingforsregionen och staten.  Hållbar urbanisering står i fokus för MBT 2023-planeringen. Utöver det går arbetet på djupet med tre huvudteman: förändringen av samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen.

"Även om coronapandemin har överraskat oss alla – även aktörerna i Helsingforsregionen – fortsätter regionen att växa i likhet med stadsregioner runt om i världen", säger Suvi Rihtniemi, ordförande för Helsingforsregionens kommitté för trafiksystem, och verkställande direktör för HRT. 

"De förändringar som pandemin medfört för var och en av oss understryker bara vikten av en god planering. Med hjälp av MBT-arbetet ser vi till att regionen kan växa på ett hållbart sätt även i en förändrad verksamhetsmiljö, säger Rihtniemi. 

MBT-planeringen görs i cykler om fyra år. Den föregående MAL-planen, MAL 2019, lade grunden för det nuvarande MBT 2023-arbetet, där behoven av att utveckla regionens markanvändning, boende och trafik nu preciseras och fördjupas.  I MBT 2023-arbetet sammanställs en regional och strategisk prognos för markanvändning, boende och trafik för åren 2040 och 2060. Prognosen innehåller en plan för hur regionen ska utveckla markanvändningen, målen för bostadsproduktionen och andra bostadspolitiska åtgärder samt en lagstadgad trafiksystemplan som omfattar alla trafikslag.

En viktig del av MBT 2023-planeringen är en omfattande konsekvensbedömning med vilken man säkerställer att de planerade åtgärderna är effektiva och leder Helsingforsregionen i önskad riktning.     

 

Vad innebär MBT-planering?

  • MAL-planen drar upp riktlinjerna för planeringen av markanvändning (M), boende (B) och trafik (T) i kommunerna i Helsingforsregionen. Deltar gör städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla i huvudstadsregionen och kommunerna Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis i KUUMA-regionen.  Även Sjundeå är med i samplaneringen.
  • MBT-planeringen görs i cykler om fyra år. Kommunerna ansvarar för planeringen av markanvändning och boende, HRT ansvarar för planeringen av transportsystemen i Helsingforsregionen och för konsekvensbedömningen av planen.
  • Helsingforsregionens samarbetsmöte och kommunerna i regionen fattar beslut om MAL-planen gällande markanvändning och boende. HRT:s styrelse godkänner transportsystemdelen för sina medlemskommuner och för övriga kommuner godkänns den av KUUMA-styrelsen och ifrågavarande kommuner
  • Ramprogrammet har nu godkänts vid Helsingforsregionens samarbetsmöte och i HRT:s styrelse. Det  kommer ännu att behandlas av styrelsen för KUUMA-kommunerna i mars 2021. 
  • År 2021 kommer planeringen att fokusera i synnerhet på att skapa en lägesbild, sammanställa temautredningar och definiera målen och en vision.