MAL-blogi

Helmet 5 – Helsingin seudun liikennemalli uudella tiedolla

Petr Hajduk, liikennetietoasiantuntija

Helsingin seudulla muun muassa MAL-suunnitelman ja hankkeiden analysointia varten käytetään aktiivisesti liikennemalleja. HSL:n ylläpitämä Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikennemalli – HELMET – ennustaa tulevaisuuden eri kulkutapojen liikennemääriä karkealla tasolla. Ensimmäinen versio mallista julkaistiin vuonna 2011 ja tänä vuonna käynnistettiin jo viidennen version kehitystyö.

Liikennemallit koostuvat ikään kuin kysynnästä ja tarjonnasta. Kysyntä kuvaa ihmisten liikkumistarpeita alueiden välillä. Tarjonta kuvaa liikkumisen mahdollisuuksia käytettävissä olevassa liikenneverkossa. HSL:n ylläpitämässä Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikennemallissa (HELMET) mallinnetaan sekä liikkumisen kysyntää että tarjontaa.

HELMET5 -kehitystyö etenee kevään 2024 aikana. Ensin valmistellaan mallin lähtötiedot liikkumistutkimusaineistojen pohjalta. HSL:n toteuttamassa liikkumistutkimuksessa kerätään tietoa kaikista kulkutavoista, niin henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä, pyöräilystä kuin kävelystäkin.

Sen jälkeen aiemman malliversion avulla tuotettuja tuloksia verrataan viimeisimpiin liikennelaskentatietoihin. HSL:n lisäksi liikennelaskentatietoja saadaan eri lähteistä esim. Fintrafficilta ja Helsingin kaupungilta. Tulosten vertailussa mallista paljastuu kohtia, joita mahdollisuuksien mukaan lähdetään parantamaan.

Mallin liikenneverkko koostuu solmuista (esim. risteykset ja asemat) ja linkeistä (esim. rautatieosuudet, tieosuudet, sillat ja tunnelit). HELMET5-mallin liikenneverkkokuvausten kehittäminen jatkuu mm. Helsingin keskusta-alueen ja Itä-Uudenmaan verkkokuvausten tarkennuksilla ja HSL-alueen ulkopuolisten joukkoliikennelinjojen kuvausten tuottamisella valtakunnallisesta GTFS-aineistosta (General Transit Feed Specification).

Helsingin keskustan liikenteen mallintamiseen liittyvien kehittämisehdotusten esiselvitys on valmistumassa huhtikuun 2024 loppuun mennessä ja tulee tarjoamaan mahdollisia kehittämiskohteita myös HELMET5 -työhön.

Kevään aikana kehitystyö keskittyy siis ensisijaisesti liikkumistutkimusdatan esikäsittelyyn ja mallin liikenneverkkokuvausten ja sijoittelumenetelmien kehittämisellä. Varsinaiset malliestimoinnit saadaan käynnistettyä kesään mennessä ja ne valmistuvat vuoden lopussa. Malliestimoinneilla tarkoitetaan matemaattisia malleja, joiden pohjalta syntyy ymmärrys kysynnästä (liikkumistarpeista). Täsmentävien vaiheiden jälkeen uudella mallilla on mahdollista luoda tulevaisuusskenaarioita ihmisten liikkumisesta.

Helmat_mallikuva.jpg

Lue myös nämä