HSL kannustaa bonuksilla vähentämään bussien päästöjä

HSL ottaa bussiliikenteessä käyttöön ympäristöbonuksen, joka
myönnetään liikennöitsijöille päästöjä alentavista toimenpiteistä.
Bonusmalli ottaa huomioon sekä hiilidioksidipäästöt että
haitalliset lähipäästöt.

Jatkossa HSL järjestää vuosittain tarjouskilpailun, jossa
liikennöitsijät voivat esittää uusia, voimassaolevat sopimukset
ylittäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. HSL hyväksyy
parhaat toimenpiteet kustannustehokkuuden mukaisessa järjestyksessä
niin, että kokonaiskustannukset vastaavat bonukselle vuosittain
varattua määrärahaa.

Ensimmäinen ympäristöbonusta koskeva tarjouskilpailu
järjestetään kevään aikana ja bonus otetaan käyttöön ensi syksynä.
HSL on varannut vuoden 2013 loppuun asti jatkuvalle bonuskaudelle
600 000 euron määrärahan.

Bonuksen voi saada muun muassa biopolttoaineen – biokaasun,
biodieselin tai bioetanolin – käytöstä. Hyvitystä myönnetään vain
jäteperäisistä biopolttoaineista. Päästövähennys lasketaan samalla
tavalla kuin bussiliikenteen tarjouskilpailun kalustovertailussa.
Perusteena ovat liikenteessä bonuskaudella käytettävä
polttoainemäärä ja tällä määrällä saavutettava, tutkimuslaitosten
vahvistamien mittaustulosten mukainen päästövähennys.

Biopolttoaineiden päästövaikutukset lasketaan EU-direktiivien
mukaisilla kestävyyskriteereillä. Bonuskilpailussa sovelletaan
kulloinkin uusimpia säädöksiä ja standardeja.

Bonusta voidaan myöntää myös polttoaineen kulutuksen
vähentämisestä sekä entistä tehokkaammasta pakokaasujen
puhdistuksesta. Näidenkin toimien päästövaikutukset arvioidaan
riippumattomissa tutkimuslaitoksissa vahvistettujen mittaustulosten
pohjalta. Kustannustehokas keino vähentää lähipäästöjä on
esimerkiksi pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiston asentaminen Euro
4 -luokan ja sitä vanhempiin busseihin.

HSL uskoo, että vuosittain jaettava ympäristöbonus edesauttaa
päästöjen vähentämistä kulloinkin parhailla mahdollisilla
keinoilla. Vuosittainen bonus mukautuu teknologian kehitykseen sekä
päästövaikutusten laskentamenetelmien muutoksiin. Bonussummaa
voidaan kasvattaa tai vähentää ottamalla huomioon muun muassa
aiemmilla bonuksilla saavutetut tulokset, liikenteen
päästövähennystavoitteiden toteutuminen muilla keinoilla sekä HSL:n
omistajakuntien maksuhalukkuus.