Valtio ja Helsingin seudun kunnat solmivat MAL-aiesopimuksen

Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja
liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012–2015 allekirjoitettiin
20. kesäkuuta.

Aiesopimuksella tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä
yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa
kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien
tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi
tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon
keskeiset kehittämishankkeet.

Helsingin seudulle lisää kohtuuhintaisia asuntoja

MAL-aiesopimuksen keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikkumismuotojen
edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen
alueella. Helsingin seudun asuntotuotantotavoitteeksi asetetaan
12000–13000 asunnon rakentaminen vuosittain.  Kohtuuhintaisten
asuntojen lisäämiseksi ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee
olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 prosenttia. Aiesopimus
sisältää myös kuntakohtaiset kiintiöt, joihin kunnat
sitoutuvat.

"Tämä on historiallinen tilanne. Kyseessä on ensimmäinen kerta,
kun liikennejärjestelmää sekä tontti- ja asuntotarjontaa koskevat
aiesopimukset yhdistetään Helsingin seudulla samaan
kokonaisuuteen", asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
sanoo.

"Sopimuksella edistetään yhtenäistä metropolipolitiikkaa ja
vauhditetaan erityisesti normaalien vuokra-asuntojen tuotantoa.
Sovitut tavoitteet on nyt myös saavutettava. Kuntien on
sitouduttava kuntakohtaisiin asuntotuotantovelvoitteisiin.
Kohtuuhintaisia asuntoja täytyy saada lisää ihan tavallisille
pieni- ja keskituloisille työssäkävijöille", Kiuru painottaa.

Helsingin seudun kunnat laativat yhteisen
maankäyttösuunnitelman, jossa sovitetaan yhteen alue- ja
yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen. Samalla
valtio sitoutuu tukemaan liikennejärjestelmien toimivuutta ja
maankäytön kehittämiseen liittyviä hankkeita alueella.

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun kuntien lisäksi
ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL).

MAL-aiesopimus liitteineen on julkaistu
ympäristöministeriön verkkosivuilla