Liityntäpysäköinnin vastuunjakoon etsitään selkeyttä

HSL ja Liikennevirasto esittävät, että liityntäpysäköinnin
kustannukset jaettaisiin ”hyötyjä maksaa” -periaatteella.
Kustannukset jaettaisiin sijaintikunnan, matkan kohdekunnan,
käyttäjän kotikunnan sekä valtion kesken. Taustalla on Helsingin
seudun liityntäpysäköinnin kehittämistä jo pitkään hiertänyt
epäselvyys vastuun ja kustannusten jaosta.

Nykyisellään pysäköinnin järjestämisestä vastaa lain mukaan
alueen tai laitoksen omistaja. Käytännössä Helsingin seudulla
vastuussa ovat kunnat, VR, Liikennevirasto tai ELY-keskus.
Muutamissa kohteissa on tehty yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.
Vastuut määräytyvät kohdekohtaisesti, eikä liityntäpysäköinnin
kokonaisuus ole tällä hetkellä kenenkään vastuulla.

”Liityntäpysäköintiä tulee kehittää pitkäjänteisesti ja
määrätietoisesti, jotta siitä saadaan toimiva osa
liikennejärjestelmää. Tällöin se lisää ja monipuolistaa
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia”, painottaa HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

”Tavoitteena on kehittää liityntäpysäköintiä kuntarajoista
riippumattomana kokonaisuutena siten, että se tukee
yhdyskuntarakenteen eheyttä. Strategia tarjoaa hyvän pohjan
neuvotteluille kustannusten ja vastuun jaosta”, toteaa
Liikenneviraston ylijohtaja Anne Herneoja.

Liityntäpysäköinnin lisääminen vähentää ruuhkia

Ruuhkat vähenevät merkittävästi, jos esimerkiksi työmatkalaiset
jättävät oman auton liityntäpysäköinti-paikalle ja kulkevat osan
matkastaan joukkoliikenteellä. Mahdollisuus liityntäpysäköintiin
kannattaa tarjota jo matkan alkuvaiheessa, jotta omalla autolla
tehtävät liityntämatkat jäävät mahdollisimman lyhyiksi.

Asukasmäärän kasvu ja erityisesti työssäkäyntialueen
laajentuminen ovat lisänneet liikennemääriä Helsingin seudulla ja
johtaneet pääväylien ruuhkautumiseen. Monilla
liityntäpysäköintialueilla paikat täyttyvät jo varhain aamulla,
eikä niitä riitä kaikille halukkaille.

HSL ja Liikennevirasto esittävät, että henkilöautojen
liityntäpysäköintipaikkoja lisättäisiin nykyisestä 9 000 paikasta
19 600:een vuoteen 2020 mennessä. Pyöräpaikkoja pitäisi saada 18
000 lisää. Tällä hetkellä pyörien liityntäpaikkoja on reilut 10
000. Esitys perustuu joulukuussa valmistuneeseen Helsingin seudun
liityntäpysäköintistrategiaan ja toimenpideohjelmaan.

Liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma on laadittu
Helsingin seudun 14 kunnan alueella. Se tähtää vuoteen 2035, ja
siihen liittyvä toimenpideohjelma vuoteen 2020. Liityntäpysäköinti
ja sen kehittäminen sisältyy Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan HLJ 2011:een sekä Helsingin seudun
MAL-aiesopimukseen. Liityntäpysäköinnin kustannusten ja
vastuunjaosta päätetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Valmistelusta
ovat vastuussa HSL ja Liikennevirasto

 Helsingin seudun
liityntäpysäköintistrategia ja toimintaohjelma