HSL kehittää joukkoliikenteen laadunvalvontaa

HSL on uudistanut ja laajentanut joukkoliikennekaluston
turvallisuuden ja laadun seurantaa. HSL:n ja liikennöitsijöiden
yhteiseen käyttöön saadaan tänä vuonna uusi verkkotyökalu, joka
tehostaa laatuasioita koskevaa raportointia ja
yhteydenpitoa.

HSL tutkii kaluston laatua havainnointimenetelmällä lähes
ympärivuotisesti kahden tutkimusjakson aikana, tammikuusta
toukokuuhun ja syyskuusta marraskuuhun. Tutkimuksia tehdään
busseissa, raitiovaunuissa ja metrovaunuissa.

"HSL haluaa laatuseurannalla parantaa matkustamisen
turvallisuutta ja viihtyisyyttä", HSL:n Operatiiviset tutkimuksen
-ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo. "Työ organisoitiin HSL:ssä
uudelleen viime vuonna ja seurannan toteutus siirrettiin
ulkopuolisen tutkimuslaitoksen hoidettavaksi." Syksyllä 2012
tutkittujen bussien määrä moninkertaistui aikaisemmista vuosista ja
nousi reilusti yli kolmen tuhannen.

Jatkossa tutkitaan noin 6 600 bussia vuodessa. HSL:n
liikenteessä on runsaat 1 300 bussia, joten seuranta toistetaan
ajoneuvoissa useita kertoja. Raitio- ja metroliikenteessä
tavoitteena on tarkastaa jokainen vaunu kuusi kertaa vuodessa.
Kaikkiaan tutkimuksia tehdään vuosittain yli 8 000.

Tietojärjestelmä kehitteillä

HSL kehittää yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa uutta
JOLA Web -verkkotyökalua, joka helpottaa tutkimustulosten
käsittelyä ja raportointia sekä HSL:n, tutkijoiden ja
liikennöitsijöiden välistä yhteydenpitoa. Järjestelmä saadaan
käyttöön syksyllä 2013.

"Uuden järjestelmän ansiosta kentällä tehdyistä havainnoista
voidaan raportoida nopeasti liikennöitsijöille, jotka saavat
entistä paremmat valmiudet korjata havaittuja puutteita", Antti
Vuorela kertoo.

JOLA Web tarjoaa myös työkalun laatia tulosyhteenvetoja ja
-vertailuja tutkimuskausittain. Järjestelmä soveltuu bussi-,
raitio- ja metroliikenteen yhteiseen käyttöön.

Laadukasta joukkoliikennepalvelua

Tutkittavat laatutekijät määritellään HSL:n ja
liikennöitsijöiden välisissä liikennöintisopimuksissa. HSL maksaa
liikennöitsijöille bonusta hyvin hoidetusta joukkoliikenteestä ja
sopimuskohtaisesti perii sanktioita kaluston haitallisista
laatupoikkeamista.

Seurannan kohteina ovat esimerkiksi sellaiset vakavat
puutteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa matkustajille,
kuljettajille tai muille tiellä liikkujille. Näistä raportoidaan
välittömästi liikennöitsijälle.

Myös lievempiä, lähinnä matkanteon viihtyisyyteen ja
sujuvuuteen sekä joukkoliikenteen imagoon vaikuttavia tekijöitä
havainnoidaan. Niitä ovat esimerkiksi linjatunnusten
asianmukaisuus, sisätilojen siisteys ja kunto sekä pysäytysnapin
toimivuus. Lisäksi päätepysäkillä seurataan, tupakoiko kuljettaja
ajoneuvon sisällä tai avoimen oven lähellä.

Tutkimustuloksissa eri laatutekijöiden pisteet ilmoitetaan
prosentteina kokonaispisteistä. Viime syksyn tutkimuksessa
laatupisteiden keskiarvo on 97 prosenttia, kun maksimi on sata.
Esimerkiksi linjakilvistä ja pysäkkijarrun toimivuudesta löytyi
hyvin vähän laatupoikkeamia. Tupakointihaitoista tehtiin niin ikään
vain vähän havaintoja. Eniten puutteita havaittiin ajoneuvon
sisäkattojen, sisäseinien ja tukitankojen kunnossa sekä matkustamon
kellon toiminnassa.