HSL on valmis laajentamaan tehtäviään julkisesti tuettujen kuljetusten järjestämisessä

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) suunnittelee joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien kuljetusten järjestämisen keskittämistä. Juhani Paajasen LVM:lle laatima selvitys ehdottaa, että toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset velvoitettaisiin suunnittelemaan ja järjestämään normaalien joukkoliikennepalvelujen lisäksi myös muut lakisääteiset henkilökuljetukset kuten koululaiskuljetukset ja sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset sekä Kelan korvaamat kuljetukset. HSL on omalta osaltaan valmis vastaamaan uusista tehtävistä, kunhan se saa riittävät taloudelliset resurssit uusien tehtävien hoitoon ja muutokseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) suunnittelee joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien kuljetusten järjestämisen keskittämistä. Juhani Paajasen LVM:lle laatima selvitys ehdottaa, että toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset velvoitettaisiin suunnittelemaan ja järjestämään normaalien joukkoliikennepalvelujen lisäksi myös muut lakisääteiset henkilökuljetukset kuten koululaiskuljetukset ja sosiaali- ja terveystoimen kuljetukset sekä Kelan korvaamat kuljetukset.  

HSL on omalta osaltaan valmis vastaamaan uusista tehtävistä, kunhan se saa riittävät taloudelliset resurssit uusien tehtävien hoitoon ja muutokseen liittyvä lainsäädäntö uudistetaan.

LVM:n selvityksessä perinteinen joukkoliikenne ja julkisesti tuettu henkilöliikenne kytkeytyvät jatkossa entistä tiiviimmin toisiinsa ja erilliskuljetusten sijasta tarjolla on kaikille avointa ja joustavaa palvelulinja- ja kutsuliikennettä, jonka suunnittelusta ja järjestämisestä tulisi uudistuksen myötä entistä tärkeämpi osa HSL:n tehtäväkenttää. Liikenteen suunnittelu tapahtuisi kiinteässä yhteistyössä kuntien maankäytön suunnittelun sekä peruspalveluiden palveluverkon kehittämisen kanssa.

Pitkä kokemus antaa eväitä uusiin tehtäviin

LVM:n selvitys listaa joukon tekijöitä, joiden pitäisi olla kunnossa, jotta normaalin ja tilatun joukkoliikenteen yhdistäminen onnistuu. Liikenteen tulee olla kauttaaltaan esteetöntä, lippujärjestelmän tulee olla selkeä ja liikennepalveluiden viestinnän ja markkinoinnin tulee tavoittaa kaikki asiakasryhmät.

HSL:llä on seudullisena toimijana vankka asiantuntemus liikennejärjestelmäsuunnittelusta, joukkoliikenteen suunnittelusta ja hankinnasta sekä matkalippujärjestelmän kehittämisestä samoin kuin tiedotuksesta ja markkinoinnista.

HSL ja sen edeltäjäorganisaatiot ovat pitkäjänteisesti kehittäneet Helsingin seudun joukkoliikennettä siten, että avoimen joukkoliikenteen käyttö olisi mahdollista kaikille. Liikenteen suunnittelussa ja lippujärjestelmän kehittämisessä HSL tekee kiinteää yhteistyötä HSL:n jäsenkuntien maankäytön ja liikenteen suunnittelun ohella myös kuntien opetus- ja sivistystoimien sekä sosiaali- ja terveystoimien kanssa.

Esteettömyyttä HSL pyrkii edistämään muun muassa kilpailuttamisen kalustovaatimuksilla.

Uusimpana kutsujoukkoliikennehankkeena HSL on lanseerannut Kutsuplus -palvelun, jota voidaan laajentaa niin, että se soveltuu myös yhteiskunnan maksamiin henkilökuljetuksiin.

Kokemus bussiliikenteen kilpailuttamisesta antaa HSL:lle hyvän perustan myös julkisesti tuettujen henkilökuljetusten ammattitaitoiselle kilpailuttamiselle.

 

Lisäresurssit välttämättömiä

HSL muistuttaa, etteivät sen nykyiset henkilöstöresurssit riitä uusien tehtävien hoitamiseen, joten muutos tulee valmistella huolella, selvittää tarvittava henkilömäärä sekä vaadittava osaaminen. Tehtävien siirtäminen seudun kunnilta HSL:lle voidaan toteuttaa vaikkapa kunta kerrallaan.

Vaiheittaisuus voi koskea myös toimialoja esimerkiksi niin, että ensimmäisenä siirretään opetustoimen kuljetukset ja seuraavassa vaiheessa sosiaalitoimen kuljetukset. Kelan maksamissa kuljetuksissa tulee selvittää vastuut ja yhteistyömuodot tulevien SOTE-alueiden kanssa.

Selvitys ehdottaa, että henkilöliikenteen rahoitus keskitettäisiin LVM:lle, mitä HSL pitää perusteltuna, sillä liikenteen hajanaista rahoitusta saataisiin näin koottua yhteen.

Jos henkilökuljetukset lisätään kokonaisuudessaan joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin, tulee uusiin tehtäviin osoittaa myös erillinen rahoitus. HSL pitää tärkeänä, että valtio tukee taloudellisesti logistiikkatoimintojen keskittämistä toimivaltaisille viranomaisille asettamatta kuitenkaan tarkempia ehtoja sille, miten tehtävien hoito sisäisesti järjestetään.