HSL:n uudessa strategiassa tulevaisuuden joukkoliikenne on älykästä, kestävää ja turvallista

HSL:n uusi hallituksen 11.2. hyväksymä visio 2025 kuuluu: ”Joukkoliikenne on ykkösvalinta ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä”. Visio korostaa entisestään HSL:n tärkeää roolia kestävien liikkumismuotojen ja toimivan kaupunkiympäristön edistäjänä. Tavoitetilassa Helsingin seudun väestökasvuun perustuvasta liikenteen kasvusta yli puolet hoidetaan joukkoliikenteellä.

”Olen erittäin tyytyväinen HSL:n uuteen strategiaan. Tavoitteenamme on nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta usealla prosenttiyksiköllä vuoteen 2025 mennessä. Tämä haastaa meidät löytämään uudenlaisia asiakkaille sopivia ratkaisuja. Lähivuosien merkittävät muutokset kuten Kehärata, Länsimetro, muutokset maksujärjestelmässä ja junaliikenteen kilpailuttaminen täydentyvät tulevalla asiakasohjelmallamme. Kaikkien tulevien muutosten tavoitteena on parantaa asiakkaan palvelukokemusta, jotta joukkoliikenne olisi todellinen ykkösvalinta nyt ja jatkossakin”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

”Strategiatyötä lähdettiin alusta alkaen tekemään yhteistyönä sidosryhmien, asiakkaiden, päättäjien ja HSL:n henkilöstön kanssa”, kertoo projektia vetänyt joukkoliikenneyksikön johtaja Tero Anttila. Kultakin osastolta valitut strategialähettiläiden aktiivinen mukanaolo ja eri henkilöstöryhmien kanssa pidetyt strategiatyöpajat täydentyivät HSL:n intranetissä saatavilla olleella avoimella viestinnällä prosessin kulusta. Strategiatyön perustana toimivat HSL:n hiljan uudistamat arvot: asiakaslähtöisyys, yhteistyö, jatkuva kehittyminen ja ympäristövastuu.

Tulevaisuuden näkymistä tehtiin kysely henkilöstölle teemalla ”millainen on ihanteellinen joukkoliikenne vuonna 2025.” Loka-marraskuussa hsl.fi:ssä samainen kysely tehtiin myös asiakkaille, sillä uudessa strategiassa halutaan painottaa yhä enemmän koko asiakkaan matkaketjun huomioon ottamista, sekä palveluiden kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Lähes 1000 HSL:n asiakasta vastasi kyselyyn. Asiakkaat toivoivat yhä vahvempaa runkolinjastoa, poikittaislinjoja, tiheitä vuorovälejä, edullisia lippuja ja turvallista joukkoliikennettä. Nämä teemat ovat keskeisiä uudessa strategiassa.

Vision ja perustehtävän lisäksi strategiatyössä määriteltiin HSL:n kuusi strategista tavoitetta:

1. Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin.
2. Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput.
3, Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta.
4. Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.
5. Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä.
6. Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä.

HSL tulee panostamaan uudessa strategiassa vahvasti runkolinjaston kehittämiseen, jonka tiedetään lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä. Vähäpäästöisen liikenteen osuutta lisätään entisestään. Uusissa mittareissa keskitytään erityisesti bussiliikenteen päästöjen ja energiatehokkuuden seurantaan.   HSL:n keskeinen tavoite on lisätä kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuutta autoilua enemmän.

”Toteutuakseen se vaatii ponnisteluja sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä, jotta tavoitteisiin päästäisiin”, Tero Anttila toteaa.

Yhdessä toimintastrategian kanssa määriteltiin myös ensimmäistä kertaa HSL:n henkilöstöstrategia. Sen visio kuuluu ”Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittymiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti.”

Strategiat hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 11.2. Hallituksen hyväksymä toimintastrategia tulee toimimaan vuosille 2015 - 2017 valmisteltavan toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohta, jonka yhteydessä kunnat pääsevät antamaan asiasta lausuntonsa uudesta strategiasta. Lopullisesti HSL:n strategian hyväksyy yhtymäkokous syksyllä 2014. HSL:n arvot hyväksyi edellinen hallitus vuonna 2012. Ne ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, jatkuva kehittyminen ja ympäristövastuu.

HSL:n toimintastrategia

HSL:n toimintastrategia, tausta-aineisto

HSL:n henkilostostrategia

HSL:n henkilostostrategia, tausta-aineisto