HSL:n uudet laskurit kannustavat liikkumaan kestävästi

Laskurit kertovat hauskalla tavalla, miltä yksityishenkilön tai yrityksen työntekijöiden tilanne näyttää nykyisten kulkutapojen valossa.

Kulkutapalaskuri raportoi, millainen liikkuja olet. Työmatkalaskuri puolestaan tuottaa työnantajalle hyvän kokonaiskuvan yrityksen työ- ja työasiointimatkoista. Laskurit on toteuttanut HSL:lle Dimenteq Oy. Laskurit toimivat seuraavilla selainversioilla: IE9, Chrome, Firefox ja Safari.

”Kevyen liikkumiskyselyn tavoitteena on saada ihmiset punnitsemaan omia liikkumistapojaan ja ohjata niitä kestävämpään suuntaan. Moni toki jo liikkuukin kävellen, pyörällä tai julkisilla, ja heitä haluamme kannustaa jatkamaan hyvällä tiellä”, liikkumisen ohjauksen päällikkö Tarja Jääskeläinen kertoo.

Kulkutapalaskurissa minä ja muut liikkujat

Kulkutapalaskuri määrittelee eri kulkutapojen käytön perusteella, mikä on vastaajan liikkujatyyppi työ- tai koulumatkoilla sekä muilla matkoilla. Lisäksi muutaman taustakysymyksen avulla laskuri vertaa vastauksia HSL:n liikkumistutkimuksessa saatujen vastausten tuloksiin. Omat tulokset voi halutessaan jakaa Facebook-kavereille tai Twitter-seuraajille.  Avaa laskuri

Työmatkalaskurista yrityksen tietopankki

Kulkutapalaskuria järeämpi Työmatkalaskuri on työpaikkojen käyttöön tarkoitettu työkalu. Työnantaja saa laskurin avulla konkreettista tietoa työntekijöidensä työ- ja työasiamatkoista, niihin liittyvistä kehittämistarpeista sekä keinoista, joilla niitä voi muuttaa fiksummiksi. Kerätyn tiedon pohjalta voi laatia yrityksen liikkumissuunnitelman ja tehdä seurantaa millaisia vaikutuksia esimerkiksi työsuhdelippujen hankkimisella on ollut uusimalla kyselyn vuoden tai parin päästä. Avaa laskuri

”Autolla tehtyjen työ- ja työasiamatkojen vähentäminen tuo työnantajalle kustannussäästöjä, parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista, pienentää työpaikan hiilijalanjälkeä ja vahvistaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta”, Tarja Jääskeläinen sanoo.

Laskurin tuottamaa dataa ovat esimerkiksi kyselyyn vastanneiden työntekijöiden liikkujatyyppien jakauma, hiilidioksipäästöjen määrä, työmatkojen pituudet, kulkutapojen muutospotentiaali, työasiamatkojen kulkutavat, useus ja suuntautuminen, halukkuus tehdä etätöitä tai kulkea kimppakyydeillä sekä tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin.

Työntekijälle laskuri tarjoaa palautekanavan työ- ja työasiamatkaliikkumiseen liittyvistä asioista ja antaa kestävän liikkumisen vinkkejä. Kyselyyn vastannut saa selville oman liikkujatyyppinsä ja miten muut vastaavaan asukasryhmään kuuluvat tekevät työmatkojaan. Lisäksi vastaajalle näytetään kuvaajien avulla, kuinka paljon aikaa, euroja, hiilidioksidipäästöjä ja kaloreita hänen työmatkastaan syntyisi, jos hän tekisi koko matkan jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai autolla ja verrataan niitä hänen nykyiseen liikkumistapaansa.

Laskurilla tehtävä työmatkakysely on tarkoitus tehdä muutaman vuoden välein. Ensimmäisen kyselyn tulosten pohjalta on mahdollista laatia työpaikan liikkumissuunnitelma, joka on toimenpidesuunnitelma siitä, millä keinoilla ja aikataululla kestävää työmatka- ja työasiamatkaliikkumista edistetään. Vuoden tai parin päästä työpaikan kannattaa tehdä henkilöstölleen uusi kysely selvittääkseen, miten liikkuminen on muuttunut: onko joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvanut tai tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin parantunut.

Työmatkalaskuri otettiin käyttöön syksyllä 2014, jonka jälkeen sitä on jatkokehitetty aiempien suunnitelmien ja käyttäjiltä tulleen palautteen avulla. Työnantaja tarvitsee laskurin käyttöön tunnukset, joita on tällä hetkellä annettu noin parillekymmenelle työpaikalle. Laskurissa on kiinnitetty erityistä huomiota sen käytettävyyteen, jotta kyselyn luominen ja tulosten hyödyntäminen olisi helppoa. Työntekijä saa saman tien palautetta omasta työmatkaliikkumisestaan.

HSL tarjoaa Työmatkalaskurin maksutta HSL-alueella sijaitsevien työpaikkojen käyttöön. Kysely on työnantajakohtainen. Laskuri toimii kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viimeisin uudistus on, että myös HSL-alueen ulkopuolella asuvat työntekijät voivat vastata laskuriin. Tunnukset laskurin käyttöön voi tilata osoitteesta yrityspalvelut@hsl.fi.