HLJ-lausunnoissa kaivataan jatkoselvityksiä ajoneuvoliikenteen hinnoittelusta

Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksessa eli HLJ 2015:ssä esitetty ajoneuvoliikenteen hinnoittelu jakoi lausunnon antajien mielipiteet. Kunnat eivät ole vielä valmiita ottamaan hinnoittelua käyttöön, mutta valtionhallinnon lausunnoissa siihen suhtauduttiin myönteisemmin. Hinnoittelun ja sen toteutustapojen tarkempi selvittäminen seudulla saa laajasti kannatusta.

Joukkoliikenne, kävely ja pyöräily ovat tulevaisuuden kulkumuotoja Helsingin seudulla, minkä vuoksi niiden palvelutasoa tulee parantaa. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne. Liityntäbusseilla varmistetaan hyvät yhteydet myös laajemmalta alueelta.

Kun rakentaminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, tarve liikkumiseen vähenee ja suuri osa matkoista voidaan tehdä kestävillä kulkutavoilla. Nämä HLJ 2015:n linjaukset saivat laajaa kannatusta lausunnoissa, joita pyydettiin kunnilta, valtiolta ja muilta sidosryhmiltä. Luonnos oli yhteisellä lausuntokierroksella Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa.  

”Lausunnoissa suunnitelmien samanaikaista valmistelua ja siihen liittynyttä yhteistyöprosessia kiitettiin ja todettiin se hyväksi tavaksi suunnitella seudun tulevaa liikennejärjestelmää ja maankäyttöä sekä niiden yhteensovittamista. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä yhteisessä valmistelussa on löydetty seudullisia näkökulmia yhden kunnan tarpeista lähtevien kehittämistoiveiden sijaan,” Sini Puntanen HSL:stä kiittelee.

Kaikkien lausunnon antajien yhteisenä huolena oli raha ja sen riittävyys. Helsingin seudun suuret joukkoliikennehankkeet Kehärata, Länsimetro, metron automatisointi ja runkolinja 560 kasvattavat joukkoliikenteen operointi- ja infrakustannuksia lähivuosina. Myös liikennejärjestelmän määrätietoinen ja pitkän tähtäimen kehittäminen vaatii jatkuvuutta ja varmuutta investointien ja palvelujen rahoitukseen.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian sekä liikennejärjestelmän suunnitelmaluonnokset viimeistellään lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on, että suunnitelmista saadaan HSL:n hallituksen ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) päätökset maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Hyväksytyt suunnitelmat toimivat pohjana maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukselle vuosiksi 2016–2019.

Yhteenveto lausunnoista ja kannanotoista