HSL pyytää kunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 - Länsimetro aloittaa 2016 ja kasvattaa joukkoliikenteen käyttäjämääriä

HSL valmistautuu Länsimetron liikenteen aloitukseen. Matkustajat pääsevät ensimmäistä kertaa metrolla Espooseen runsaan vuoden päästä, elokuussa 2016. Lippu- ja informaatiojärjestelmän sekä vyöhykejärjestelmän uudistaminen tulevat vaikuttamaan merkittävästi sekä HSL:n toimintaan että asiakkaiden joukkoliikennekokemukseen lähivuosina.

HSL:n hallitus lähetti tiistain kokouksessaan alustavan − vuosille 2016−2018 − tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman jäsenkuntiinsa lausuntoja varten. HSL kysyy nyt kunnilta, missä suhteessa kustannusten nousu katetaan kuntien maksuosuuksia kasvattamalla, palvelutason muutoksilla ja lipunhintoja korottamalla. Lippujen hintojen korotuspaine johtuu suurelta osin kasvaneista Länsimetron käyttöönoton, Kehäradan sekä metrovarikon laajennuksen ja kulunvalvontalaitteiston aiheuttamista infrakustannuksista.

”Joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi tehdyt investoinnit, muun muassa Kehärata ja Länsimetro, ovat elintärkeitä, jotta Helsingin seutu voisi kasvaa hallitusti. Tämä onnistuu sovittamalla maankäyttö, asuminen ja liikenne yhteen”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Infrainvestoinneista johtuva kustannusten nousu aiheuttaa paineita kuntien tuen lisäämiselle ja lippujen hintojen korotukselle vuosina 2016, 2017 ja 2018. Tiistaisessa kokouksessaan HSL:n hallitus esitti huolensa lisääntyneiden infrakulujen vaikutuksista lippujen hintoihin TTS-kaudella. Hallitus pyytää kuntia kiinnittämään erityistä huomioita siihen, millä keinoilla suunnitelmakaudella jopa yli 15 prosentin korotuspaine lipunhintoihin voidaan välttää.

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina HSL:lle. Kuntaosuudet talousarviossa 2016 ovat 326,7 miljoonaa euroa. Kuntaosuudet muodostavat nyt 48,8 prosenttia HSL:n toimintatuloista.

”Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset nousevat. Jos kuntien keskimääräinen subventioaste halutaan pitää vuonna 2017 edelleen noin 50 prosentissa, nousseet kustannukset on katettava joko nostamalla lipunhintoja tai laskemalla palvelutasoa tai molemmilla näillä keinoilla”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputulojen arvioidaan olevan tänä vuonna 302,4 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 327 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen on 8,1 prosenttia. Vuonna 2017 lipputulojen arvioidaan olevan 334,3 miljoonaa euroa ja 346,2 miljoonaa euroa vuonna 2018. Lipputulot muodostavat 48,8 prosenttia HSL:n toimintatuloista 2016. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 lipunmyyntiin vaikuttavan matkustajamäärän arvioidaan kasvavan keskimäärin noin prosentilla.

HSL:n toimintatulot vuonna 2016 ovat 670 miljoonaa euroa. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 52,6 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia. Vuonna 2017 toimintatulojen arvioidaan olevan
734,6 miljoonaa euroa ja 757,8 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Kun alueella siirrytään uuteen lippu- ja informaatiojärjestelmään sekä taksa- ja lippujärjestelmään, normaalien tarkastusten lisäksi matkalippujen tarkastajat keskittyvät entistä enemmän myös asiakkaiden opastukseen. Tämän vuoksi tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän neljänneksen vähemmän vuosina 2016−2017.

HSL:n toimintamenot vuonna 2016 ovat yhteensä 668,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2015 ennusteesta 63,2 miljoonaa euroa eli noin 10,4 prosenttia. Palveluiden ostomenot vuonna 2016 ovat yhteensä 639,4 miljoonaa euroa eli 95,6 prosenttia HSL:n toimintamenoista. Niistä suurin osa, 505,2 miljoonaa euroa, aiheutuu joukkoliikenteen operointikustannuksista.
 
Vuonna 2016 junaliikenteen menot kasvavat Kehäradan liikennöinnin ja uuden Sm5-kaluston käyttöönoton takia. Myös bussiliikenteen, raitioliikenteen ja metroliikenteen kustannukset nousevat. Metron kustannusten nousun takana ovat muun muassa uuden metrokaluston ja Länsimetron käyttöönotto.

Vuonna 2017 toimintamenojen arvioidaan olevan 722,6 miljoonaa euroa ja 743,4 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Tänä vuonna käyttöönotettava Kehärata ja 2016 aloittava Länsimetro kasvattavat suunnitelmakaudella 2016−2018 joukkoliikenteen käyttäjämääriä. HSL:n arvioiden mukaan Länsimetro ja sen liityntälinjastot kasvattavat joukkoliikenteen osuutta 1,1 prosenttiyksikköä ja houkuttelevat joukkoliikenteeseen arkisin 11 000 uutta matkustajaa. Heistä kaksi kolmasosaa siirtyy henkilöautosta ja loput kevyestä liikenteestä.

Merkittävin muutos HSL:n suunnitelmakaudella 2016−2018 on Länsimetron liikenteen aloitus elokuussa 2016. Samalla Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussilinjastot muuttuvat liityntäliikenteeksi. Vuosina 2017 ja 2018 aloittaa myös kaksi uutta bussirunkolinjaa: Runkolinja 500 Herttoniemestä Munkkivuoreen ja 570 Mellunmäestä Aviapolikseen. Elokuussa aloittavaa Runkolinjaa 560 jatketaan Matinkylään 2018. Suunnitelmakaudella esitetään aloitettavaksi myös raitiolinjaston muutokset Helsingissä. Mankin ja Luoman seisakkeet on määrä lakkauttaa 2016.

Matkakorttijärjestelmä uusitaan suunnitelmakauden aikana. Siirtyminen uuteen Lippu- ja informaatiojärjestelmään tehdään vaiheittain. Koekäyttö alkaa tämän vuoden lopulla ja jatkuu vuonna 2016. Myös myyntijärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain lokakuusta 2015 alkaen. Uudistushankkeen myötä koko HSL-alue saa ajantasaisen matkustajainformaatiojärjestelmän. HSL:n tavoitteena on, että suunnitelmakauden lopussa asiakkaille on tarjolla selvästi nykyistä enemmän ajantasaista tietoa joukkoliikenteestä sekä ennen matkaa että matkan aikana. Myös lippujärjestelmä vaihtuu. Nykyisen järjestelmän tilalle tulevat selkeät, kaarimaiset vyöhykkeet. Lippujen hinnoittelu ei enää perustu kuntarajoihin vaan nykyistä enemmän matkan pituuteen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puhelin 050 565 8884
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, puhelin 040 533 5330
HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, puhelin 040 504 5851

HSL:n alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018