HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018: Ensi vuonna aloittava Länsimetro jatkaa suurten joukkoliikennehankkeiden sarjaa

Helsingin seudun joukkoliikenteen runkoverkko laajenee jälleen elokuussa 2016, kun metro alkaa kulkea Matinkylään. Länsimetro avaa tiheän raideyhteyden Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan ja Itä-Helsinkiin saakka. Myös HSL:n mittava lippu- ja informaatiouudistus alkaa näkyä ja kuulua liikennevälineissä ensi vuonna.

Länsimetron aloittaessa Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussilinjasto muuttuu liityntäpainotteiseksi ja myös suuri osa linjanumeroista vaihtuu. ”Vaikutusarvioiden perusteella Matinkylään ulottuva Länsimetro liityntälinjastoineen kasvattaa Helsingin seudulla joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 1,1 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoittaa yli 11 000 matkaa päivässä. Lisäyksestä kaksi kolmasosaa tulee henkilöautomatkoista”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Helsingin seudun lippujärjestelmä ja matkustajainformaatio uudistuvat perusteellisesti lähivuosina. Jatkossa asiakkaat saavat ajantasaista tietoa sekä ennen matkaa että matkan aikana ja voivat räätälöidä omiin tarpeisiinsa infopalveluja esimerkiksi mobiilikäyttöön. Suunnitelmakauden loppupuolella otetaan käyttöön seudun uusi taksa- ja lippujärjestelmä, joka perustuu selkeisiin kaarimaisiin vyöhykkeisiin ja jossa lippujen hinnat määräytyvät kuntarajojen sijasta entistä enemmän matkan pituuden mukaan.

HSL ja VR ovat neuvotelleet lähijunien liikennöintiä koskevasta sopimuksesta vuosille 2016–2021. HSL on arvioinut, että toteutuessaan sopimus toisi viiden vuoden aikana yhteensä noin 30 miljoonan euron säästön nykyhintatasoon verrattuna. Säästö olisi yhteensä sopimuskaudella samansuuruinen kuin nopeasta kilpailutuksesta koituva arvioitu hyöty vastaavalla ajanjaksolla. Uusi sopimus on tarkoitus käsitellä HSL:n hallituksessa alkuvuonna 2016 ja se tulisi voimaan 1.4.2016. Jos sopimus syntyy, HSL jatkaa lähijunaliikenteen kilpailutuksen valmistelua niin, että kilpailutettu liikenne käynnistyy kesällä 2021. Muussa tapauksessa valmistelutyö jatkuu nopeammalla aikataululla, jotta kilpailutettu liikenne voi käynnistyä mahdollisimman nopeasti nykyisen sopimuksen päätyttyä.

Helsingin seudulle kehitetään sähköbussijärjestelmää ja kokeilualustaksi HSL hankkii tänä ja ensi vuonna 12 suomalaisvalmisteista sähköbussia, jotka se vuokraa liikennöitsijöiden käyttöön. ”Kokeilemme uutta toimintatapaa eli HSL hankkii bussit, koska emme halua sälyttää teknologiariskiä liikennöitsijöiden kannettavaksi. Näin toimimalla pääsemme rakentamaan Suomen ensimmäisen sähköbussijärjestelmän”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Jäsenkunnat eivät lausuntojensa perusteella ole halukkaita rahoittamaan Kutsuplus-palvelua, joten HSL:n järjestämä Kutsuplus-palvelu päättyy vuoden 2015 lopussa. HSL pyrkii siirtämään palvelun muun toimijan järjestämäksi vuodesta 2016 alkaen.

HSL:n kustannuksista noin puolet katetaan matkalipputuloilla ja puolet jäsenkuntien maksamilla kun-taosuuksilla. Toimitusjohtaja Rihtniemen mukaan talouden yleiset heikot näkymät tuovat lisähaasteita tulevien vuosien suunnitteluun. ”Kuntien heikko taloustilanne vähentää niiden mahdollisuuksia panostaa joukkoliikenteeseen. Kehärata ja Länsimetro parantavat palvelutasoa, mutta tämänkaltaiset suuret infrahankkeet myös lisäävät huomattavasti HSL:n lähivuosien kustannuksia, joten lippujen hintoja joudutaan korottamaan selvästi enemmän kuin menneinä vuosina.”

HSL:n talousarvio 2016

HSL:n toimintatulot vuonna 2016 ovat yhteensä 647,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 4,2 prosenttia. Lipputulojen arvioidaan kasvavan 4,8 prosenttia, 322,0 milj. euroon. Lippujen hintoja korotetaan vuonna 2016 keskimäärin 4,9 prosentilla. Lipputulot muodostavat 49,8 prosenttia HSL:n toimintatuloista.

Jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2016 yhteensä 309,9 milj. euroa ja ne muodostavat 47,9 prosenttia HSL:n toimintatuloista.

Valtion maksaman suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi vuosina 2016–2018 arvioidaan 4,7 milj. euroa, mikä vastaa 0,7 prosenttia HSL:n toimintatuloista. Muiden tukien ja avustusten määrä on arvioilta 0,8 milj. euroa. Tarkastusmaksutuottoja arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 5,0 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 2,4 milj. euroa. HSL esittää tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon.

HSL:n toimintamenot vuonna 2016 ovat yhteensä 654,2 milj. euroa. Menot kasvavat vuoden 2015 ennusteesta 9,2 prosenttia. Menoista suurimman osan, 492,5 milj. euroa (75,3 %) muodostavat joukkoliikenteen operointikustannukset. HSL käyttää bussiliikenteen hankintaan 312,7 milj. euroa, junaliikenteeseen 88,0 milj. euroa, raitioliikenteeseen 52,3 milj. euroa, metroliikenteeseen 33,9 milj. euroa ja lauttaliikenteeseen 4,1 milj. euroa. Kutsuplus-palvelun päättymisestä aiheutuvien siirtymävaiheen operointikustannusten kattamiseen on varattu 1,6 milj. euroa.

HSL maksaa jäsenkunnille korvausta niiden omistaman joukkoliikenneinfran käytöstä. Vuonna 2015 infrakorvaukset ovat 99,2 milj. euroa, mikä on 15,2 prosenttia HSL:n kaikista toimintamenoista.

HSL:n investointimenot ovat 46,8 milj. euroa vuonna 2016. Merkittävin investointi on lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistus, johon on varattu 40,8 milj. euroa.


Lisätietoa:
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884