HSL kannattaa Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen hyväksymistä

HSL antaa Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta myönteisen lausunnon, sillä ehdotuksen tavoitteena on kaupunki, jossa joukkoliikenteellä, pyöräilyllä ja kävelyllä on tärkeä osuus asukkaiden liikkumisessa.

Raideliikenteeseen perustuva joukkoliikennejärjestelmä tukee HSL:n näkemystä siitä, miten pääkaupungin ja sen ympäristön maankäyttöä, asumista ja liikennettä tulee kehittää. Kaupungin tiivistäminen parantaa kestävän liikkumisen toimintaedellytyksiä ja joukkoliikenteen kilpailukykyä.

Helsingin kantakaupunki laajenee kaavaehdotuksessa, kun Kehä I:n sisäpuoliset moottoritiet ja moottoritiemäiset kadut muuttuvat kaupunkibulevardeiksi. HSL korostaa, että kaupunkibulevardivyöhykkeiden jatkosuunnittelussa on löydettävä ratkaisuja tiettyihin kriittisiin kysymyksiin. Kantakaupunkiin suuntautuvalle bussiliikenteelle aiheutuvat haitat on minimoitava. On tärkeää turvata myös se, että valtakunnallisesti tärkeät lentoasema- ja satamayhteydet toimivat ongelmitta jatkossakin.

Jatkoselvityksissä on katsottava, mitkä liikenneyhteydet toimivat kustannustehokkaasti pikaraitioteinä.  Pikaraitioteiden palvelukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että pikaraitioteillä saavutetaan riittävän korkea nopeustaso. 

HSL korostaa, että vaikka kaava ehdottaa raideliikennepainotteista joukkoliikennejärjestelmää, kattava liikenneverkko edellyttää panostuksia myös bussiliikenteeseen.

HSL myös toteaa, että yleiskaavan tarkempaan suunnitteluun ja toteutuksen aikatauluun liittyviä seudullisia liikenteellisiä kysymyksiä, kuten kaupunkibulevardeja ja pikaraitiotieverkkoa, tulee käsitellä seuraavan HLJ 2019 (Helsingin seudun liikennejärjestelmä) -suunnitelman laadinnassa.

Lisätietoja yleiskaavasta