HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi 27.3.2018 Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman sillä lisäyksellä, että linjan 238 palvelua jatketaan arkiruuhkassa noin tunnin vuorovälillä.

Linjastosuunnitelma otetaan käyttöön aikaisintaan syysliikenteen 2019 alussa. Uudesta runkolinjasta 200 laaditaan erillinen toteuttamissuunnitelma. Tavoitteena on, että runkolinja aloittaa liikennöinnin elokuussa 2020. Hallitus esittää Espoon kaupungille pysäkkikatosten vaihtoa runkolinjan ilmeen mukaiseksi, vahvojen liikennevaloetuisuuksien toteuttamista sekä Turuntien kaistan leventämistä välillä Viherlaaksontie – Kehä II ajosuunnassa Leppävaaraan.

”Linjaston merkittävimpiä parannuksia on uusi runkolinja 200, joka kulkee joka päivä 10 minuutin välein Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välillä.  Se korvaa linjat 217, 218, 226 ja 235”, ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen kertoo.

Linjojen 202, 215, 502, 214, 243, 245 ja 566 vuorovälejä tihennetään. Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta. Näin se tarjoaa yhdessä linjan 582 kanssa tiheämmät yhteydet Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä.

Matka-aikojen on laskettu lyhentyvän Nuuksion linjojen (243, 244 ja 245) vaikutusalueella Turuntien varrella ja Bembölessä sekä Kuurinniitystä, Meilahdesta, Munkkiniemestä sekä Juvanmalmilta Leppävaaraan. Espoon keskukseen saapuvilla matkoilla matka-ajat lyhenevät etenkin Karakallion suunnalta.

”Suunnitelmasta hyötyvät erityisesti Leppävaaran ja Meilahden sekä Karakallion ja Espoon keskuksen välistä työmatkaa kulkevat. Koulumatkat ja ikäihmisten asiointitarpeet on asukaspalautteen perusteella otettu huomioon perustamalla lähibussilinja 225(K) Viherlaakso-Karakallio-Kilo-akselille”, Virtanen mainitsee.

”Tavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Espooseen ja Leppävaaraan tehokas ja aiempaa selkeämpi linjasto, joka tarjoaa sekä toimivan liityntäliikenteen tiheästi kulkeville runkoyhteyksille ja liikenteen solmukohtiin että yhteydet Helsingin kantakaupunkiin ja Espoon aluekeskuksiin. Lisäksi tiheämpiä vuoroja suunnataan niille yhteyksille, joilla on eniten käyttäjiä”, Virtanen tiivistää. 

Suunnitelma on tehty yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa HSL:n jäsenkuntien kanssa laaditun suunnitteluohjeen mukaan.  Alueen joukkoliikenneterminaaleja on pyritty hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Tarkennuksia asukaspalautteen perusteella

Työn tausta-aineistona on käytetty muiden lähtötietojen lisäksi liikkumiskyselyä, joka tehtiin loka-marraskuussa 2017. Siihen vastasi noin 3700 henkilöä. Alueen asukasyhdistyksiä, yrityksiä ja kouluja informoitiin suunnitelman sisällöstä, aikataulusta, liikkumiskyselystä ja kommentointimahdollisuuksista blogisivustolla ja sähköpostitse. HSL järjesti lisäksi pari asukastilaisuutta ja tiedotti suunnitelman etenemisestä omissa kanavissaan.

Palautteen pohjalta päätettiin jatkaa runkolinjaa 200 Jorvista Espoon keskukseen, linjan 227 päätepysäkki siirtää Jorviin ja perustaa linjalle 566 V-variantti. Viherlaaksonrannan vanhemman väestön asiointitarpeita varten perustettiin noin tunnin välein kulkeva lähibussi 225, joka kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta mm. terveysasemalle. Lisäksi linjan 244(K) joka toinen vuoro ajetaan Brobackantien ja Heinästien kautta myös muulloin kuin Nuuksion koulun aikataulujen mukaan.

Muutokset linjoittain

Uusi runkolinja 200 perustetaan Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Linja korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235.

Linjan 502 vuoroväliä tihennetään. Linja korvaa Kerasta Etelä-Leppävaaran ja Meilahden kautta Kamppiin liikennöivän ruuhkapainotteisen linjan 206(A).

Linja 202 jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväliä tihennetään päiväliikenteessä.

Linja 203 päätetään Leppävaaraan.

Linjan 214 kaikki vuorot ajetaan jatkossa aina Karakallion kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään.

Linja 215 korvaa poistuvia linjoja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähderannan välillä. Kaikki linjan vuorot ajetaan Laak-solahdentien kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään puolen tunnin väleistä vartin väleihin ruuhka-aikoina.

Linjalle 224 tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu valmistuu.

Uusi lähibussilinja 225(K) kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalvelua Viherlaaksonrantaan. Karamalmens skolanin alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).

Linjan 227 päätepysäkki siirretään Espoon keskuksesta Jorviin. Linja ei enää jatkossa aja Karakallion kautta.

Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta.

Linjan 236 K-variantti lakkautetaan.

Linjan 238 palvelua jatketaan arkiruuhkassa noin tunnin vuorovälillä.

Linjan 239 T-variantti lakkautetaan. Yhteydet Röylän kouluun hoidetaan linjalla 349.

Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta, jolloin yhdessä linjan 582 kanssa tarjotaan tiheämmät yhteydet Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä. Linjan vuoroväliä tihennetään.

Linjan 582 päätepysäkki siirretään Kalajärvelle. Linjalle perustetaan reittivariantti 582V, joka liikennöi ruuhkan vastasuuntaan Juvanmalmin teollisuusalueen kautta.

Koululaislinjan 349 reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylän ja Lahnuksen kouluille. Odilammen pisto poistuu.

Linjan 243 vuoroväliä tihennetään.

Linja 244(K) korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskukseen. Yhteys Leppävaaraan muuttuu vaihdolliseksi linjan 238 lakkautuksen myötä.

Linjan 245 vuoroväliä tihennetään ja K-variantti lakkautetaan.

Yölinjat säilyvät ennallaan ja ne lähtevät Elielinaukiolta.

Linjastosuunnitelmaan kuuluvat linjan 203 (Uusmäki-Leppävaara-Laajalahti) vuorovälin tihennys ruuhka-aikaan Leppävaaran ja Uusmäen välillä sekä uusi linja 437 (Perusmäki-Martinlaakso) otetaan käyttöön jo syksyllä 2018. Linja 437 tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa ruuhka-aikaan noin 15 minuutin vuorovälin Niipperistä Martinlaakson asemalle kehäradalle.