Länsimetro laski asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen, matkustajat ovat kuitenkin tyytyväisiä palveluun ja opasteisiin

HSL teki keväällä tutkimukset länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteestä sekä asiakastyytyväisyydestä koko HSL:n alueella.

Länsimetrolla on ollut iso vaikutus HSL:n asiakkaiden asiakastyytyväisyyteen.

HSL:n keväällä 2018 tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 81 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen.  Nämä vastaajat antoivat asteikolla 1-5 HSL:lle yleisarvosanan 4 tai 5. Tyytyväisten matkustajien osuus laski seitsemällä prosenttiyksiköllä keväästä 2017, jolloin se oli 88 prosenttia.

Yleisarvosana laski voimakkaimmin metroliikenteessä, jossa 75 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen keväällä 2018. Keväällä 2017 metromatkustajista tyytyväisiä oli 91 prosenttia. Lisäksi metromatkustajista kaksi kolmesta oli tyytyväisiä täsmällisyyteen, kun keväällä 2017 tyytyväisiä oli yhdeksän kymmenestä. Myös metromatkustajien tyytyväisyys matkanteon ja vaihtamisen sujuvuuteen laski.

Metrossa tyytyväisyyden heikkeneminen johtuu ainakin osittain siitä, että metrossa on kokonaan uusia käyttäjiä, joille liityntämatka on uusi asia. Lisäksi liikennöinnissä oli keväällä häiriöitä teknisten vikojen ja HKL:n henkilöstövajeen takia. Metromatkustajien tyytyväisyys täsmällisyyteen laski jo syksyllä 2017, jolloin metrossa tehtiin länsimetron koeajoja.

Tyytyväisyys HSL:n joukkoliikenteeseen laski kevään 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa myös busseissa, raitiovaunuissa ja lähijunissa. Näissä liikennemuodoissa keskimäärin 82 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä. Keväällä 2017 88 % bussi- ratikka ja lähijunaliikenteen matkustajista oli tyytyväisiä.

Tammikuussa 2018 länsimetron liityntäbussiliikenne korvasi suorat yhteydet Etelä-Espoosta ja Kirkkonummelta Helsinkiin. Myös Lauttasaaren linjasto uudistui. Muuttuneilla bussilinjoilla 65 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen, kun bussiliikenteessä keskimäärin 81 prosenttia oli tyytyväisiä.

”Otamme vakavasti metro- ja liityntäbussimatkustajien antaman palautteen. Länsimetron tuoma suuri muutos liikkumiseen on osalla matkustajista lyhentänyt ja osalla pidentänyt matka-aikoja. Metron täsmällisyydessä oli keväällä ongelmia, mikä on vaikuttanut myös itämetron asiakastyytyväisyyteen”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteeseen on tehty kevään ja syksyn aikana useita parannuksia. Poikkittaisyhteyksiä nopeutettiin maaliskuussa perustamalla bussilinja 544 Kivenlahden ja Leppävaaran välille. Elokuussa perustettiin uusi linja 104 ja parannettiin ja nopeutettiin bussiyhteyksiä Länsiväylän pohjoispuolella. Lokakuussa aloittaa neljä suoraa ruuhka-ajan bussilinjaa Espoonlahden suunnasta Kamppiin. Metrossa on testattu keväällä ja syksyllä tiheämpää metroliikennettä, jossa kolme neljästä metrojunasta ajaa Matinkylään asti.

“Seuraamme tilannetta koko ajan ja teemme tarvittaessa muutoksia. On myös syytä muistaa, että suuret liikennemuutokset johtavat lähes poikkeuksetta asiakastyytyväisyyden alenemiseen joksikin aikaa. Esimerkiksi kehäradan aloituksen yhteydessä asiakastyytyväisyys laski jonkin verran”, Anttila sanoo.

Metroa lukuun ottamatta 86 prosenttia HSL:n joukkoliikenteen matkustajista on kuitenkin asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan tyytyväisiä matkustamisen sujuvuuteen. Luku vastaa kevään 2017 tuloksia.

HSL:n asiakkaat ovat tyytyväisiä myös palveluun, jota he saavat liikennevälineissä. Lähijunaliikenteessä 90 prosenttia oli tyytyväisiä junahenkilökunnan kykyyn neuvoa matkustajia.

Matkustajien tyytyväisyys opasteiden toimivuuteen pysäkeillä ja asemilla parantui keväästä 2017. Raitiovaunu- ja bussipysäkeillä on käytössä uudet pysäkkijulisteet ja juna-asemien opastusta on parannettu. Hyvä matkustajainformaatio vaikuttaa matkustajien kokemukseen täsmällisyydestä.
HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin lähes ympärivuotisella tutkimuksella. Keväällä 2018 tutkimukseen osallistui 28 000 matkustajaa.

Länsimetron matkatutkimuksen mukaan joka neljännen mielestä matkan sujuvuus on parantunut, joka kolmannen mielestä huonontunut

HSL teki huhti-toukokuussa 2018 länsimetron vaikutusalueella matkatutkimuksen, jonka mukaan joukkoliikenteellä matkustaneista neljännes koki matkan sujuvuuden parantuneen metron aloitettua. Kolmannes taas koki sujuvuuden huonontuneen.

Länsimetron käyttäjistä tyytyväisimpiä olivat ne, jotka tulivat tai lähtivät metroasemalta kävellen. Asemalle kävelijöitä oli länsimetron matkustajista kaksi kolmannesta. Heistä kaksi kolmannesta koki, että matkan sujuvuus oli parantunut tai pysynyt ennallaan länsimetron myötä. Erityisesti Lauttasaaresta, Tapiolan länsiosista ja Otaniemestä matkansa aloittaneet kokivat sujuvuuden parantuneen.

Liityntäkävelijöitä selvästi tyytymättömämpiä olivat liityntäbussien käyttäjät. Heistä yli puolet koki sujuvuuden huonontuneen länsimetron aloitettua. Tätä mieltä olivat erityisesti Westendistä, Haukilahdesta ja Espoon länsiosista lähteneet.

Matkustajilta kysyttiin myös sitä, miten länsimetro on vaikuttanut heidän tapaansa käyttää eri kulkutapoja. Esimerkiksi Kauklahden, Espoon keskuksen ja Kilon alueen joukkoliikenteen käyttäjistä 45 prosenttia kertoi lisänneensä metron käyttöä matkoillaan. Auton käyttöä taas olivat lisänneet eniten Westend-Haukilahden, läntisen Espoon ja Kirkkonummen alueella asuvat joukkoliikennematkustajat. Heistä noin kolmannes kertoi autoilevansa aiempaa enemmän. Metroradan varrella asuvien autoilu taas on jonkin verran vähentynyt.

Matkatutkimuksen mukaan pyöräily on lisääntynyt erityisesti Lauttasaaren Vattuniemessä, Tapiolassa, Westendissä ja Haukilahdessa. Näillä alueilla noin viidennes matkustajista arvioi pyöräilevänsä nykyistä enemmän.

Lähes koko tutkimusalueella kävely on lisääntynyt. Ihmiset ovat valmiita kävelemään pidempiä matkoja tiheästi liikennöidyn runkoyhteyden varteen. Myös vaihtaminen bussista metroon lisää kävelyä.

Matkatutkimus länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä tehtiin arkipäivinä pääosin huhtikuun aikana ja siihen vastasi 3800 ihmistä. Vastaava tutkimus tehtiin myös ennen länsimetron käyttöönottoa keväällä 2016.

Länsimetro on vähentänyt autoilua Länsiväylällä

Länsimetro on vähentänyt autoilua Länsiväylällä. Hanasaaren mittauspisteellä Länsiväylällä henkilö- ja pakettiautoja oli elokuun jälkipuoliskolla arkena 3,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Metrossa matkustaa arkipäivässä noin 300 000 ihmistä, joista reilut 50 000 nousee kyytiin länsimetron asemilta. Muut matkustajat nousevat kyytiin kantametron asemilta. Länsimetron vaikutusalueen busseihin nousee noin 100 000 ihmistä arkipäivässä.

Tammi-elokuun aikana espoolaisten ostamien Espoon sisäisten lippujen myynti on noussut 13 prosenttia ja espoolaisten ostamien seutulippujen myynti 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Kauklahden, Espoon keskuksen ja Kilon alueen joukkoliikenteen käyttäjistä 45 prosenttia kertoi lisänneensä metron käyttöä matkoillaan. Kuva: Lauri Eriksson