HSL:n hallituksen päätöksiä 26.3.2019

Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelma

Hallitus päätti hyväksyä MAL 2019 -suunnitelman liikennesisältöjen osalta ja lähettää MAL 2019 –suunnitelman liikenneosion hyväksymiskäsittelyyn KUUMA-johtokunnan kautta niihin kuntiin, jotka eivät ole HSL:n jäseniä. Hallitus päätti myös, että liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava lainsäädäntö laaditaan ensin ja päätökset seudulla tehdään näiden jälkeen. Lisäksi hallitus teki muutamia täsmennyksiä suunnitelmaraporttiin. Toimitusjohtajan valtuutettiin neuvottelemaan MAL-sopimuksesta liikenteen osalta yhteistyössä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan kanssa. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi MAL 2019 vaikutusten arviointiselostuksen ja lähettää sen MAL 2019 -suunnitelman liitteenä tiedoksi KUUMA-johtokunnalle.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan:


Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 1 881 917,97euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille sekä hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan:

Koron maksaminen peruspääomalle ja kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2018

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että peruspääomalle eikä kuntakohtaiselle ylijäämälle ei makseta korkoa vuodelta 2018.
Linkki pöytäkirjaan:

HSL:n tuloskortin toteuma ja tulospalkkion maksaminen vuodelta 2018

Hallitus päätti hyväksyä tulospalkkion maksamisesta HSL:n toimitusjohtajalle sekä HSL:n henkilöstölle tuloskorttijärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Vuoden 2018 tuloskortin toteuma oli 23,2 prosenttia.
Linkki pöytäkirjaan:

Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 28.5.

Hallitus päätti kutsua koolle yhtymäkokouksen 28.5.
Linkki pöytäkirjaan:

HSL-sovelluksen ja sovellusalustan kehityksen ja ylläpidon hankinta puitesopimuksen perusteella

Hallitus päätti valita toimittajaksi Digia Finland Oy:n. Hankinnan arvo on enintään 1 miljoona euroa vuodessa (+alv. 24), ja toimitusjohtajalla on oikeus ensimmäisen sopimuskauden päättyessä jatkaa sopimusta toiseksi vuodeksi.
Linkki pöytäkirjaan:


Sm5-junayksiköiden 1-40 teippaaminen HSL:n tilaajavärityksen mukaisesti

Asia jäi pöydälle.
Linkki pöytäkirjaan:

Siuntion joukkoliikenteen palvelutasosta päättäminen

Palvelutasoluokitus määrittelee joukkoliikennetarjonnan vähimmäistason kullakin alueella ja yhteysvälillä. Vähimmäistasoa parempaa palvelua tarjotaan kysynnän perusteella. Siuntion palvelutasoluokitus on: -”Tarjotaan koulu-ja työmatkayhteyksiä”
Linkki pöytäkirjaan:

Liikkumistutkimuksen 2018 ensimmäiset tulokset

Hallitus päätti merkitä tiedoksi liikkumistutkimuksen tulokset. Alustavista tuloksista on tiedotettu aiemmin:

Linkki pöytäkirjaan:

Kansainvälisen BEST-kyselytutkimuksen tulokset vuonna 2018

Hallitus päätti merkitä tiedoksi BEST-tutkimuksen tulokset.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan:

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n lausunnot Espoon kaupungille kiinteiden rakenteiden ja laitteideninvestointitarpeista vuosille 2020-2030 sekä valtuustoaloitteesta selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin.
Linkki pöytäkirjaan: