Seuraavien kolmen vuoden tavoitteitamme ovat matkustajamäärien kasvattaminen ja työ ympäristön hyväksi

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi toimintaamme myös tulevina vuosina. Pitkälti valtion lisätukien ansiosta olemme kyenneet pitämään liikenteen palvelut pääosin entisellä tasollaan.

Matkustajamäärien vähenemisen vuoksi tarkistamme kuitenkin vuonna 2021 kausilippujen hintoja maltillisesti sekä varaudumme arvioimaan uudelleen liikenteen palvelutasoa. Myös kuntien maksuosuus kasvaa. Vuodet 2021-2023 tulevat olemaan taloudellisesti erittäin haasteellisia sekä meille että jäsenkunnille. Paineet sopeuttamistoimiin ovat merkittävät.

Olemme kirjanneet vuosille 2021-2023 kolme strategiastamme johdettua päätavoitetta.  

1. Tuemme joukkoliikennematkustamisen elpymistä koronapandemiasta ja kehittämme palveluitamme vastaamaan asiakkaittemme muuttuneita liikkumistarpeita 

Tavoitteemme on saada joukkoliikenteen matkustajamäärät jälleen kasvuun koronan aiheuttaman notkahduksen jäljiltä. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että joukkoliikenteessä on riittävän väljää matkustaa ja että työmatkaliikenteessä on käytössä tarpeeksi kalustoa. 

Otamme asiakkaittemme muuttuneet matkustustarpeet huomioon, kun valmistelemme uutta tilipohjaista lippujärjestelmää. Entistä suurempi osa lipuista ostetaan digitaalisesti, joten kehitämme palveluitamme niin lipunmyynnissä kuin muussa asiakaspalvelussa. Jatkamme etenkin HSL-sovelluksen kehittämistä.   

Kehitämme matkustajaviestintäämme niin, että se on entistä personoidumpaa ja ajantasaisempaa ja tietoa saa entistä useammista kanavista. 

2. Kasvatamme kestävän liikkumisen kulkutapaosuutta ja kehitämme runkoverkostoa 

Hillitsemme ilmastonmuutosta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ovat ilmastotyötä jo sinällään. Sähköbussien määrä kasvaa Helsingin seudulla tulevina vuosina nopeasti.

Joukkoliikenteen nopeuttaminen ja sujuvoittaminen on yksi tapa lisätä sen houkuttelevuutta. Nopeuttamisen avaintekijä ovat runkoverkot, joita liityntäyhteydet täydentävät. Jatkamme joukkoliikenteen suunnittelua tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. 

3. Olemme mukana luomassa toimivaa ja kestävää joukkoliikenteen ekosysteemiä

Joukkoliikenteen ekosysteemiin kuuluvat kaikki ne osat, joita joukkoliikenne tarvitsee toimiakseen, niin liikennevälineet, varikot, kiskot kuin tietkin. Tulevalla TTS-kaudella tulee ratkaistaviksi suuria kalusto- ja varikkokysymyksiä. Olemme mukana luomassa kalustoista ja varikoista vastaavia organisaatioita ja luomme kuntien kanssa periaatteet uusien varikoiden rakentamiselle. 

Moni suuri joukkoliikennehanke valmistuu seuraavalla TTS-kaudella. Poikittainen pikaraitiotieyhteys Helsingistä Espooseen tulee käyttöön, samoin metron jatko Matinkylästä länteen. Kilpailuttamamme lähijunaliikenne alkaa kesällä 2021. 

Valtion tuki on tarpeen rahoitusvajeen kattamiseksi 

Koronapandemia on vähentänyt ankaralla kädellä lipputulojamme ja talouden ennustaminen on nyt poikkeuksellisen hankalaa. Arvioimme, että vuoden 2021 lipputuloissa on 130 miljoonan euron vaje vuoteen 2019 verrattuna. Alijäämän kurominen umpeen vie useita vuosia. 

 “Olemme kiitollisia, että olemme saaneet valtiolta tänä vuonna merkittävää tukea lipputulojen menetyksiä kattamaan, mutta tarvitsemme valtion tukea myös vuonna 2021 alijäämän kattamiseksi”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo. “Myös palvelutason leikkaukset, lippujen hintojen korotukset sekä kuntaosuuksien kasvattaminen ja lainan ottaminen ovat mahdollisia keinoja tilanteesta selviämiseksi.” 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023 on hallituksemme ehdotus yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous hyväksyy TTS:n ja talousarvion 24.11.
 
Arviomme vuoden 2021 taloudesta 

•    Toimintatulot ovat 663,4 miljoonaa euroa, joka on 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 ennusteessa.
•    Lipputulot ovat 255,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat vain 0,6 prosenttia. Lipputuloissa on arviolta 130 miljoonan euron vaje vuoteen 2019 verrattuna.
•    Ne menot, joita emme voi kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, katamme kattaa jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla. Kuntaosuudet ovat vuoden 2021 talousarviossa 388,5 miljoonaa euroa ja ne muodostavat 58,6 prosenttia toimintatuloistamme.
•    Toimintamenot ovat 724,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot kasvavat prosentin vuoden 2020 ennusteesta.   
•    Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 514,6 miljoonaa euroa. Operointikustannukset muodostavat 71 prosenttia toimintamenoistamme.