HSL:n hallituksen päätöksiä 15.6.2021

HSL:n hallitus kokoontui 15. kesäkuuta 2021 etäyhteyksien välityksellä.

Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024

Hallitus päätti pyytää lausuntoja HSL:n jäsenkunnilta kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Kunnilta pyydetään lausuntoja etenkin kolmeen suureen teemaan liittyen:

  • Strategiasuunnitelma: suurimmat HSL:ään liittyvät haasteet seudulla, HSL:n rooli muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Taloussuunnitelma: joukkoliikenteen rahoitus, kuntaosuuksien taso ja lipputulotavoitteet
  • Toimintasuunnitelma: keskeiset toiminnalliset tavoitteet, liikenteen palvelutaso, näkemys seudun yhtenäisestä kaupunkipyöräjärjestelmästä

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää neljä erilaista skenaariota matkustajamäärien kehityksestä vuoteen 2024 asti. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu skenaarioon, jossa vuoden 2024 matkustajamäärät ovat vielä 8 prosenttia alle vuoden 2019 tason.

Koronapandemian kesto ja pandemian vaikutus tulevaan kehitykseen on suunnitelman merkittävin epävarmuustekijä.

Linkki pöytäkirjaan

Lipputilihanke: Siirtymävaiheen muutokset tariffissa ja palvelukonseptin rajaukset

Hallitus päätti hyväksyä siirtymävaiheen suunnitelman ennen HSL:n uuden tilipohjaisen järjestelmän käyttöönottoa ja hylätä Omavyöhykemallin lippujärjestelmän suunnittelutyön jatkovalmistelusta. Hallitus päätti keskittää opiskelijalipun HSL-sovellukseen vuoden 2022 alusta. Lisäksi hallitus päätti ajaa automaattiverkon alas, lopettaa nykyiseen matkakorttijärjestelmään perustuvan myynnin ja lakkauttaa erilliset arvoliput tilipohjaisen palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittämisestä

Hallitus päätti antaa lausunnon Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) mahdollisesta yhtiöittämisestä Helsingin kaupungille. Lausunto nostaa esille näkökohtia, jotka yhtiömallin toteutuksessa tulisi huomioida HSL:n tavoitteiden ja kilpailun avaamisen edistämiseksi seudun kaupunkiraideliikenteessä.

Linkki pöytäkirjaan

Hankintaoikaisuvaatimus hallituksen kokouksen 25.5.2021 § 55 päätöksestä koskien bussiliikenteen tarjouskilpailutuksen 53/2021 ratkaisua

Hallitus päätti hylätä Pohjolan Liikenteen tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä 25.5.2021 (§ 55, Bussiliikenteen tarjouskilpailun 53/2021 ratkaisu).

Linkki pöytäkirjaan

Hankintaohjeen ja hankintatoimivaltarajojen päivittäminen

Hallitus päätti hyväksyä HSL:n päivitetyt hankintamenettelytavat sekä vahvistaa toimitusjohtajan hankintatoimivaltarajaksi 1 000 000 euroa ja osastonjohtajan hankintatoimivaltarajaksi 200 000 euroa. Lisäksi hallitus päätti siirtää toimitilaremonttien päätösvallan toimitusjohtajalle. Päätökset tulevat voimaan 1.9.2021.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

Hallitus päätti antaa yhtymäkokoukselle lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2020.

Linkki pöytäkirjaan

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (ASTY) keväällä 2021

Hallitus päätti merkitä tiedoksi asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset keväältä 2021. Asiakkaista 90 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella

Linkki pöytäkirjaan

Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 24.8.2021

Hallitus päätti kutsua HSL:n yhtymäkokouksen koolle tiistaina 24.8.2021. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

Linkki pöytäkirjaan