Kysyimme lipuista ja vyöhykemalleista ja saimme 35 000 vastausta kumpaankin kyselyyn

Kysyimme maaliskuussa asiakkaiden näkemyksiä uudenlaisista lipuista ja vaihtoehtoisista vyöhykemalleista. Saimme kiitettävän paljon vastauksia: noin 35 000 kumpaankin kyselyyn. Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

Liikkumisen tavat ja tarpeet ovat muuttuneet, ja selvitämme mahdollisuuksia ottaa käyttöön uudenlaisia lippuja kerta- ja kausilippujen rinnalle. Tarkastelussa ovat myös vyöhykemalli ja hinnoittelun periaatteet: onko nykyinen ABCD-malli paras mahdollinen vai voisiko sitä muokkaamalla löytää vielä paremman mallin.

Asiakasymmärrys ja asiakkaiden kuuntelu ovat kaiken tekemisemme kulmakivi. Olemme suunnitelleet uusia lippuja ja vyöhykemalleja yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja päättäjien kanssa keväästä 2021 lähtien. Työn eri vaiheissa koottu asiakasymmärrys on kehittänyt malleja ja hinnoittelua, ja maaliskuun laajaan kyselytutkimukseen valikoituivat laadullisen työn parhaiksi todetut mallit.

Kyselyssä asiakkaat kiittivät ehdolla olleita uusia lippuja. Kyselyssä oli mukana sarjalippu, hintakatto ja ryhmälippu. Vyöhykemalleista tasahinnoittelu sai parhaat arviot. Tasahinnoittelun etuna nähtiin mallin selkeys ja yksinkertaisuus sekä tasapuolisuus.

Vastaajien näkemyksiä ohjaa odotetusti subjektiivinen kokemus siitä, sopivatko esitetyt liput ja hinnoittelu omiin liikkumisen tarpeisiin. Lisäksi hinnoittelun koettu reiluus on tärkeää, samoin kuin vyöhykemallin ymmärrettävyys ja helppous. Vastaajien arvioihin vaikuttaa suuresti se, millä vyöhykkeellä vastaaja asuu. A- ja B-vyöhykkeillä asuvat arvioivat esitettyjä malleja paljon kriittisemmin kuin C- ja D-vyöhykkeillä asuvat. Vyöhykemallit tasahinnoittelua lukuun ottamatta jakoivat mielipiteitä sen mukaan, kuuluiko vastaaja voittajiin vai häviäjiin, eli laskisiko vai nousisiko oman lipun hinta.

Tavoitteenamme on löytää hinnoittelumalli, jolla pääsemme strategian mukaiseen 400 miljoonan euron tulotasoon vuonna 2025 ja joka lisäksi kasvattaa eniten kestävien kulkutapojen käyttöä. Kaikki nyt tutkitut mallit tuottavat laskennallisesti yhtä paljon lipputuloja. Jos pitkien matkojen hintoja lasketaan, kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus kasvaa eniten, koska silloin hintojen lasku kannustaa siirtymään henkilöautosta joukkoliikenteeseen nimenomaan pitkillä matkoilla.

Uudistuksessa pitää asiakkaiden toiveiden lisäksi ottaa huomioon myös muun muassa sen vaikutukset lipputuloihin, kuntien maksuosuuksiin sekä vaikutus kestävien kulkutapojen suosioon.

HSL:n jäsenkunnat saavat vyöhykemalleja koskevan lausuntopyynnön HSL:n hallitukselta kesäkuussa. Saatuaan lausunnot HSL:n hallitus tekee päätöksen vyöhykemallista syys–lokakuussa 2022. Myös mahdollisista uusista pilotoitavista lipuista päätetään ensi syksynä. Jos vyöhykemallia päädytään vaihtamaan, uusi malli voisi näillä näkymin tulla käyttöön aikaisintaan vuonna 2023. Jos uusi, käyttöön otettava malli poikkeaa merkittävästi nykyisestä, käyttöönotto olisi todennäköisesti vuoden 2024 aikana.

Tutustu kyselyiden tuloksiin