HSL:n hallituksen päätös 26.5.2023

HSL:n hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 26. toukokuuta 2023. Käsiteltävänä oli yksi kokousasia, joka jäi pöydälle edellisessä kokouksessa 23.5.2023.

Lausunnon antaminen MAL 2023-suunnitelman MA-osiosta

Hallitus päätti antaa lausunnon MAL-suunnitelman maankäytön ja asumisen teemoista.

HSL esittää, että maankäytön tiivistämistä ohjataan ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeille ja liikenteen solmukohtiin. Toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin siellä, missä väestöä on eniten. Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi jatkuvasti seurata MAL-suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

HSL pitää tärkeänä selvittää, pystytäänkö uusilla kasvusuunnilla rakentamaan aidosti kestäviin kulkumuotoihin tukeutuvaa kaupunkirakennetta suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi maankäytön tulee olla tiivistä ja sekoittunutta sekä joukkoliikenteellä hyvin saavutettavaa. Pienillä hajautuneilla alueilla kestävistä kulkumuodoista on vaikeaa saada kilpailukykyisiä.

Linkki kokousasiaan