Sähköbussien määrä kasvaa nopeasti

Sähköbussien määrä liikenteessämme on kasvanut nopeasti. Vuonna 2023 Helsingin seudun liikenteeseen tuli 107 uutta sähköbussia. Seitsemän Linkker-sähköbussia poistui liikenteestä. 2023 kolmannes (33 %) busseistamme oli sähköisiä. Liikenteessä oli 428 sähköbussia, kun koko HSL-liikenteessä ajaa noin 1 300 bussia.

 

 

 

Sähköbussien virta tuotetaan päästöttömästi

Sähköbussien liikennöinnistä ei synny lähipäästöjä eikä kasvihuonekaasupäästöjä, koska vaadimme, että sähköbussien lataussähkö on pohjoismaissa tuotettua fossiilitonta sähköä.

Aiemmin vaatimuksena oli uusiutuva energia (tuuli-, vesi-, aurinko-), mutta talven 2022–2023 energiakriisin myötä päätettiin hyväksyä lisäksi myös ydinvoima.

Sähköbussit hiljaisina ja tasaisina ajopeleinä eivät aiheuta myöskään melua ja tärinää samoin tavoin kuin dieselbussit.

Bussiliikenteen kilpailutus kannustaa sähköbusseihin

Suosimme bussiliikenteen kilpailutuksissa sähköistä kalustoa. Pidämme huolta siitä, että tietty määrä kilometreistä, joita kilpailuttamassamme bussiliikenteessä ajetaan vuosittain, liikennöidään sähköisellä kalustolla. Liikennöitsijät tarjoavat sähköbusseja myös omasta aloitteestaan.


Olemme seuranneet kilpailutuksissamme vuodesta 2020 alkaen sähköbussien akkujen tuotannon vastuullisuutta. Vaadimme, että sähköbussin valmistaja liittää tarjoukseensa selvityksen akkujen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista sekä akkujen valmistamisen vastuullisuudesta.

Kehitämme sähköbussien elinkaarta

Olemme seuranneet kilpailutuksissamme vuodesta 2020 alkaen sähköbussien akkujen tuotannon vastuullisuutta. Vaadimme, että sähköbussin valmistaja liittää tarjoukseensa selvityksen akkujen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista sekä akkujen valmistamisen vastuullisuudesta.

 

Teemme muiden pohjoismaisten joukkoliikenteen tilaajien kanssa yhteistyötä sähköbussien elinkaariarvioinnin kehittämiseksi. Elinkaariarvioinnissa pyritään ottamaan huomioon sähköbussien akkujen valmistuksessa syntyvät päästöt, jotta ne voitaisiin tulevaisuudessa ottaa kilpailutuksissa huomioon.


Sähköbussien hankintahinta on huomattavasti korkeampi kuin dieselbussien. Kuitenkin sähköenergia on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna melko halpaa ja polttoaine kallista, joten kokonaiskustannusten osalta sähköbussiliikennepalvelu on ollut keskimäärin 9 % halvempaa kuin dieselbusseilla suoritettu palvelu.

 

Tämä johtuu pääosin sähköenergian halvemmasta hinnasta, sähköbussien alhaisemmista ylläpitokustannuksista sekä sähkömoottorin dieselmoottoria huomattavasti paremmasta energiatehokkuudesta.


Sekä kansalliset että EU:n kiristyvät ilmastotavoitteet ja energian hintakehitys ohjaavat kohti vähäpäästöisempää liikennettä ja kaupunkiliikenteen sähköistymistä. Olemme bussiliikenteen sähköistämisessä hyvällä tasolla verrattuna pohjoismaiseen keskiarvoon. Sähköbussien absoluuttisessa ja suhteellisessa määrässä olemme yhdessä Oslon ja Kööpenhaminan kanssa kärkitasolla.


Samalla olemme tunnistaneet sosiaalisia, taloudellisia, hallinnollisia ja ympäristöön liittyviä riskejä, jotka liittyvät sähköbussien elinkaareen. Niistä merkittävimmät sijoittuvat arvoketjun alkupäähän: raaka-aineiden hankintaan, bussien sähkölinjoihin ja komponenttituotantoon näiden tuottajamaissa. Riskit ovat monimutkaisia ja vaikeita hallita, koska kaivostoiminta on jakautunut globaalisti laajalle alueelle ja osa kriittisistä mineraaleista on keskittynyt korkean riskin maihin, erityisesti Afrikan ja Aasian alueelle.


Sen sijaan sähköbussien käytössä ja kierrätyksessä vastuullisuuteen liittyvät riskit ovat pienet. Yleinen vastuullisuusriski sähköbussin operoinnissa Suomessa on matalalla tasolla. Sähköbussin operoinnin suurimmat vaikutukset tulevat sähköenergian käytön kautta, joka on lähtökohtaisesti päästöttömästi tuotettua sähköä.


Myös kierrättämiseen liittyy vain vähän riskejä, sillä kierrätys voidaan suorittaa Suomessa. Näiltä osin valmiudet toimia ympäristöystävällisesti, sosiaalisesti ja hallinnollisesti kestävästi ovat hyvät.

 

Euroopan Unioni asettaa myös kansainvälisiä vaatimuksia kestävällä toiminnalle, joka ohjaa toimintaa entistä kestävämmäksi. Etsimme tulevina vuosina ratkaisuja sähköbussien vastuullisuusriskien vähentämiseen erityisesti EU:n sääntelyn ohjaamina sekä pyrimme tekemään yhteistyötä muun muassa muiden joukkoliikennetoimijoiden kanssa Suomessa ja muissa pohjoismaissa.