Vaikutusten arviointi

MAL 2019 -suunnitelmaluonnos ja luonnos sen vaikutusten arviointiselostukseksi ovat lausunnoilla 14.11.2018-18.1.2019, lue lisää etusivulta http://www.hsl.fi/mal

MAL 2019 -luonnos lausunnoilla 14.11.2018-19.1.2019, tutustu materiaaleihin tässä

PDF iconVaikutustenarviointiselostusluonnos liitteineen (SOVA-lain 8§:n mukainen ympäristöselostus)

Tavoitetasot ohjaavat MAL 2019:n suunnittelua ja vaikutusten arviointia

Vaikutusten arviointi on keskeinen osa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2019) suunnitelmaluonnoksen laadintaa. Muiden kansainvälisten strategisten suunnitelmien tavoin myös MAL 2019:lle on asetettu tavoitetasoja ja niitä kuvaavia mittareita. Nämä auttavat havainnollistamaan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikutuksia. Mittareiden lisäksi hyödynnetään muita arviointimenetelmiä, kuten paikkatietotarkasteluja ja asiantuntija-arvioita.

Valittuihin päämittareihin voidaan vaikuttaa sekä maankäytön että liikennejärjestelmän toimenpiteillä. Päämittarit ovat:

  • liikenteen CO2-päästöt

  • työvoiman saavutettavuus

  • sosiaalinen segregaation vähentäminen

  • yhteiskuntataloudellinen tehokkuus

  • väestön sijoittuminen kestävästi

  • asuntotuotannon sijoittuminen

  • kestävien kulkutapojen osuus.

Tärkein suunnittelua ohjaava tavoitetaso on, että liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasut pienenevät vähintään puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Katso tästä MAL 2019:n visio, kärkitavoitteet ja tavoitetasot

 

MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on entistä tärkeämmässä osassa MAL 2019 -suunnitteluprosessissa. Arvioinnilla lisätään suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyyttä, perustellaan valintoja ja varmistetaan suunnittelun kannalta merkittävien vaikutusten huomiointi. Taloudellisten vaikutusten arviointitietoa hyödynnetään aiempaa enemmän suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Uutena näkökulmana suunnittelussa on mukana terveyden edistäminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet asettavat omat haasteensa Helsingin seudun suunnittelulle. Suunnitelman vaikutusten arviointia on kuvattu arviointiohjelmaluonnoksessa (linkki alla). Vaikutusten arvioinnin alustava aikataulutus ja kytkeytyminen MAL 2019 -suunnitteluun on kuvattu alla.

MAL 2019 arviointiohjelma 1.12.2017

Arviointiohjelmasta pyydettiin lausuntoja SOVA-kuulutuksen aikana 17.10.-15.11.2017 ja arviointiohjelma viimeisteltiin lausuntojen perusteella. Lausuntojen anti huomioidaan myös jatkossa MAL 2019 -suunnitelman valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Lausuntojen anti ja sen huomioiminen arvioinnissa ja suunnittelussa on kuvattu alla.

Lausuntojen anti MAL 2019 -suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin 1.12.2017

Kevät 2017

Kirkastetaan suunnittelun tavoitteita, määritetään mittarit ja muut arviointimenetelmät aineistoineen arviointikehikkoon.

Syksy 2017

Suunnitelman raamivaiheessa vaikutusten arvioinnilla tuetaan raamien valmistelua ja arvioidaan vaikutuksia. Loppusyksystä valmistuu MAL 2019 -arviointiohjelma, jossa kuvataan arvioinnin toteuttamista ja menetelmiä. SOVA-kuulutuksen aikana loka-marraskuussa 2017 yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta vaikutusten arvioinnin ja suunnittelun aineistoista.

Kevät 2018

Suunnitelma valmistellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa vaikutusten arvioinnin kanssa.

Syksy 2018

Arvioidaan MAL 2019 –luonnoksen vaikutuksia kattavasti. Tulokset raportoidaan arviointiselostusluonnoksessa, joka lähetetään lausunnoille ja kannanotoille yhdessä suunnitelmaluonnoksen kanssa.

Lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2019 alussa suunnitelma viimeistellään päätöksentekoa varten. Samalla arviointiselostus viimeistellään ja sen tulokset välitetään tiedoksi eri tahoille hyödynnettäväksi.