Vaikutusten arviointi

MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on entistä tärkeämmässä osassa MAL 2019 -suunnitteluprosessissa. Arvioinnilla lisätään suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyyttä, perustellaan valintoja ja varmistetaan suunnittelun kannalta merkittävien vaikutusten huomiointi. Taloudellisten vaikutusten arviointitietoa hyödynnetään aiempaa enemmän suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Uutena näkökulmana suunnittelussa on mukana terveyden edistäminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet asettavat omat haasteensa Helsingin seudun suunnittelulle. Suunnitelman vaikutusten arviointia on kuvattu arviointiohjelmaluonnoksessa (linkki alla). Vaikutusten arvioinnin alustava aikataulutus ja kytkeytyminen MAL 2019 -suunnitteluun on kuvattu alla.

MAL 2019 arviointiohjelma 1.12.2017

Arviointiohjelmasta pyydettiin lausuntoja SOVA-kuulutuksen aikana 17.10.-15.11.2017 ja arviointiohjelma viimeisteltiin lausuntojen perusteella. Lausuntojen anti huomioidaan myös jatkossa MAL 2019 -suunnitelman valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Lausuntojen anti ja sen huomioiminen arvioinnissa ja suunnittelussa on kuvattu alla.

Lausuntojen anti MAL 2019 -suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin 1.12.2017

Kevät 2017

Kirkastetaan suunnittelun tavoitteita, määritetään mittarit ja muut arviointimenetelmät aineistoineen arviointikehikkoon.

Syksy 2017

Suunnitelman raamivaiheessa vaikutusten arvioinnilla tuetaan raamien valmistelua ja arvioidaan vaikutuksia. Loppusyksystä valmistuu MAL 2019 -arviointiohjelma, jossa kuvataan arvioinnin toteuttamista ja menetelmiä. SOVA-kuulutuksen aikana loka-marraskuussa 2017 yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta vaikutusten arvioinnin ja suunnittelun aineistoista.

Kevät 2018

Suunnitelma valmistellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa vaikutusten arvioinnin kanssa.

Syksy 2018

Arvioidaan MAL 2019 –luonnoksen vaikutuksia kattavasti. Tulokset raportoidaan arviointiselostusluonnoksessa, joka lähetetään lausunnoille ja kannanotoille yhdessä suunnitelmaluonnoksen kanssa.

Lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2019 alussa suunnitelma viimeistellään päätöksentekoa varten. Samalla arviointiselostus viimeistellään ja sen tulokset välitetään tiedoksi eri tahoille hyödynnettäväksi.