Vaikutusten arviointi

Suunnitelman vaikutustenarviointiohjelma lausunnoille lokakuussa, näkemyksiä pyydetään 18.10.-17.11.2017, lue lisää etusivulta

Minkälaisella Helsingin seudulla haluat asua? Miten seutua tulee kehittää lähivuosina? Minkälaiselta seutu näyttää vuonna 2030? MAL 2019 -suunnitelman vaikutustenarviointiohjelma lähtee lausunnoille lokakuussa 2017.

MAL 2019 -suunnitelmaa suunnitellaan yhteistyössä Helsingin seudun kuntien, HSL:n ja valtion edustajien kanssa. Toteutuessaan suunnitelma vaikuttaa merkittävästi sekä ympäristöön että yhteiskuntaan koko seudulla. Arviointia tehdään, jotta pystymme saavuttamaan suunnitelmalle asetetut tavoitteet. Tämän vuoksi suunnitelman vaikutuksia arvioidaan kattavasti koko suunnittelun ajan. SOVA-laki velvoittaa selvittämään ja arvioimaan suunnitelman ympäristövaikutuksia, mutta MAL 2019 -suunnitelman arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti myös maankäytön, asumisen ja yhdyskuntatalouden vaikutuksia.

Vaikutusten arviointiohjelmaa on valmisteltu MAL 2019 -suunnitelman kanssa käsi kädessä. Vaikutustenarviointiohjelma ja muu valmisteltu ennakkoaineisto valmistuu viranomaisten ja kansalaisten kommentoitaviksi lokakuussa 2017. Toivomme kuulevamme, miten seutua tulee mielestäsi kehittää ja huomioiko vaikutusten arviointi MAL 2019 -suunnittelun tarpeet. Materiaalimme ovat luettavissa 18.10.2017 alkaen seuraavasti:

MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on entistä tärkeämmässä osassa MAL 2019 -suunnitteluprosessissa. Arvioinnilla lisätään suunnitteluratkaisujen läpinäkyvyyttä, perustellaan valintoja ja varmistetaan suunnittelun kannalta merkittävien vaikutusten huomiointi. Taloudellisten vaikutusten arviointitietoa hyödynnetään aiempaa enemmän suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Uutena näkökulmana suunnittelussa on mukana terveyden edistäminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet asettavat omat haasteensa Helsingin seudun suunnittelulle. Suunnitelman vaikutusten arviointia on kuvattu arviointiohjelmaluonnoksessa (linkki alla). Vaikutusten arvioinnin alustava aikataulutus ja kytkeytyminen MAL 2019 -suunnitteluun on kuvattu alla.

MAL 2019 -suunnitelman vaikutusten arviointi, arviointiohjelmaluonnos (18.10.2017)

Kevät 2017

Kirkastetaan suunnittelun tavoitteita, määritetään mittarit ja muut arviointimenetelmät aineistoineen arviointikehikkoon.

Syksy 2017

Suunnitelman raamivaiheessa vaikutusten arvioinnilla tuetaan raamien valmistelua ja arvioidaan vaikutuksia. Loppusyksystä valmistuu MAL 2019 -arviointiohjelma, jossa kuvataan arvioinnin toteuttamista ja menetelmiä. SOVA-kuulutuksen aikana loka-marraskuussa 2017 yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta vaikutusten arvioinnin ja suunnittelun aineistoista.

Kevät 2018

Suunnitelma valmistellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa vaikutusten arvioinnin kanssa.

Syksy 2018

Arvioidaan MAL 2019 –luonnoksen vaikutuksia kattavasti. Tulokset raportoidaan arviointiselostusluonnoksessa, joka lähetetään lausunnoille ja kannanotoille yhdessä suunnitelmaluonnoksen kanssa.

Lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2019 alussa suunnitelma viimeistellään päätöksentekoa varten. Samalla arviointiselostus viimeistellään ja sen tulokset välitetään tiedoksi eri tahoille hyödynnettäväksi.