Potkulautapalvelun käyttöehdot

Potkulautapalvelun käyttöehdot
1. Yleistä
Tässä sopimuksessa määritellään käyttöehdot, joilla käyttäjä saa käyttää HSL:n ja Samocat Sharing Oy:n yhdessä toteuttamaa potkulautapalvelua (jäljempänä myös palvelu). Palvelun tilaaja on HSL ja palveluntuottaja Samocat Sharing Oy (jäljempänä palveluntuottaja). Kyseessä on pilotti huhti-lokakuussa 2019.
Potkulaudat ovat yhteiskäyttöisiä potkulautoja, joita käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä potkulauta-asemilta. Potkulautoja on tarkoitus käyttää pääasiassa potkulauta-asemaverkoston alueella. Potkittavia potkulautoja saa käyttää kävelijöille tarkoitetuilla alueilla, kuten jalkakäytävillä. Sähköpotkulautoja saa käyttää vain pyörille tarkoitetuilla alueilla, kuten kaduilla ja pyöräteillä.
Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen palvelun sisältöön, ellei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.
Palvelua käyttävän henkilön (jäljempänä myös käyttäjä) on hyväksyttävä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua.
Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt voimassa olevat käyttöehdot. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, ellei käyttäjä hyväksy käyttöehtoja. Palvelun käyttöoikeus voidaan evätä käyttöehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.


2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja Palvelun käyttö
Voidakseen käyttää palvelua, henkilön on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi palveluntoimittajan mobiilisovelluksessa (Samocat app) sekä maksettava potkulaudan käyttöajasta.
Henkilön tulee antaa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.
Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää tilastoissa siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tilastoista tunnistaa. Tilastoilla tutkitaan palvelun käyttöä ja kehitetään palvelua. Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluntuottajan yhteydenpitoon käyttäjän kanssa.
Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai palveluntuottajan markkinointiviestintään vain, jos käyttäjä antaa siihen suostumuksensa.
Palveluntuottajan hyväksyttyä käyttäjän rekisteröinnin palvelun käyttäjäksi, käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua käyttöehtojen mukaisesti.
Potkulaudan käyttöönotto tapahtuu asemalla potkulaudan vieressä olevan QR-koodin avulla. Vapaan potkulaudan tunnistaa vihreästä valosta. Valo on punainen, jos potkulauta ei ole lainattavissa.
Käyttäjä vastaa kaikesta mobiilisovelluksen kautta rekisteröityneenä tapahtuvasta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja muista velvoitteista.
Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa tietojaan mobiilisovelluksessa tai ottamalla yhteyttä palveluntuottajan asiakaspalveluun.
Tavallisia potkulautoja voi ottaa saman sovelluskäyttäjän kautta käyttöön yhdellä kertaa neljä. Käyttäjä on vastuussa kaikista potkulaudoista, kunnes ne palautetaan asemalle. Sähköpotkulautoja voi ottaa vastaavasti kerralla käyttöön vain yhden.
Käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön mobiilisovelluksessa. Käyttäjältä jo aiemmin veloitettuja maksuja ei kuitenkaan korvata käyttäjälle jälkikäteen.


3. Palvelun saatavuus ja sisältö
Palvelu on käytössä pilotin ajan huhtikuun puolivälistä lokakuun loppuun. Palvelun mobiilisovellus ja internetsivut ovat käytettävissä ympäri vuoden. Käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan mobiilisovelluksessa. Palvelu voi olla poikkeustilanteissa suljettu yhden tai useamman potkulauta-aseman osalta. Potkulautapalvelun asemilla ei välttämättä myöskään ole vapaita potkulautoja tai telineitä, jolle potkulaudan voi palauttaa. Palveluntuottajaa ei voida asettaa vastuuseen esimerkiksi edellä kuvatuista tai muista puutteista palvelussa.
Palveluntuottaja kehittää palvelua ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla.


4. Asiakaspalvelu
Käyttäjä saa halutessaan lisää tietoa ja apua palvelun käyttöön palvelun mobiilisovelluksessa ja internetsivuilta sekä palveluntuottajan asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot löytyvät sovelluksesta, internetsivuilta ja potkulauta-asemilta.


5. Maksut
Palvelun voimassa oleva hinnasto on ilmoitettu palvelun mobiilisovelluksessa, jonka kautta palvelua käytetään. Palveluntuottaja voi tarvittaessa muuttaa hintojaan ilmoitettuaan siitä 14 päivää aikaisemmin palvelun mobiilisovelluksessa ja internetsivuilla.
Tavallisen potkittavan potkulaudan käyttöönottomaksu on 0,50 € (sisältää 5 minuuttia käyttöaikaa), jonka jälkeen veloitus on 0,05 €/minuutti. Sähköpotkulaudan käyttöönottomaksu on 1 € (sisältää 5 minuuttia käyttöaikaa), jonka jälkeen veloitus on 0,15 €/minuutti.
Jos potkulautaa ei palauta potkulauta-asemalle kahdeksan (8) tunnin kuluessa sen käyttöönotosta, voidaan käyttäjältä periä nouto- ja selvitysmaksu, enintään 100 €. Jos potkulautaa ei palauteta potkulauta-asemalle tai muuten palveluntuottajalle yhden (1) vuorokauden kuluessa potkulaudan käyttöönotosta lukien, katsotaan kyseinen potkulauta kadonneeksi. Kadonneesta potkulaudasta peritään käyttäjältä 150 euron korvaus. Sähköpotkulaudasta peritään 800 euron korvaus. Kadonneesta potkulaudasta ei vaadita
korvausta, jos potkulauta voidaan osoittaa käyttäjän antamien tietojen perusteella joutuneen pois hänen hallinnastaan vastoin hänen tahtoaan ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille.


6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua käyttöehtojen mukaisesti ja maksamaan palvelun käytöstä palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua asiallisesti ja potkulautojen tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjän tulee perehtyä kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin.
Käyttäjän tulee pyrkiä estämään käytössään olevaan potkulautaan kohdistuvaa ilkivaltaa ja varkauksia ja muutoinkin noudattamaan potkulaudan käytössä erityistä huolellisuutta.
Käyttäjän tulee tarkastaa potkulaudan kunto aina ottaessaan sen käyttöön ja liikkeelle lähdettyään hän on vastuussa siitä, että potkulauta on turvallinen ja ajokuntoinen. Käyttäjä ei ole vastuussa potkulaudan rikkoutumisesta, jos käyttäjä noudattaa potkulaudan käytössä tavanomaista huolellisuutta.
Käyttäjä on vastuussa potkulaudan kunnon ja turvallisuuden tarkistamisesta ennen liikkeelle lähtöä. Kun potkulaudan ottaa käyttöönsä, on tarkastettava seuraavat asiat:
• Ohjaustanko on tukevasti paikoillaan.
• Jarrut toimivat.
• Runko ja renkaat ovat ehjät.
Jos potkulauta ei ole kunnossa ja turvallinen tai se on rikottu, töhritty tai kokenut ilkivaltaa, on käyttäjän palautettava potkulauta takaisin asemalle ja välittömästi ilmoitettava asiasta palveluntuottajan asiakaspalveluun.
Käyttäjä on käyttämästään potkulaudasta vastuussa, kunnes se on onnistuneesti palautettu potkulauta-asemalle. Käyttäjä vastaa potkulaudan palauttamisesta asemalle niin, että tietojärjestelmä ilmoittaa sen olevan hyväksytysti palautettu. Jos tietojärjestelmästä tai muusta syystä johtuen potkulautaa ei pysty hyväksytysti palauttamaan, tulee käyttäjän ilmoittaa asiasta välittömästi palveluntuottajan asiakaspalveluun.
Käyttäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä.
Jos käyttäjän havaitaan käyttävän potkulautaa näiden käyttöehtojen vastaisesti, sitoutuu käyttäjä viipymättä palauttamaan potkulaudan potkulauta-asemalle tai palveluntuottajalle pyydettäessä.
Jos potkulauta on osallisena onnettomuudessa, tai se vahingoittuu muusta syystä, tai jos se anastetaan, käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan tästä palveluntuottajan asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa. Tutkintapyynnöstä on toimitettava kopio palveluntuottajan asiakaspalveluun.
Käyttäjä on vastuussa potkulaudalla tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheutuvista vahingoista koko käyttöajalta, kunnes potkulauta on palautettu potkulauta-asemalle. Käyttäjä on vastuussa kyseisistä vahingoista, vaikka vahingon tekisi kolmas osapuoli. Korvausvastuusta voi palveluntuottajan tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella vapautua, jos tekee tapauksesta tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa ja toimittaa kopion tutkintapyynnöstä palveluntuottajan asiakaspalveluun.
Jos potkulautaa ei palauteta asemalle tai palveluntuottajalle yhden (1) vuorokauden kuluessa, potkulauta katsotaan kadonneeksi ja käyttäjältä peritään 150/800 euron korvaus. Korvausta ei peritä, jos käyttäjä ilmoittaa viimeistään kahden (2) tunnin sisällä enimmäiskäyttöajan päättymisestä palveluntuottajan asiakaspalveluun potkulaudan olevan anastettu. Lisäksi käyttäjän tulee tehdä asiasta kahden (2) vuorokauden kuluessa tutkintapyyntö poliisille, sekä toimitettava kopio tutkintapyynnöstä palveluntuottajan asiakaspalveluun.


7. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajaus
Palveluntuottaja ei ole vastuussa potkulaudoilla aiheutetusta vahingosta.
Palveluntuottaja varaa oikeuden sulkea käyttäjä palvelusta ja/tai antaa käyttäjälle käyttökiellon välittömästi tämän rikkoessa käyttöehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiaan.
Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa, onko käyttäjä rekisteröitynyt järjestelmään ja maksanut vaaditut maksut.
Palveluntuottaja ei vastaa potkulaudan kunnosta ajon aikana, kun käyttäjä on lähtenyt potkulaudalla liikkeelle potkulauta-asemalta. Käyttäjä on velvollinen tekemään edellä mainitun potkulaudan kunnon ja turvallisuuden tarkistamisen ennen liikkeelle lähtöään.
Palveluntuottaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa katkoksista palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta.
Palveluntuottaja vastaa käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita palveluntuottaja on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut käyttöehtoja rikkomalla.


8. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja käyttöehtojen muuttaminen
Käyttöehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Palveluntuottaja on oikeutettu muuttamaan palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan palvelun käyttäjille palveluntuottajan mobiilisovelluksen kautta.