Persontrafikundersökningar

HRT utreder Ringbanans och Västmetrons effekter på trafiksystemet med en flerårig undersökningsserie. Den första delen av undersökningarna genomfördes på hösten 2014, när varken Ringbanan eller västmetron hade tagits i bruk. Det fanns tre olika undersökningar: resvane-, infartsparkerings- och reseundersökning.

I efter-skedet görs motsvarande utredningar allt eftersom de nämnda projekten blir klara. Våren 4.4 – 27.5.2016 genomfördes en resvaneundersökning när Ringbanan hade varit i bruk för en tid. Västmetron har ännu inte öppnats för trafik. På hösten 2017 görs Reseundersökning om västmetron kan tas i bruk senast på sommaren. Hösten 2018 kommer alla tre ovan nämnda undersökningar att genomföras, om HRT:s nya tariff- och zonsystem har kunnat tas i bruk  innan det, eftersom man vill utreda också systemets konsekvenser i dessa undersökningar.

Till trafikundersökningar hör också regionbarometern om markanvändning, boende och trafik som genomförs på vinter 2017. Det är en åsiktsenkät var man frågar om invånarnas och kommunernas förtroendevalda i Helsingforsregionen åsikter om markanvändning, boende och trafik.


Resvaneundersökning

Syftet med resvaneundersökningen är att ge mångsidig och pålitlig information om hur invånarna i Helsingforsregionen reser för att kunna bedöma konsekvenserna av Ringbanan och Västmetron. Syftet med undersökningen är att samla in information om invånarnas resvanor och om de bakgrundsfaktorer som påverkar resvanor innan trafiken på Ringbanan och Västmetron startar. Invånare som tas i beaktande i undersökningen ska vara minst 7 år. Under granskningen är alla vardagsresor oberoende av med vilket färdmedel de görs.

Det har visat sig att analysering av undersökningen som gjordes 2014 är väldigt utmanande på grund av olika undersökningsmetoder. Därför används undersökningen från 2012 som material i före-skedet för Ringbanan och Västmetron.

Resultaten i resvaneundersökningen 2012 (rapport)


Infartsparkeringsundersökning

I infartsparkeringsundersökningen utreds infartsparkeringen i Helsingfors pendlingsområde och samlas in information om hur och varför man använder infartsparkeringen samt hur man gör resor i anslutning till parkeringen.

Resultaten i infartsparkeringsundersökningen 2014 (rapport)

Resultaten i infartsparkeringsundersökningen 2014


Reseundersökning

Reseundersökningen ger mångsidig och pålitlig information om kollektivtrafikresor som görs på Ringbanans och Västmetrons influensområde både innan de öppnas för trafik och efter att de tagits i bruk. Som en del av Ringbanans konsekvenser undersöks också resor från/till flygplatsen. Med undersökningen samlas in information om resor av de passagerare som fyllt 15 år och de bakgrundsfaktorer som påverkar resorna. Reseundersökningen 2014 gällde resor på Ringbanans influensområde innan Ringbanan hade öppnats för trafik. Reseundersökningen på våren 2016 gjordes i en situation där Ringbanan var i bruk men västmetron var ännu under byggnad. På hösten 2017 kommer att göras en ny Reseundersökning inom västmetrons influensområde. Hösten 2018 kommer det att göras en reseundersökning som gäller hela HRT-området om man har kunnat ta HRT:s nya tariffsystem i bruk tillräckligt tidigt.

Reseundersökningen genomförs genom att dela ut inbjudningskort till undersökningen i kollektivtrafikmedel. Undersökningen är en webbenkät och frågorna kan besvaras antingen efter att resan tagit slut eller redan under resan t.ex. via smarttelefon. I undersökningen görs frågor som gäller den resa som var på gång när svararen fick inbjudan till undersökning. I enkäten frågas t.ex. varifrån svararens resa började, vart hon eller han var på väg och vilka färdsätt hon eller han använde under sin resa. I enkäten frågas också hur Ringbanan eller Västmetron har påverkat resvanor. Ringbanans konsekvenser undersöktes i bussar i riktning mot Vanda samt i alla närtåg. Västmetrons konsekvenser kommer att undersökas i bussarna i riktning mot södra Esbo, närtåg på Kustbanan samt i metron. På flygplatsen intervjuades passagerare i incheckningshall och bagagehall.

Rapporten om Ringbanans effekter på resor publiceras i februari


Persontrafikundersökningen i passagerarhamnarna 2015

HRT har låtit utföra en intervjuundersökning i Helsingfors passagerarhamnar 15.9 – 6.10.2015. I undersökningen utreddes särskilt med vilka färdmedel och varifrån färjepassagerarna kom till hamnen. Passagerarna fick också några bakgrundsfrågor.

Med hjälp av materialet justeras prognosmodell för Helsingforsregionens trafik vad gäller den nuvarande trafiken i regionens hamnar. Trafikprognosmodell används i planeringen och konsekvensbedömningarna för regionens trafiksystem och för olika trafikprojekt. Tidigare har man undersökt godstrafik undersökts i passagerarhamnarna och i Nordsjö hamn år 2012 och 2013.

 

Resultaten i undersökningen om passagerartrafik på hamnar 2015 (rapport)

 


Regionbarometern för markanvändning, boende och trafik 2017

Regionbarometern om markanvändning, boende och trafik dvs. MBT-barometern startar i januari. Enkät som samlar uppgifter om åsikter riktas till regionens invånare och förtroendevalda. I urvalet ingår 10 000 invånare och nästan 1 000 förtroendevalda från Helsingforsregionens 14 kommuner. Enkäten kan besvaras 27.1-20.2.2017. Preliminära resultaten blir klara i slutet av mars före kommunalval. Resultaten används i planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Syftet är att upprepa enkäten i början av 2018.

Bland alla som deltagit i enkäten lottas ut priser.

Regler för utlottning MBT-barometern 2017

Registerbeskrivning, MBT-barometern

Enkätsblankett, MBT-barometern