Användarvillkoren för HRT:s webbtjänst

Utarbetningsdagar: 13.5.2015, 23.5.2018
 

1. Avtalets tillämpningsområde och parter

Dessa användningsvillkor för HRT:s webbtjänst tillämpas på de webbtjänster (nedan "Tjänster") som samkommunen Helsingforsregionens trafik (nedan "Tjänsteleverantören") producerar. De privatkunder som använder Tjänsterna (nedan "Användarna") och Tjänsteleverantören kommer överens med detta avtal (nedan "Användarvillkor") om användningen av konsumentwebbtjänster som förutsätter registrering. De personer som vill använda Tjänsterna ska godkänna dessa Användarvillkor som bindande för att kunna använda Tjänsterna.

Dessa villkor tillämpas på all användning av det innehåll och material som erbjuds genom Tjänsten, om inget annat har meddelats eller avtalats om separat.

2. Beskrivning av Tjänsten

Med Tjänsten avses i dessa Användarvillkor webb- och mobiltjänster som erbjuds av Tjänsteleverantören, t.ex. webbtjänsten HSL.fi, Min Reseplanerare samt planerade tjänster som webbutik och tillvalstjänster till dessa.

3. Användning av Tjänsten och registrering

Användningen av Tjänsten förutsätter registrering. Användaren tar Tjänsterna i bruk genom att registrera sig som användare på tjänstens webbplats, där Användaren godkänner Användarvillkoren som bindande. Tjänsteleverantören kan också förutsätta vissa uppgifter av Användaren i samband med registreringen och att Användaren godkänner Användarvillkoren. Vid registreringen skapar Användaren ett lösenord samt registrerar sin e-postadress i Tjänsten. Fortsättningsvis fungerar e-postadressen som inloggningskod till Tjänsterna. Användaren använder Tjänsterna med hjälp av de inloggningsuppgifter som han/hon har erhållit vid registreringen.

Till HRT:s Webbutiks konsumenttjänster tillämpas också allmänna leveransvillkor för konsumentkunder ("Allmänna leveransvillkor").  De aktuella registreringsmetoderna har beskrivits i samband med Tjänsterna.

Användningen av Tjänsterna kan förutsätta en viss ålder eller att man uppfyller något annat specialvillkor, t.ex. en finsk personbeteckning. Tjänsterna kan ha tjänstespecifika specialvillkor som ska godkännas för att kunna använda Tjänsten.

4. Registeruppgifter och deras användning

Användaren ska lämna de nödvändiga uppgifter som förutsätts för användningen av Tjänsterna. Användarnas personuppgifter sparas i HRT:s kundregister. Personuppgifterna hanteras enligt Användarvillkoren samt enligt dataskyddsbeskrivning för HRT:s kundregister.

5. Priser

Användningen av Tjänsterna är gratis för Användaren, om inte annat har uttryckligen meddelats. Priserna och beställnings- och leveransvillkoren för avgiftsbelagda Tjänster uppges tydligt för varje avgiftsbelagd Tjänst.

6. Tjänstens innehåll

Tjänsteleverantören strävar efter att erbjuda så högklassiga Tjänster som möjligt. Tjänsteleverantören ansvarar för lagligheten och tillämpningen av god sed i Tjänstens innehåll. 

Tjänsteleverantören utvecklar Tjänsten och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som en del av sin normala verksamhet så som och när Tjänsteleverantören anser bäst. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst sluta erbjuda Tjänsten delvis eller i sin helhet.

7. Kundkommunikation och direktmarknadsföring

Användaren kan ge tillåtelse till Tjänsteleverantören att skicka meddelanden om Tjänsten, Tjänsteleverantören eller andra Tjänster som Tjänsteleverantören erbjuder. Användaren kan även dra tillbaka denna tillåtelse till marknadsföring när han/hon vill.

Sådan kundkommunikation från HRT som är nödvändig för kundrelationen anses dock inte vara direktmarknadsföring.

8. Upprätthållande av Tjänsterna och felsituationer

Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt och utan avbrott. Tjänsteleverantören ansvarar inte för avbrott som orsakas av tekniska fel, störningar i datasystemen eller dataöverföringen, skadliga dataprogram, underhåll, installeringsarbeten eller andra motsvarande störningar eller fel, och inte heller för försening, förändring eller förlorande av information på grund av dessa.

Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för fel som orsakas av avbrott eller fel i datakommunikationer eller andra dataöverföringstjänster som erbjuds av tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte för fel som orsakas av att Användaren inte använder Tjänsterna enligt anvisningarna eller reglerna eller för fel som Användaren har orsakat på något annat sätt.

9. Tjänsternas användbarhet

Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att kunna erbjuda Tjänster till Användarna utan avbrott och störningar. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, i rätt tid och felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tekniska fel, avbrott som orsakas av underhåll eller installeringsarbeten eller förändring eller förlorande av information eller problem, störningar och avbrott i dataöverföringen som orsakas av tredje part.

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta Tjänsterna p.g.a. förändring, förnyelse eller tekniska skäl samt på grund av reparation, installering eller underhåll av datatrafiknät eller annat liknande skäl eller om lagstiftningen eller annan myndighetsföreskrift förutsätter detta. Tjänsteleverantören ska sträva efter att hålla eventuella avbrott så kortvariga som möjligt. Tjänsteleverantören kommer i mån av möjlighet att informera om avbrott på förhand på sin webbplats.

10. Rättigheterna till Tjänsternas innehåll

Tjänsternas innehåll och utseende skyddas av upphovsrätten.

Äganderätten samt alla upphovsrätter och andra immaterialrättigheter innehas av Tjänsteleverantören. Användaren får inte några rättigheter till Tjänsterna, förutom rätten att använda Tjänsterna enligt dessa Användarvillkor.

11. Användarens rätt att använda Tjänsterna

Användaren har rätt att använda Tjänsterna enligt dessa Användarvillkor, anvisningarna, lagarna och god sed.  Användningsrättens innehåll definieras i dessa Användarvillkor. Användaren ska godkänna villkoren som bindande för att kunna logga in på Tjänsterna.

Användaren har rätt att använda Tjänsterna enligt deras användningsändamål. Användaren har inte rätt att utan rättsinnehavarens skriftliga tillstånd kopiera, dela, publicera eller kommersiellt utnyttja Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vid lagligt lån av Tjänsternas innehåll är Användaren skyldig att uppge källa enligt god sed.

Användaren ansvarar för alla kostnader som har tillfallit honom/henne p.g.a. användningen av Tjänsterna.

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användningen av Tjänsterna, om det finns skäl att misstänka att Tjänsterna används i strid mot dessa Användarvillkor, god sed eller lagen.

12. Användarens ansvar

12.1. Användarnamn och lösenord

Användaren ansvarar för förvaringen av sitt användarnamn och lösenord skyddade för utomstående. Användaren ansvarar för användningen av Tjänsterna med Användarens inloggningsuppgifter och eventuella kostnader eller avgifter som orsakas av detta.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra Användarens användarnamn eller lösenord samt eventuella andra inloggningsuppgifter av tekniska eller andra skäl. Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig p.g.a. ändring av inloggningsuppgifterna.

Om en utomstående får tillgång till Användarens inloggningsuppgifter eller uppgifterna tappas bort, ska Användaren ändra sina inloggningsuppgifter omedelbart eller informera Tjänsteleverantören om saken. Användarens ansvar för användningen av inloggningsuppgifterna och eventuella skador som användningen har orsakat andra slutar omedelbart när Användaren har informerat Tjänsteleverantörens Kundtjänst om saken eller ändrat sina inloggningsuppgifter. Tjänsteleverantören får lämna ut Användarens inloggningsuppgifter till utomstående endast med Användarens tillstånd eller med stöd av lagen.

12.2. Utrustning

Användaren ansvarar för anskaffningen, kostnaderna och funktionaliteten av den utrustning, de program och de kommunikations- och dataförbindelser som krävs för användning av Tjänsterna. Utrustningen får inte orsaka störningar eller annan olägenhet på Tjänsterna eller för andra nätanvändare. Användaren är skyldig att vid användning av Tjänsterna följa Tjänsteleverantörens aktuella bruks-, säkerhets- och andra anvisningar.

12.3. Uppgifter om Användaren
Användaren ska lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för användningen av Tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att hantera Användarens personuppgifter enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning samt på så sätt som har närmare definierats i registerbeskrivningen.

Användaren har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.

Användaren ska meddela förändringar i sina uppgifter utan dröjsmål. Användaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som han/hon har lämnat till Tjänsterna.

12.4. Material
Tjänsteleverantören kontrollerar inte material som har producerats, skickats, förmedlats eller annars hanterats med hjälp av Tjänsterna och Tjänsteleverantören ansvarar inte för olagligt eller kränkande innehåll i sådant material. Användaren försäkrar att han/hon inte med hjälp av Tjänsterna producerar, skickar, förmedlar eller annars behandlar material som strider mot upphovsrätten och andra rättigheter, god sed, lagen eller myndighetsföreskrifter. Överträdelse kan leda till ersättningsskyldighet och rättsliga påföljder. Användaren ansvarar på egen bekostnad för eventuella tvister som hänför sig till hans/hennes material och eventuella rättegångs- och andra kostnader, skadestånd och andra eventuella ersättningskrav.

Användaren ansvarar för innehållet och formatet av det material som han/hon har skickat eller annars behandlat med hjälp av Tjänsterna. Om Användaren kan tillägga eget material till Tjänsterna, ska Användaren på förhand försäkra sig om att materialet inte strider mot Användarvillkoren, Tjänsteavtalen eller Tjänsteleverantörens anvisningar och att materialet inte innehåller skadlig programvara eller annat skadligt innehåll. Användaren förbinder sig till att inte använda Tjänsten för att skicka skadliga meddelanden eller datatrafik som orsakar skada eller störning.

12.5. Påföljder
Om de uppgifter eller det material som Användaren lämnar till Tjänsteleverantören strider mot Användarvillkoren, Tjänsteavtalen eller Tjänsteleverantörens anvisningar, är Tjänsteleverantören inte skyldig att genomföra Tjänster enligt de ovannämnda avtalen eller de uppgifter som Tjänsteleverantören har lämnat av Tjänsterna.

Om det visar sig att det material som Användaren har hanterat med Tjänsterna är kränkande, strider mot upphovsrätten eller andra rättigheter, lagen eller Användarvillkoren eller villkoren i Tjänsteavtalen, har Tjänsteleverantören rätt att radera sådant material. Vidare har Tjänsteleverantören rätt att p.g.a. oegentligheter upphäva Användarvillkoren och/eller Tjänsteavtalet och avbryta användningen av Tjänsterna.

13. Informationssäkerhet

Användaren är medveten om att nätmiljöns och webbtjänsternas informationssäkerhet inte är hundraprocentig. Användaren ansvarar för informationssäkerheten av sina egna datasystem.

Tjänsteleverantören förvarar alla uppgifter om Användaren och de uppgifter som Användaren har skickat som konfidentiella. Tjänsteleverantören ordnar informationssäkerheten av sina Tjänster på ett allmänt godtagbart sätt och strävar efter att förhindra obehörig tillgång till sina datasystem med adekvata tekniska lösningar. Eftersom Användaren använder Tjänsterna via ett allmänt informationsnätverk, kan Tjänsteleverantören dock inte garantera hundraprocentig informationssäkerhet.

14. Tjänsteleverantörens ansvar och ersättningsskyldighet

Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella indirekta skador eller fel i Tjänsten, avbrott, hinder för användningen, felaktigheter eller brister i Tjänsten eller dess innehåll eller eventuell skada som orsakas av avslutandet av Tjänsten eller någon del av Tjänsten eller fel eller störningar på kundens utrustning eller program. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som Användaren har vållat sig själv eller andra, felaktig användning av Tjänsten eller annan motsvarande omständighet. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som uppstått då verksamheten försvårats oskäligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak. Tjänsteleverantörens ansvar för skador i samband med avgiftsbelagda Tjänster begränsas alltid högst till det belopp som kunden vid skadetillfället har betalat för den avgiftsbelagda Tjänsten.

15. Force majeure

Force majeure befriar Tjänsteleverantören från alla skyldigheter, om verksamheten förhindras p.g.a. force majeure eller försvåras oskäligt. Ett sådant hinder kan vara brand, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan blockad, myndighetsföreskrift, störning i energitillförseln, råvaru- eller materialbrist, störningar i kabeltrafiken eller i den elektroniska kommunikationen i övrigt p.g.a. en utomstående aktör eller annan orsak som inte har varit känd och som man inte skäligen har kunnat förbereda sig för på förhand.

Tjänsteleverantören meddelar om force majeure på sin webbplats så fort som möjligt.

16. Ändring av avtalsvillkoren

Användaren är medveten om att Tjänsteleverantören utvecklar sina Tjänster kontinuerligt, varför utbudet och innehållet av de tillgängliga Tjänsterna kan ändras. Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa avtalsvillkor efter att förändringarna har meddelats på Tjänsteleverantörens webbplats i god tid innan de träder i kraft. Tjänsteleverantören har även rätt att sluta erbjuda Tjänsterna. I sådana fall har Tjänsteleverantören rätt att säga upp Användarvillkoren eller Tjänster till de delar som har avslutats.

Om Användaren inte godkänner de nya avtalsvillkoren efter att Tjänsteleverantören har meddelat om ändringarna till avtalet, har Användaren rätt att säga upp avtalet. Om Användaren meddelar Tjänsteleverantören att han/hon vill säga upp avtalet senast 7 dagar innan de nya avtalsvillkoren träder i kraft, kommer de nya villkoren inte att gälla Användaren. I dessa fall gäller de gamla villkoren Användaren tills de nya villkoren träder i kraft. Användarens avtalsförhållande slutar senast då de nya villkoren träder i kraft.

17. Avtalets och Tjänsternas giltighet och upphörande

För Användarens del börjar avtalet att gälla när Användaren har markerat avtalsvillkoren som godkända, lämnat Tjänsteleverantören de registreringsuppgifter som behövs för att öppna Tjänsten med den blankett som hör till Tjänsten samt registrerat sig som användare till Tjänsten eller när Användaren har godkänt avtalsvillkoren på ett annat sätt som Tjänsteleverantören har godkänt separat. Användaren har registrerat sig som Användare när Tjänsteleverantören har godkänt registreringen och beviljat Användaren ett användarnamn och ett lösenord.

För Tjänsteleverantörens del börjar avtalet att gälla när Tjänsteleverantören har godkänt Användarens registrering. Användaren har rätt att säga upp Tjänsteavtalet när som helst.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan i följande situationer:

a) om Användaren har gjort sig skyldig till avsiktlig eller grov vårdslöshet eller om Användaren har annars brutit mot Användarvillkoren och inte ändrat sitt beteende omedelbart efter att ha meddelats om detta

b) om Användaren har avsiktligt lämnat felaktiga registreringsuppgifter

c) om Tjänsteleverantören avslutar eller väsentligt förändrar Tjänsten.

Avtalet gäller tills vidare efter att Användaren har godkänt Avtalet genom att registrera sig eller på annat sätt.

18. Överföring av skyldigheter

Ingendera parten har rätt att överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från den andra parten. Tjänsteleverantören har dock rätt att överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter till den organisation som tar över verksamheten.

19. Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa Användarvillkor och de Tjänster, Tjänstespecifika villkor och det eventuella avtal som gäller Avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister löses i Helsingfors tingsrätt.

20. Övriga villkor

Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och andra immaterialrättigheter) till Tjänsterna och det material som Tjänsteleverantören erbjuder i samband med dem innehas av Tjänsteleverantören eller dess licensutförare. Rättigheterna till de produkter och tjänster som erbjuds av andra tjänsteleverantörer samt det material som tillhör dessa innehas av dessa tjänsteleverantörer eller deras licensutförare.

21. Kontaktinformation

Helsingforsregionens trafiks webbplats:

http://www.hsl.fi/sv

Namn: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

Besöksadress: Semaforbron 6 A, Helsingfors

Postadress: PB 100, 00077 HRT

Telefon (växel), fax: (09) 4766 4444

E-post: hsl@hsl.fi