Mobilitetsplan för resor till och från arbetet

Mobilitetsplan för resor till och från arbetet

Mobilitetsplanen för arbetsplatsen innehåller konkreta åtgärder med vilka arbetsgivaren kan främja anställdas smarta resval. I praktiken innehåller planen en lång lista över åtgärder som har en tidtabell och en ansvarsperson.

Utarbetning av mobilitetsplanen lyckas bäst när arbetsgivaren har faktauppgifter om arbetstagarnas resvanor och utvecklingsbehov i sitt förfogande. De är lätta att ta reda på med HRT:s Arbetsreseräknare.

Utbudet av åtgärder för resor till och från arbetet är omfattande och innehåller båda lätta och snabba lösningar samt beslut som kräver längre planering och budgetering. Arbetspendlingen kan behandlas på arbetsplatsen som en del av arbetshälsoprogrammet, miljöledningssystemet, säkerhetsplaneringen, regler för distansarbete eller då företaget letar efter nya lokaler. Utveckling av pendlingstrafiken ska ses som en helhet som berör hela organisationen.

Det lönar sig inte att arbetsgivaren genomför en separat åtgärd bara för att kunna konstatera att den inte fungerar.  Den starkaste effekten på anställdas resvanor fås genom att använda ”käpp och morot” dvs. genom att använda både uppmuntrande och handledande åtgärder. Vid sidan av uppmuntringar till hållbar mobilitet är det vettigt att samtidigt ta i bruk åtgärder som begränsar bilkörning. För att vissa åtgärder inte uppfattas diskriminerande bland de anställda, är det bra att komma ihåg att behandla alla trafikslag likadant dvs. att ha likvärdiga uppmuntringar och förbättringsåtgärder för att främja användning av kollektivtrafik, gång, cykling och smartare bilkörning.

Arbetsgivare kan t.ex. främja cykling till och från arbetet genom att förbättra cykelparkering, renovera omklädnings- och tvättrum och genom att ta personalcyklar i bruk. I företaget kan man också förbättra möjligheterna till distansarbete och videomöte, göra parkeringsplatserna avgiftsbelagda eller skola personer som behöver bil i sitt arbete till ekonomiskt körsätt. Också olika tävlingar och kampanjer motiverar till cykling och gång. Att erbjuda personalbiljett uppmuntrar anställda att åka kollektivt på resor till och från arbetet.

 

Konsulter erbjuder tilläggstjänster

Hjälp för utarbetning av mobilitetsplanen och utredningar som handlar om användning av mobilitetstjänster och kostnader kan beställas från sakkunniga tjänsteleverantörer inom trafikbranschen.

HRT:s samarbetspartner är:

Linea Konsultit Oy

Mobinet Oy

Ramboll Finland Oy

Sito Oy

Sweco Finland Oy

Trafix Oy

Valpastin Oy

WSP Finland Oy

Begär en offert