Personalbiljett

Personalbiljett är en smart förmån

HRT personalbiljett är en period- eller värdebiljett som laddats på ett personligt resekort. Biljetten kan användas för resor till och från arbetet samt för resor på fritiden. Den är en tjänsteförmån som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare i beskattningen. Personalbiljetten är huvudsakligen avsedd för resor mellan bostaden och arbetsplatsen men den kan också användas för resor under fritiden. Arbetsgivaren kan betala biljetten helt eller delvis.

Personalbiljetten är ett riksomfattande betalningsmedel för kollektivtrafikbiljett som kan verkställas lokalt genom att utnyttja de redan existerande resekort- och biljettsystemen. Förutom HRT erbjuder också t.ex. Matkahuolto och VR  personalbiljetter.  Också de elektroniska personalbiljettlösningar av de tjänsteleverantörer som erbjuder tjänsteförmåner (Eazybreak, ePassi och Smartum) fungerar riksomfattande.

Varför?

Tjänsteförmånen signalerar om företagets värden och attityd mot främjandet av hållbara resor samt stöder anställdas resval till och från arbetet så att resorna är miljövänliga, ekonomiska, smidiga och trygga. Personalbiljettförmånen fungerar som hjälpmedel t.ex. för rekrytering.

Personalbiljetten är en personalförmån som är ekonomiskt lönsam att genomföra såväl för arbetstagare som arbetsgivare. Personalbiljetten är en helt skattefri naturaförmån om förmånens värde är högst 300 euro per år. Också andelen mellan 751 och 3 400 euro är skattefri.

Hur?

Arbetsgivaren kan erbjuda personalbiljetten till anställda antingen helt eller delvis, som en del av lönen eller utöver penninglönen. Det finns olika alternativa sätt att erbjuda förmånen.

Personalbiljetten kan beställas när som helst. Förmånen gäller per skatteår. Om arbetsgivaren erbjuder sedlar för ett värde på 300 euro per arbetstagare i december 2016 och på nytt i januari 2017, får både arbetsgivaren och arbetstagaren skatteförmån av de 300 euro under båda åren.

Beskattningen gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren

Personalbiljetten är en förmån som är helt skattefri upp till 300 euro och för delen 751 – 3400 euro. För arbetsgivaren orsakas av dessa andelar inte lönebikostnader. Arbetsgivaren kan också dra av i beskattningen biljetternas anskaffningskostnader.

Personalbiljetträknare

  Arbetsgivare Arbetstagare
1-300 €
Inga lönebikostnader
Avdrag för kostnaderna i beskattningen
Skattefri förmån
301-750 Lönebikostnaderna
Avdrag för kostnaderna i beskattningen
Skatt enligt arbetstagarens skatteprocent

751-3 400 €

Inga lönebikostnader
Avdrag för kostnaderna i beskattningen

Skattefri förmån

 

 

Fråga mer: yrityspalvelut@hsl.fi.

Mer information: Skatteförvaltningens nättjänst