Startpaket

Startpaket för smart resande

För att hitta de lämpligaste lösningarna för att främja smart resande i företaget, lönar det sig att genomföra en mobilitetsenkät på arbetsplatsen och utarbeta en mobilitetsplan för resor till och från arbetet. I planen listas de konkreta åtgärderna med vilken arbetsgivaren kan främja arbetstagarnas smarta resval.

Utarbetning av mobilitetsplanen lyckas bäst när arbetsgivaren har faktainformation om anställdas resvanor och utvecklingsbehov. De är lätta att ta reda på med HRT:s Arbetsreseräknare.

Arbetsreseräknare är ett avgiftsfritt webbaserat redskap som är avsett för arbetsgivare. Arbetsgivaren får ett eget användarnamn för att kunna skapa en enkät om mobilitet för personalen, bearbeta enkäten och granska resultaten. Genom att besvara enkäten får arbetstagaren veta sin mobilitetstyp, jämförelseuppgifter om sina resor till och från arbete samt tips för hållbar arbetspendling.

Det är enkelt att använda Arbetsreseräknaren men arbetsgivaren kan också beställa HRT:s startpaket för smart resande.

 

Paketets innehåll

I tjänsten ingår två besök, rådgivning om användning av räknaren och om hur enkäten skapas samt stöd och rådgivning under enkäten.
•Startmöte: startkartläggning av mobiliteten på arbetsplatsen, skräddarsydd enkät om resor till och från arbetet och rådgivning om användning
•Arbetsreseenkät med Arbetsreseräknare: bl.a. marknadsföring av enkäten, uppföljning av antalet svar
•Resultatmöte: Vi går igenom resultaten i enkäten och diskuterar åtgärder som passar bäst arbetsplatsen
•Arbetsplats som sätter dig i rörelse-certifikat

Microsoft Office document icon Beställningsblankett för startpaket