HLJ - Trafiksystemplan för Helsingforsregionen

Aktuellt i trafiksystemplanering

HRT:s styrelse betonar gemensam förpliktelse till utveckling av trafiksystemet

Ett fungerande trafiksystem tryggar smidiga och mångsidiga resmöjligheter, minskar trafikens olägenheter och främjar regionens konkurrenskraft. I växande region förutsätter detta höjning av servicenivå för kollektivtrafik, cykling och gång. Dessutom ska man utnyttja informations- och styrningsmedel effektivt samt se till logistikens behov och att vägtrafiken fungerar.

Dessa linjedragningar ingår i trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) som HRT:s styrelse godkände i sitt möte 3.3.2015. Utgångspunkten för planeringen har varit att det år 2050 finns 2 miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser i regionen.

Syftet är att styra ökat resbehov p.g.a. befolkningstillväxt till kollektivtrafik, cykling och gång.   Då byggande koncentreras vid goda kollektivtrafikförbindelser och till trafikens knutpunkter samt kompletterande byggande prioriteras, förtätas stadsstrukturen. Detta stödjer hållbart resande samt minskar behovet att resa och trycket för ökad vägtrafik och förbättrar på så sätt hur väl näringslivets transporter fungerar.

HLJ 2015 har utarbetats i nära samarbete med regionens markanvändningsplan och bostadsstrategi anknuten till den. Byggande och trafik granskas i planer som helhet som består av 14 kommuner. Helsingforsregionen utvecklas som enhetligt metropolområde där finns en harmonisk och ekoeffektiv samhällsstruktur.

HRT:s styrelse skickade trafiksystembeslutet via KUUMA-styrelsen till KUUMA-kommuner för beslutsfattande. Markanvändningsplan och bostadsstrategi gick via Helsingforsregionens samarbetsmöte till kommuner för godkännande. På basis av de godkända planerna förhandlas åtgärder för MBT-intentionsavtalet för år 2016–2019 och resurser för att genomföra dem.