HLJ 2015

I Helsingforsregionens trafiksystemplan 2015 definieras utvecklingsbehov för regionens trafiksystem samt de viktigaste utvecklingsåtgärderna långt in i framtiden. HLJ 2015 bereds i tätt samspel med MBT-samarbete (markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen) och med markanvändningsplan i MBT-intentionsavtalet.

Målsättningarna för HLJ 2015 baserar sig på MBT-målsättningarna och de betonar regionens tillgänglighet och smidig trafik samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Innehållet för HLJ 2015 koncentreras till fem riktlinjer:
- Finansieringsbasen för trafiksystemet förstärks
- Servicenivån för hållbara färdsätt höjs
- Informations- och styrningsmedel utnyttjas effektivt
- Man ser till logistikens behov och att vägtrafiken fungerar
- Resultaten nås med eff ektiva förfaringssätt.

Material för Helsingforsregionens trafiksystemplan finns här.

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen var en viktig del i beredningsprocess av HLJ 2015. Konsekvensbedömningen stöder planeringen, samspelet och beslutsfattandet. Konsekvensbedömningen av HLJ ska uppfylla förpliktelser i lagen om miljökonsekvensbedömning för myndigheternas planer och program (s.k. SOVA-lag).

HLJ-kommitté

HRT:s HLJ-kommitté ledde beredningen av trafiksystemplan.


Trafikundersökningar och prognoser

Trafikundersökningarna och trafikprognosmodellerna är viktiga arbetsredskap i planering av trafiksystemet.
 
I undersökningarna samlas in representativt observationsmaterial och med hjälp av dem produceras grundnyckeltal om människornas mobilitet och godstransport. Grundnyckeltal är bland annat totalantalet av mobilitet och transport samt olika färd- och transportsättsandelar i regionen.
 
Observationsmaterialen används också som utgångsdata för trafikprognosmodellerna. Trafikprognosmodellerna behövs för att kunna utvärdera vilka trafikmässiga effekter utveckling av markanvändning och trafiksystem har och för att beräkna deras följder i olika delar av trafiknätet.
 
År 2007 - 2008 samlades in grundmateriel om människornas mobilitet i Helsingforsregionens pendlingsområde samt producerades nyckeltal och modeller som grunder sig på dem. År 2012 – 2013 uppdaterades mobilitetsundersökningen som gäller persontrafik i området för Helsingforsregionens 14 kommuner. Därtill samlades in representativt material om godstrafiken. På basis av de nya materialen uppdaterades de geografiskt viktigaste delarna av trafiksystemmodellen.
 

Undersökningsserien består av följande delutredningar:
• mobilitetsundersökning i ett mer begränsat område än i undersökningen år 2007 – 2008.
• HLJ-barometern: utreds invånarnas åsikter om trafiksystemets utvecklingsmål och åtgärder.
• distributionstrafikens GPS-undersökning: utreds distributionstrafikens egenskaper och hur trafiksystemet fungerar ur distributionstrafikens synvinkel
• logistik-områdesundersökning: utreds sammansättning, inriktning och antalet fordon i godstrafiken i de viktigaste logistikområdena och hamnarna i regionen.

Åtkomlighetsutredningar (SAVU)

I åtkomlighetsutredningarna beskrivs åtkomligheten i regionen med hjälp av zoner ur kollektivtrafikens, gångens och cyklingens synvinkel. Med hjälp av utredningarna kan visas sådana områden som är de bästa utvecklingsmål för markanvändningen som är gynnsamma för hållbara färdsätt.


Kontaktuppgifter

För utarbetandet av Helsingforsregionens tafiksystemplan (HLJ) ansvarar HRT:s Trafiksystemavdelning. 

Avdelningsdirektör Sini Puntanen
Trafiksystemplanering
Gruppchef Tapani Touru
Trafikundersökningar och -prognoser
Gruppchef Marko Vihervuori
Trafikutredare Pekka Räty

E-postadresserna är uppbyggda enligt modellen fornamn.efternamn@hsl.fi
Telefonväxel (09) 4766 4444

Respons som gäller planer över kollektivtrafikens linjenät och trafikeringen ber vi att sänds via HRT:s responsblankett.