HRT-samkommunen

Vad är HRT?

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har ansvarit för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i medlemskommunerna samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen från 2010.

Medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

Uppgifter

I HRT:s uppgifter ingår att planera och organisera den samlade kollektivtrafiken på verksamhetsområdet samt främja verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken, upphandla tjänster för buss-, spårvagns-, metro-, färj- och närtågstrafiken och ansvara för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.

Dessutom sköter HRT passagerarinformationen och marknadsföringen av trafiken, godkänner taxe- och biljettsystemet och biljettpriserna samt sköter biljettkontrollerna.

HRT i korthet

Organisation

HRT organisation

HRT organisation.pdf


Årsberättelse

 HRT - Årsberättelse 2016

HRT - Årsberättelse 2015

 

Miljöansvar

Miljöansvar är ett värde som styr HRT:s verksamhet. HRT uppmuntrar för användning av kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt, förbättra deras konkurrenskraft och minska utsläpp från trafiken. 

HRT främjar miljövänlig trafik enligt Helsingforsregionens trafiksystemplan dvs. HLJ. HRT:s avsikt är att påverka markanvändningen och planläggningen i Helsingforsregionen så att de är i enlighet med hållbar utveckling. 

Minskning av utsläpp i Helsingforsregionens trafik är en central målsättning i HRT:s strategi. HRT kommer att öka andelen av spårtrafik och föredra utsläppssnåla fordon för att minska kollektivtrafikens utsläpp. 

Med sina tjänster ska HRT locka flera människor att använda kollektivtrafik samt promenera och cykla. Bl.a. fungerande och pålitliga förbindelser samt rimligt prissatta biljetter uppmuntrar människor att använda kollektivtrafiken.

 


 

Internationellt och nationellt samarbete

HRT samarbetar med eller är medlem i följande internationella organisationer.

EMTA – European Metropolitan Transport Authorities – är ett samarbetsorgan för myndigheter som ansvarar för kollektivtrafiken i de viktigaste städerna i Europa.

UITP – The Internation Association of Public Transport – är en internationell kollektivtransportorganisation.

InformNorden är en nordisk organisation som syftar till att göra kollektivtrafiken effektivare och attraktivare för kunder genom innovationer inom telekommunikationsteknik.

Finlands lokaltrafikförbund är en intresseorganisation för kollektivtrafikens samarbetsparter i olika finländska städer.

ITS Finland ry är ett nätverk för intelligent trafik. 

Tillbaka till toppen