Användarvillkor för HRT företagsportalen

1.12.2022

1. Dessa användarvillkor och avtal som de bildar

HRT företagsportalen är en tjänst (”Företagsportalen”) som samkommunen Helsingforsregionens trafik (”HRT”) erbjuder till företagskunder (”Kunden”). Tjänsten är avsedd för att beställa och administrera arbetsreseförmåner och andra produkter och tjänster riktade till företagskunder och kräver registrering i webbportalen. 

Dessa användarvillkor för HRT företagsportalen (”Användarvillkor”) bildar ett avtal om användningen av Företagsportalen mellan Kunden och HRT. Avtal som bildas av Användarvillkoren annullerar alla tidigare avtal eller viljeförklaring som gäller Företagsportalen och dess tidigare versioner [HRT:s pendlingstjänst] mellan Kunden och HRT. Användarvillkoren ändrar eller annullerar inte de allmänna rese- och biljettvillkoren i HRT:s kollektivtrafik, utan båda tillämpas samtidigt. 

Dessutom kan de enstaka tjänster (t.e.x. Stadscyklar) som Kunden har tillträde till via Företagsportalen ha separata användarvillkor som Kunden förbinder sig att följa vid beställning av tjänster. 

Bekanta dig med de Allmänna rese- och biljettvillkoren för HRT:s kollektivtrafik. 

Genom att registrera sig som användare av Företagsportalen godkänner Kunden dessa Användarvillkor. Godkännande av Användarvillkoren bildar ett avtal mellan Kunden och HRT.

2. Användning av Företagsportalen

2.1 Villkoren för användning av Företagsportalen 

HRT ger Kunden tillträde till HRT företagsportalen på adressen https:// yritysportaali.hsl.fi/sv. 

För att kunna använda Företagsportalen måste Kunden registrera sig som användare och godkänna Användarvillkoren. 

HRT har rätt att ändra Företagsportalen och dess innehåll samt upphöra att uppehålla Företagsportalen delvis eller helt. 

2.2 Användningsrätt 

Kunden har rätt att använda Företagsportalen i enlighet med Användarvillkoren, anvisningar, lagar samt god sed. 

Kunden har inte rätt att kopiera, sprida, visa offentligt eller kommersiellt utnyttja Företagsportalen eller delar av den. 

HRT har rätt att hindra användningen av Företagsportalen om det finns ett motiverat skäl att misstänka att Kunden använder Företagsportalen i strid med Användarvillkoren, anvisningar, god sed eller lag. 

Inloggningsuppgifterna hanteras absolut konfidentiellt och överlåts inte till tredje parter. HRT ska omedelbart underrättas om någon obehörig har kommit i besittning av inloggningsuppgifterna. 

2.3 Beställning via Företagsportalen 

Kunden beviljar arbetsreseförmåner eller andra förmåner och beställer biljettprodukter eller andra produkter och tjänster via Företagsportalen. De produkter och tjänster som erbjuds via Företagsportalen kan ändras i samband med att till exempel HRT:s biljettsortiment ändras.

3. Andra villkor

3.1 Priser och prisförändringar 

Kunden kan avgiftsfritt använda Företagsportalen. Kunden betalar till HRT endast priset för den produkt eller tjänst som Kunden beställt till sin arbetstagare eller någon annan förmånstagare. Priserna på biljettprodukter bestäms enligt HRT:s gällande prislista. Prislistan finns på HRT:s webbplats. 

3.2 Fakturering och betalningsvillkor 

HRT fakturerar Kunden för användningen av biljettprodukterna månatligen i efterskott enligt den faktiska förbrukningen. 

Betalningstiden för fakturor är 30 dagar från fakturans datering. Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen. 

Om Kunden inte betalar fakturan senast den förfallodag som anges i betalningsuppmaningen, kan HRT upphöra Kundens användningsrätt till Företagsportalen utan separat meddelande. 

HRT har rätt att överföra förfallna fordringar till inkasseringsbyrån. 

3.3 Dataskydd och datasäkerhet  

Användning av Företagsportalen innehåller behandling av personuppgifter. Enligt detta avtal köper Kunden tjänster som HRT levererar och som förutsätter behandling av personuppgifter. 

Som personuppgifter anses här uppgifter som gäller kundrelationen mellan HRT och Kundens anställda eller andra förmånstagare. HRT är registeransvarig för dessa personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Kunden är registeransvarig för de personuppgifter som är relaterade till sina anställdas anställningsförhållande eller något annat förmånstagarförhållande. 

Som förtydligande konstateras att HRT och Kunden inte är registerförare av ett gemensamt register. Som registersansvarig har vardera avtalsparten självständiga rättigheter och skyldigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter i sina egna personregister och vardera avtalsparten ansvarar självständigt och separat för att informera de registrerade, göra upp en dataskyddsbeskrivning för dataskyddet, uppfylla de registrerades lagenliga rättigheter och uppfylla sina övriga skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning på behörigt sätt vid behandling av personuppgifter. 

HRT:s personuppgifter får inte behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte annat har överenskommits i enlighet med de lagliga kraven. 

Kunden ansvarar för en ändamålsenlig skötsel av datasäkerheten i sina egna informationssystem. 

HRT sparar alla uppgifter som gäller Kunden eller som denne sänt som konfidentiella uppgifter. HRT ordnar effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt datasäkerheten för sin tjänst och strävar efter att med ändamålsenliga tekniska lösningar hindra att obehöriga har tillträde till sina informationssystem. 

3.4 Ändring av användarvillkoren 

HRT har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De gällande Användarvillkoren i sin helhet finns i Företagsportalen och på HRT:s webbplats. HRT meddelar om ändringarna i Användarvillkoren via Företagsportalen eller på något annat lämpligt sätt två veckor innan ändringen träder i kraft. Ändringarna träder i kraft vid den angivna tidpunkten. Om Kunden fortsätter använda Företagsportalen efter de ändrade Användarvillkoren, förbinder denne sig samtidigt att följa de nya Användarvillkoren. 

3.5 Immateriella rättigheter 

Företagsportalen och dess innehåll och layout är skyddade av upphovsrätten och av annan tillämplig lagstiftning. 

Alla rättigheter såsom ägarrätter, upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Företagsportalen och dess innehåll eller material hör till HRT eller till vår licensangivare. HRT förbehåller sig alla rättigheter, förutom rätt att använda Företagsportalen i enlighet med Användarvillkoren. 

3.6 Ansvarsbegränsningar 

HRT garanterar inte att Företagsportalen alltid fungerar felfritt och oavbrutet. Det kan förekomma avbrott i Företagsportalen, eller tjänsten kan ha fel eller bristfälligheter i innehållet som beror t.ex. på servicearbeten, tekniska problem eller problem i dataförbindelserna relaterade till tredje part. HRT meddelar i förhand avbrott på HRT:s webbplats i mån av möjlighet. HRT sträver efter att avbrotten uppkommer så att de inte orimligt påverkar användarna. 

Vi beviljar rätten att använda Företagsportalen med villkoret ”sådan som den är”. HRT garanterar inte att Företagsportalen fungerar i alla användningsmiljöer. 

HRT är inte ansvarig för fel, förseningar och skada som orsakas Kunden eller tredje part på grund av användningen av Företagsportalen. HRT är inte heller ansvarig för fel, förseningar och skada som orsakas av dess underleverantör. 

HRT är inte ansvarig för talan, krav eller åtgärder som tredje part har väckt mot Kunden eller skador som orsakas av försvinnandet av data eller att data skadats oberoende av orsaken till försvinnandet eller skadan. 

3.7 Upphörande av Företagsportalen 

Avtal som bildas genom godkännande av Användarvillkoren gäller tills vidare och kan hävas med två (2) vardagars uppsägningstid genom skriftligt meddelande om uppsägning från Kunden och genom skriftligt meddelande om uppsägning från HRT med tre (3) månaders uppsägningstid. Det skriftliga meddelandet om uppsägning ska lämnas in till HRT företagstjänst på adressen foretagsforsaljning@hsl.fi och till Kundens representant.  

En biljettprodukt vars giltighetstid har börjat innan uppsägningstiden har gått ut gäller fram till slutet av sin giltighetstid även efter uppsägningstiden. Därtill har Kunden rätt att innan Tjänsten upphör granska de arbetsreseförmåner som denne beställt eller andra biljettprodukter i Företagsportalen i en (1) månad efter det skriftliga meddelandet om uppsägning har meddelats till HRT. 

Efter Kunden har sagt upp Tjänsten och uppsägningstiden har löpt ut är det inte möjligt för arbetstagaren eller någon annan förmånstagare att säga upp biljetten som denne delvis eller helt betalt med förmånen eller ändra dess zoner. Inte heller kan biljetten som beviljats till Kundens arbetstagare eller någon annan förmånstagare sägs upp eller dess zoner ändras.  

HRT har rätt att häva avtalet om Kunden väsentligt bryter mot användarvillkoren i avtalet. Om avtalsbrottet kan korrigeras förutsätter hävning av avtalet emellertid att Kunden inte korrigerat sitt avtalsbrott inom en rimlig tid på minst fjorton (14) dagar som HRT angett skriftligen. Uppsägningen av avtalet ska meddelas skriftligen. 

HRT har även rätt att häva avtalet om Kundens användningsrätt till Företagsportalen har upphörts enligt punkt 3.2 och ingen betalning har gjorts senast inom 30 dygn från upphörandet. 

3.8 Tillämplig lag och lösning av tvister 

På Användarvillkoren tillämpas Finlands lag. 

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, förs ärendet till behandling i Helsingfors tingsrätt.