Antalet passagerare och biljettintäkterna ökade 2011

År 2011 uppgick HRT:s verksamhetsintäkter till sammanlagt 520,3
miljoner euro. Biljettintäkternas andel var 48,6 procent och
medlemskommunerna betalningsandelar 48,2 procent. Biljettintäkterna
steg från året förut med cirka 9,4 miljoner euro till 252,8
miljoner euro.

Antalet passagerare i kollektivtrafiken i HRT-området
fortsatte att öka år 2011. Under året gjordes inemot 336 miljoner
resor, dvs. 2,8 procent flera än under året förut.

Eftersom det ekonomiska resultatet var gott behövde
kommunandelarna som HRT:s medlemskommuner betalar inte höjas, trots
att utgifterna ökade mera än uppskattat i och med att kostnadsnivån
för kollektivtrafiken steg. Biljettpriserna höjdes i snitt med bara
1 % i början av år 2011.

”Det är fint att kollektivtrafikens popularitet fortsatte öka
under vårt andra verksamhetsår. Vårt mål är, utom att öka antalet
passagerare, också att öka kollektivtrafikens andel av
färdmedelsfördelningen. Det här är en utmaning av rang, eftersom
antalet resor som görs med personbil ökar i rask takt i och med
bilismen, i synnerhet i kranskommunerna”, säger verkställande
direktören för HRT Suvi Rihtniemi.

Kostnaderna för trafiken steg

Utfallet för verksamhetsutgifterna var 514,6 miljoner euro,
varav inemot 96 procent, dvs. 439,4 miljoner euro, användes för
inköp av tjänster. Den största utgiftsposten var
trafikeringskostnaderna, som uppgick till 407,5 miljoner euro.
Kostnadsnivån inom kollektivtrafiken ökade i genomsnitt 3,7 % år
2011.

HRT betalade totalt 63,2 miljoner euro i ersättning till sina
medlemskommuner för användningen av infrastrukturen de äger.

HRT:s personalkostnader var sammanlagt 16 miljoner euro. HRT
hade sammanlagt 351 anställda i slutet av året.

År 2011 uppgick HRT:s investeringar till 4,3 miljoner euro.
Merparten av investeringsutgifterna, 1,6 miljoner euro, ansluter
sig till upprätthållandet av det nuvarande resekortsystemet samt
till anskaffningar i anslutning till förnyelsen av biljett- och
informationssystemet. Anmärkningsvärt färre investeringar
förverkligades än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på att
projekt i anslutning till förnyandet av resekortssystemet uppsköts.

Passagerarna är fortsättningsvis mycket nöjda med HRT:s
kollektivtrafikservice. Av passagerarna gav 83,4 procent
kollektivtrafiken inom HRT-området ett gott eller synnerligen gott
allmänt vitsord. Endast 1,9 procent anser servicen vara dålig eller
mycket dålig. Inom den europeiska BEST-undersökningen placerade sig
Helsingforsregionens kollektivtrafik i topp redan andra året i rad.

Bokslutet 2011 (på finska)