Berusade och drogade personer största orsaken till känslan av otrygghet i kollektivtrafiken

Undersökning om säkerheten i kollektivtrafiken 2011:

De vardagliga arbetsresorna i kollektivtrafiken upplevs som
trygga, men i trafiken sent på kvällen och i synnerhet sent på
veckosluten upplever såväl passagerare som personal otrygghet. Både
passagerare och förare önskar att missbruket av rusmedel åtgärdas
och övervakas strängare.

Detta resultat ger undersökningen Säkerheten i
kollektivtrafiken 2011, där man kartlade åsikterna och
erfarenheterna hos passagerare, förare och säkerhetspersonal i
kollektivtrafiken i Helsingforsregionen, Åbo och Tammerfors. I
Helsingforsregionen svarade 1 530 passagerare och 342 företrädare
för personalen på enkäten: Förare, konduktörer,
biljettkontrollanter samt säkerhetspersonal i metron och vid VR.
Undersökningen genomfördes av Shop´ In  Research Oy. Som jämförande
material användes kommunikationsministeriets utredningar åren
2005–2006.

Enligt den nya undersökningen anses det största enskilda
problemet vara störande beteende som berusade eller drogade
personer gör sig skyldiga till. Majoriteten vill få mera
övervakning, i synnerhet i den sena trafiken på veckosluten. Bland
de allra viktigaste utvecklingsåtgärderna ingår därför önskemålet
om skärpta åtgärder mot alkoholbruket på hållplatserna, stationerna
och i färdmedlen. HRT sätter på bred front fart på
säkerhetsarbetet. ”Vi behöver en gemensam verksamhetskultur som
stöder den gemensamma säkerheten”, säger HRT:s gruppchef Sami
Aherva.

Situationen har blivit bättre i metron och i spårvagnen;
busstrafiken ännu under arbete

Huvudstadsregionens bussförare bedömer att otryggheten har ökat
sedan år 2005. Metro- och spårvagnsförarna däremot anser att läget
har utvecklats mot det bättre. Även busspassagerarna upplever läget
som aningen ljusare än de professionella, eftersom det inte skett
några stora förändringar i busspassagerarnas bedömningar sedan år
2005.

Passagerarna gav betyget 8,8–8,9, beroende på färdmedlet, för
säkerheten i trafiken under arbetsresorna på vardagarna.  Skalan
var den samma som för våra skolvitsord, 4–10. Genomsnittsbetyget
för den sena trafiken under veckosluten varierade mellan 6,6–6,9.
Personalen ansåg skillnaden i säkerhet mellan vardagstrafiken och
den sena veckoslutstrafiken vara ännu större. Säkerheten under
vardagens arbetsresor fick, beroende på personalgrupp, vitsordet
8,0–8,7 och den sena trafiken under veckosluten 5,5–6,8.

HRT har vidtagit kraftiga åtgärder för att förbättra
arbetarsäkerheten för bussförarna. Såväl äldre bussar som nya
bussar ska förses med säkerhetshytter samt larmknappar med vilka
förarna vid behov kan få kontakt med säkerhetskontrollen. 
Säkerhetskraven ingår i kriterierna vid konkurrensutsättningen av
busstrafiken. Det finns övervakningskameror med inspelningsfunktion
i färdmedlen. Goda erfarenheter gav också den intensifierade
övervakningen som inleddes i terminalerna i centrum för cirka ett
år sedan.

Säkerhetsstrategin för kollektivtrafiken 2012–2016, som HRT
och ett omfattande nätverk av samarbetspartners har utarbetat,
publicerades i början av året. Parterna förbinder sig till att
genomföra strategin i och med en avsiktsförklaring som ingås i
slutet av mars. I säkerhetsstrategin ingår konkreta åtgärder för
att öka passagerarnas och personalens säkerhet. Avsikten är t.ex.
att utarbeta klara och tydliga anvisningar för passagerarna med
tanke på eventuella problemsituationer.

Framöver kommer HRT att följa med hur känslan av säkerhet och
trygghet utvecklas genom att låta utföra en säkerhetsenkät bland
personalen varje år.

Kampanjen Resfred väcker genklang hos passagerarna

”Det är inte bara kollektivtrafikinstanserna som ska skapa en
säkerhetskultur – det är en sak för oss alla”, säger Sami Aherva
vid HRT. Temat har väckt genklang hos passagerarna och de har tagit
saken till sig genom att aktivt delta i kampanjen Resfred. Det har
redan kommit in nästan 4 000 önskningar till HRT:s
kampanjwebbplats. De som har sänt in önskningar vill att var och en
uppför sig väl gentemot sina medpassagerare.

HRT publicerar sin säkerhetsstrategi 28.3.