HRT föreslår preciseringar till den trafikpolitiska redogörelsen

Kommunikationsministeriets trafikpolitiska redogörelse, som
ministeriet presenterade 15.3, siktar på att öka kollektivtrafikens
popularitet. HRT understöder linjedragningarna i redogörelsen, men
önskar framföra några preciseringar och kommentarer till
ministeriet. De gäller bland annat ordnandet av infartsparkering
samt finansieringen av trafikprojekt.

 

En splittrad stadsstruktur, vilket leder till trängsel i
trafiken, hör till de utmaningar för den framtida trafiken i
Finland som beskrivs i redogörelsen. En sådan utveckling skulle öka
utsläppen och minska på stadsbornas trivsel.

Markanvändningen i urbana regioner bör enligt redogörelsen fås
tätare och kollektivtrafiken göras attraktivare genom att höja på
servicenivån. I ministeriets vision för år 2030 fungerar resekedjan
från dörr till dörr, kollektivtrafiken är helt tillgänglig och
möjligheterna till infartsparkering har ökats.  En till gång och
cykling anpassad stadsmiljö utgör ett stöd för kollektivtrafiken.

 

Vad beträffar infartsparkeringen anser HRT det vara viktigt
att lösa frågan om vem som i fortsättningen ansvarar för
parkeringen och hur kostnaderna för byggandet och underhållet av
parkeringsplatserna skall fördelas.

 

Enligt ministeriets vision anpassas planeringen av trafiken,
markanvändningen, boendet och servicen i framtiden i högre grad än
tidigare till varandra. HRT är av samma åsikt även i denna fråga,
men vill betona att avsiktsförklaringarna om markanvändning och
trafik (MAL) skall göras bindande  i högre grad och att även
näringslivets synvinkel i fortsättningen skall tas i betraktande i
högre grad än tidigare.

 

Staten stöder spårvägar

I redogörelsen nämns att staten finansierar små
kostnadseffektiva projekt för utvecklingen av trafiknätet med 30
miljoner euro under denna regeringsperiod. HRT anmärker att behovet
av finansiering av projekten dock är avsevärt större i
Helsingforsregionen. HRT anser även att anslaget som staten
reserverat för investeringar i trafikleder är för litet i relation
till behoven.

 

Ministeriets linjedragning gällande tillgänglighet och
gynnandet av gång och cykling borde ytterligare konkretiseras,
anser HRT.

 

HRT är nöjd med att staten säger sig vara redo att delta i
finansieringen av spårvägsinvesteringar i de stora städerna. Staten
är redo att stöda byggandet av metro och snabbspårvägar med 30
procent. Även Spår-Jokern kan alltså troligen väntas få statlig
finansiering. 

 

Riksdagen behandlar redogörelsen i april

Statens ställningstagande till att öppna järnvägstrafiken för
konkurrens är att konkurrensutsättningen främjas om det är
trafikpolitiskt och samhällsekonomiskt hållbart. HRT anser att
konkurrensutsättningen på goda grunder kan inledas med
lokaltrafiken i Helsingforsregionen eller med delar av den.
Avlägsnandet av hinder mot konkurrensutsättning bör fortsätta.

 

Kommunikationsministeriet fortsätter bearbetningen av
redogörelsen utgående från de kommentarer som cirka 150 aktörer i
trafikbranschen sänder ministeriet. Redogörelsen kommer upp till
behandling i riksdagen i april.