HRT:s styrelsebeslut 13.3.2012

Föredragningslistan kan

läsas här (på finska).

Direktupphandlingsavtal med Veolia

Styrelsen beslöt att HRT beställer den andel av
trafiken på linjerna 452, 453, 400N och 516 som enligt beslut
överlåts på en underleverantör, som direkt upphandling av
aktiebolaget Veolia Transport Oy. Upphandlingen motsvarar till
villkor och pris avtalen som ingicks år 2009.

Yrkandena på ändring av HRT:s styrelsebeslut om
linjenätsplanen och trafikeringsplanen för södra Helsingfors
2012–2013


Styrelsen beslöt att rättelseyrkandena inte ger anledning att
ändra på styrelsens beslut.

Miljöbonus för busstrafiken

Styrelsen godkände en modell där HRT gottgör för sådana
minskade partikelutsläpp i avtalstrafiken för bussar som åstadkoms
med användning av avfallsbaserade biobränslen och andra särskilda
åtgärder. Besluten om miljöbonusen fattas separat och
konkurrensutsätts årligen. Se separat meddelande.

Byggande av små projekt för kollektivtrafiken i
medlemskommunerna


Styrelsen föreslog anslag för små projekt inom
kollektivtrafiken i Kervo, Esbo, Kyrkslätt, Sibbo för åren
2013–2015 samt för Helsingfors och Vanda för år 2013 i enlighet med
föredragningslistan.

Vårkommunstämman

Styrelsen beslöt kalla samman vårkommunstämman 29.5.2012 kl.
11 till HRT:s lokaliteter, Semaforbron 6 för att behandla de
ärenden som nämns i föredragningslistan.

HRT medlem i Asiakkuusmarkkinointiliitto ry.

Styrelsen beslöt att HRT ansluter sig till
Asiakkuusmarkkinointiliitto ry.

Program för utvecklingen av kollektivtrafikens pålitlighet
i Esbo

HRT utarbetar som bäst ett pålitlighetsprogram för
kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Utvecklingen av
pålitligheten av busstrafiken i Esbo är en del av programmet. Under
arbetets gång steg tre sådana större helheter fram där en smidigare
kollektivtrafik kräver helhetsmässig planering: Åbovägen,
Västerleden och prioriteringen av kollektivtrafiken vid
trafikljusen. Se separat meddelande.