HRT:s styrelsebeslut 17.4.2012

Föredragningslistan kan

läsas här (på finska).

Tero Anttila utsågs till direktör för avdelningen för
kollektivtrafikplanering


Styrelsen beslöt välja teknologie licentiat Tero Anttila, 52,
till direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering.
Tjänsten söktes av 16 personer.Ändring av budgeten 2012

Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att
Sibbo kommunandel för 2012 fastslås till 1 340 000 euro och
kommunandelen för Kyrkslätt till 3 928 000 euro. Samtidigt föreslår
styrelsen att de bindande kommunandelarna höjs med 1 691 000 euro
till 277 771 000 euro och att beloppet av HRT:s verksamhetsutgifter
höjs med 2 590 000 euro till 560 890 000 euro.

Konkurrensutsättningen av Helsingfors interna linjer
2013–2019

Styrelsen beslöt utse Oy Pohjolan kaupunkiliikenne
Ab, Veolia Transport Vantaa Oy och Nobina Finland Oy att sköta
trafiken på 20 interna linjer i Helsingfors åren 2013–2019.
Anbudsförfarandet gällde cirka 7 procent av kilometrarna och cirka
8 procent av antalet fordon i HRT:s sammanlagda busstrafik.
Prisnivån stiger med 6,6 procent i snitt. 

Konkurrensutsättningen av interna linjer i Kervo

Styrelsen valde aktiebolagen Korsisaari Oy och Taksikuljetus
Oy till att trafikera de interna linjerna 5, 8 och 9 i Kervo.
Avtalsperioden inleds 13.8.2012 och avslutas i slutet av
sommarsäsongen 2016. Trafikeringskostnaderna stiger till 566 000
euro från nuvarande 440 000 euro.

Ericsson Internet Payment Exchange leverantör för
sms-biljetten

Styrelsen valde Ericsson Internet Payment Exchange Ab till
leverantör för sms-biljetten. Den treåriga avtalsperioden börjar
1.7.2012.

HRT:s justerade resultatpremiesystem tas i bruk
2012


Styrelsen godkände att HRT:s ändrade system för
resultatpremier tillämpas för första gången år 2012. Den viktigaste
ändringen var att avdelningarnas och enheternas resultatkort
beaktas vid fastställandet av grunderna för resultatpremien.
Villkoren granskas vid behov årligen.

Verkställande direktörens resultatkort för år 2012

Styrelsen godkände verkställande direktörens resultatkort för
år 2012.

Biljettpriserna på Bilfria dagen

Styrelsen godkände biljettpriserna för Bilfria dagen. Priset
för en enkelbiljett för vuxna för en zon är en euro, för två zoner
två euro och för biljetter för tre zoner tre euro.

HRT:s utlåtande över generalplanen för Ring I vid
Västerleden

Styrelsen ger ett utlåtande över planen till Nylands
ELY-central. I utlåtandet poängteras att konsekvenserna för
kollektivtrafiken saknas i utredningen. HRT önskar med sin
sakkunskap medverka vid den fortsatta planeringen av projektet.

Pisara-banans konsekvenser för trafiken på markytan

Styrelsen uppmanar utgående från HRT:s rapport till
fortsatt planering av buss- och spårvägstrafiken i anslutning till
Pisara-banan. Dessutom uppmanar styrelsen Helsingfors stad att
fortsätta planeringen av bussterminalerna i Kottby och
Tallbacka.   

Utvecklingen av kollektivtrafikens pålitlighet

Styrelsen uppmanar till en fortsatt utveckling av
pålitligheten av kollektivtrafiken med utgångspunkt i de sju teser
som beskrivs i HRT:s nya program för utvecklingen.