Pisara-banan skulle minska antalet bussar i centrum

Pisara-banan skulle föra med sig direkta tågförbindelser från
stadsbanorna till olika delar av stadskärnan. Närtågen skulle köra
under jord i stadskärnan och stanna vid stationer i Hagnäs, centrum
och Tölö.

Banan skulle minska behovet av busstrafik ända in till
centrum. Det i sin tur skulle förbättra luftkvaliteten, minska
trafikbullret och frigöra utrymme i staden. Bussarna skulle minska
till antalet, i synnerhet i terminalerna vid Järnvägstorget och
Elielplatsen.

En rapport om Pisara-banans konsekvenser för buss- och
spårvagnstrafiken har blivit klar i HRT. Målet är att anpassa
servicen som linjenätet på markytan och Pisara-banan producerar
till varandra, avlägsna överlappningar och förbättra
kostnadseffektiviteten så att den nuvarande servicenivån kan
behållas. 

Nya terminaler i Kottby och vid Tallbacka

Enligt utredningen skulle Pisara-banan göra förbindelserna till
centrum från Tusbyledens håll betydligt snabbare: Busslinjerna från
Tusbyleden skulle avslutas vid Kottby station. Resan mot
stadskärnan skulle fortsätta med tåg, som är klart snabbare än
buss. Kottby bussterminal skulle placeras på ett betongdäck ovanpå
spåren. Dessutom skulle spårvagnslinje 1 göras om till en
stomförbindelse mellan Kottby och centrum.

En del av busslinjerna från Mannerheimvägens håll skulle
sluta vid en terminal i kanten av Tallbacka fält. Det är nära
Pisara-banans station i Tölö och skulle på så sätt vara ett
naturligt ställe för byten mellan buss och tåg. En del av bussarna
från Lahtisledens håll skulle ha sin ändhållplats vid terminalen i
Fiskehamnen. Terminalen ingår redan i tidigare planer. Direkta
förbindelser västerifrån och från Lahtisledens håll ända fram till
centrum skulle ändå finnas kvar i viss grad.

Om Pisara-banan och de planerade ändringarna blir verklighet
skulle trafikeringskostnaderna för spårvagns- och busstrafiken
sjunka med cirka 15,5 miljoner euro per år. Största delen av den
summan, 13,8 miljoner euro, beräknas vara kostnader för
busstrafiken. Byggkostnaderna för de nya terminalerna uppgår till
cirka 13 miljoner euro.