Lokaltrafikföreningen och de stora städerna understöder förslagen till omorganisering av kollektivtrafiken

Finlands Lokaltrafikförening och kollektivtrafikaktörerna i de
stora städerna understöder de alternativa modeller för den framtida
organiseringen av kollektivtrafiken som i dag publicerades i
rapporten som busstrafikarbetsgruppen vid kommunikationsministeriet
har utarbetat.

Enligt kommunikationsministeriets rapport är den bästa modellen
för organiseringen av kollektivtrafiken i urbana områden en
beställar-producent-modell enligt trafikavtalsförordningen (s.k.
PSA-trafik, förkortning av finskans ”palvelusopimusasetus”). 
Beställar-producent-modellen gör det möjligt att ordna trafiken
genom olika upphandlingsavtal eller i form av produktion som
beställaren själv står för.  För ögonblicket används
beställar-producent-modellen bl.a. i huvudstadsregionen, i Åbo och
Tammerfors. För fjärrtrafik med bussar lämpar sig däremot
marknadsbaserad trafik bäst.

”Såväl praktiken som internationella jämförelser visar tydligt
att beställar-producent-modellen är lämpligast för organiseringen
av kollektivtrafiken i stadsområden med många passagerare. Modellen
gör det möjligt att erbjuda kunderna en förmånlig och hög
servicenivå samt ett enhetligt biljettsystem”, säger
Lokaltrafikföreningens ordförande och verkställande direktören för
HRT, Suvi Rihtniemi.

I ministeriets arbetsgrupp medverkade Lokaltrafikföreningen,
Trafikverket, HRT, Tammerfors stad, Bussförbundet, Bil- och
Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Närings-, trafik- och
miljöcentralen ELY, Konsumentverket och Konkurrensverket.

Marknadsbaserad fjärrtrafik

Enligt arbetsgruppen passar trafik på marknadsvillkor bäst för
fjärrtrafiken med bussar.

”Trafiken enligt trafikavtalsförordningen (PSA-trafik) kan i
huvudstadsregionen kompletteras med trafik på marknadsvillkor
exempelvis i de fall där PSA-trafik skulle bli oskäligt dyr. Dagens
U-trafikavtal företräder den trafiken”, fortsätter Rihtniemi.

Lokaltrafikföreningens verkställande direktör Pekka Aalto
påminner om att de för passagerarna förmånliga region- och
arbetsresebiljetterna står till förfogande även framöver.
Kollektivtrafikmyndigheterna beslutar om biljettsystemet och
handlar upp de behövliga trafiktjänsterna på ändamålsenligaste
sätt.

Arbetsgruppen behandlade också tillämpningen av den s.k.
”Allmänna regeln” på linjebaserad busstrafik på marknadsvillkor när
den nuvarande övergångsperioden avslutas sommaren 2014. Den
allmänna regeln betyder i praktiken att staten fastställer taxorna
för den linjebaserade trafiken. Om den allmänna regeln
implementeras betyder det att bussföretagarens kommersiella risk
överförs på kommunerna och staten, som skulle vara tvungna att
ersätta skillnaden mellan biljettintäkterna och
trafikeringskostnaderna till trafikföretaget.

Enligt arbetsgruppen är en tillämpning av den allmänna regeln
inte att rekommendera.

”EU- fördraget, konkurrensrätten och trafikavtalsförordningen
kräver en helt annan inriktning, dvs. att marknaderna öppnas och
att det nuvarande systemet som baserar sig på ensamrätter slopas”,
säger Pekka Aalto.

”Att fastställa taxorna enligt den allmänna regeln skulle
sneddriva konkurrensen mellan näringsidkarna och inverka negativt
på marknadsfunktionerna. Dessutom skulle det locka till en
obehärskad ökning av utbudet, vilket är ohållbart med tanke på de
offentliga finansieringsresurserna”, fortsätter Aalto.

Mer information:

Ordföranden för Lokaltrafikföreningen och verkställande
direktören för HRT, Suvi Rihtniemi,
suvi.rihtniemi@hsl.fi,
tfn 0505658884

Verkställande direktören för Lokaltrafikföreningen Pekka
Aalto,
pekka.aalto@pllry.fi, tfn
040 830 6727

Kollektivtrafikchefen i Tammerfors Mika Periviita,
mika.periviita@tampere.fi,
tfn 050 3267 007

Kollektivtrafikdirektören i Åbo Sirpa Korte,
sirpa.korte@turku.fi, tfn
044 907 5121