Spårvagnarna och metron drivs nu med vatten

HST har gått över till att använda finsk, vattenkraftsproducerad
el för att driva metro- och spårvagnstrafiken. När du reser med
spårvagn eller metro genererar din resa alltså inga
koldioxidutsläpp alls. Spårtrafiken var redan tidigare en
miljövänlig form av trafik. Nu är den ännu miljövänligare än
förut.

Såväl HST, som sköter spårtrafiken och HRT, som beställer
trafiken, är viktiga miljöaktörer.  De val de gör påverkar hur elen
för spårtrafiken produceras. Dessutom kan de helt allmänt inverka i
riktning mot mindre förbrukning av energi. Fr.o.m. denna vår har
HST och HRT valt att köpa sådan el som produceras på ett för miljön
skonsamt sätt för spårtrafiken i Helsingfors.

HST och HRT vill lyfta fram spårtrafikens miljökonsekvenser. För
att göra passagerarna medvetna om konsekvenserna har en webbplats
öppnats på adressen matkustapuhtaasti.fi. På webbplatsen finns
information om miljövalen för spårtrafiken. På stan rör sig också
en spårvagn som illustrerats med temat vatten för att berätta om
utsläppsfria resor med kollektivtrafik.

Dessutom sparas energi i och med att förarna får utbildning i
energieffektiv körteknik och genom upphandling av nya, energisnåla
fordon. Vid planeringen av den nya spårvagnen som skall komma till
Helsingfors har möjligheterna att spara energi beaktats på många
sätt. Exempelvis kommer den stora energimängd som frigörs vid
inbromsningar att på vintern användas till att värma upp vagnen. På
sommaren minskar selektiva glas solens alltför stora värmande
effekt, vilket i sin tur minskar behovet av energi för kylning.

Helsingfors nya spårvagn kan beses sommaren 2012 på
Kabelfabriken på utställningen HI Design. Utställningen är en del
av World Design Capital-programmet. HST visar en prototyp av
vagnen. Det är t.o.m. möjligt att kliva in i vagnen och se hur
inredningen är planerad.

För att få koldioxidutsläppen från trafiken att minska har HRT
ställt som mål att öka kollektivtrafikens andel av den totala
trafiken. Utvecklingen av spårtrafiken spelar en viktig roll i
planeringen av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. 
Spårtrafiken kommer att utvidgas kraftigt under de närmaste åren
när Ringbanan och Västmetron blir klara.

Ett steg framåt tas när hösttrafiken börjar i år. Då förlängs
rutten för spårvagn 9 från Järnvägstorget via Kampen till Västra
hamnen. Ruttändringen kommer avsevärt att förbättra
trafikförbindelserna till Västra hamnen, där trafikstockningar är
vanliga.

Mer information:

matkustapuhtaasti.fi