Gränserna för kollektivtrafikzonerna fastslogs

HRT:s styrelse beslutade enhälligt vid sitt möte 12.6 om
gränserna för zonerna i det kommande taxe- och biljettsystemet. I
det nya systemet kommer betalningszonerna inte längre att basera
sig på kommungränserna. I stället går zongränserna i bågform på
olika avstånd från Helsingfors centrum. Gränserna för de yttersta
zonerna kommer att preciseras efterhand, när nya kommuner ansluter
sig till HRT.

Beslutet innebar en sammanjämkning av synpunkterna som
kommunerna i regionen hade framfört i sina utlåtanden. Största
delen av kommunernas förslag kommer att genomföras; det innebär
exempelvis att B-zonen blir omfattande. Bl.a. Mårtensdal, Myrbacka,
Stor-Alberga, Stor-Mattby och Grankulla kommer att ingå i B-zonen.

A-zonen i Helsingfors stadskärna kommer att omfatta Drumsö i
väster och Brändö i öster. Norr om Böle kommer zongränsen att
huvudsakligen följa Jokerlinjen 550. Jokern ligger i B-zonen liksom
även Månsas och Åggelby station.

Gränsen för B-zonen i Esbo går väster om Dalsvik längs
Långträsk och söder över mellan Finnå och Frisans. Stor-Mattby hör
till B-zonen, medan Esbovikens område hör till C-zonen.
Bostadsområdena i Grankulla finns i B-zonen.

I Vanda och i öster går gränsen mellan B- och C-zonerna i
stort sett längs Ring III. Ett av undantagen är Nedre Dickursby.
Här följer gränsen kommungränsen så att området, enligt Helsingfors
förslag, placeras inom B-zonen.

De fyra städerna i huvudstadsregionen finns inom A-, B- och
C-zonerna. Helsingfors sträcker sig över de två inre zonerna, med
undantag av området Östersundom, som ligger i C-zonen.

Biljettpriserna utreds separat

Inom de tre inre zonerna (ABC) ska period-, värde- och
enkelbiljetter alltid köpas för minst två zoner. Det betyder att
giltighetsområdet för den billigaste biljetten utvidgas, vilket
kommer att öka användningen av kollektiva färdmedel i regionen. En
biljett för tre zoner (ABC) kommer att till sitt giltighetsområde
motsvara den nuvarande regionbiljetten. I de yttersta zonerna kan
biljetter köpas även för endast en zon.

Spårvagnsbiljetten kvarstår i det nya systemet. En ny biljett
för en tilläggszon tas i bruk. Vill man resa utanför
giltighetsområdet för sin periodbiljett kan man köpa en
tilläggsbiljett av kortläsaren med sitt resekort (med värde).  För
den som har en periodbiljett är priset för ytterligare en zon det
samma som för motsvarande värdebiljett.

Något beslut om biljettpriserna fattades inte vid detta möte.
HRT inleder en utredning av prissättningen av biljetterna.
Prissättningen påverkas i avsevärd grad av medlemskommunernas
ekonomiska möjligheter att subventionera priserna. HRT:s styrelse
fattar beslut om biljettpriserna årligen i samband med beredningen
av budgeten.

Det nya taxe- och biljettsystemet kan tas i bruk när den
tekniska förnyelsen av biljettsystemet är genomförd. Enligt
planerna sker det i slutet av år 2015. Således förnyas tarifferna
tidigast år 2016.

Kartor över zonerna:

 

Zonerna/huvudstadsregionen

Zonerna/Helsingforsregionen