Staten och Helsingforsregionens kommuner slöt MAL-avtal

Intentionsavtalet mellan Helsingforsregionen och staten om
markanvändning, boende och trafik (MAL) för åren 2012–2015
undertecknades 20 juni.

Avtalet stöder samarbetet mellan kommunerna och staten vid
styrningen av samhällsstrukturen samt integreringen av
markanvändningen, boendet och trafiken. Målet är att få
stadsregionerna att fungera bättre och öka deras konkurrenskraft
samt att utveckla kommunerna jämlikt.  I avtalet fastställs
exempelvis målen för bostadsproduktionen under de närmaste åren
samt de centrala projekten för att utveckla trafiknätet.

Mera bostäder till rimliga priser i Helsingforsregionen

Det centrala målet för MAL-avtalet är att integrera
samhällsstrukturen, att främja bostadsmarknaden och hållbara sätt
att resa och i synnerhet spårtrafiken i regionen. Målet för
bostadsproduktionen i Helsingforsregionen ställs vid byggandet av
12 000–13 000 bostäder per år.  ARA-hyresbostadsproduktionens andel
av nyproduktionsmålet skall vara minst 20 procent. Avsikten är att
öka antalet rimligt prissatta bostäder. I intentionsavtalet ingår
kommunvisa kvoter, som kommunerna förbinder sig till.

”Det här är en historisk situation. Det är första gången som
intentionsavtalen rörande trafiksystemet och tomt- och
bostadsutbudet kombineras till en helhet i Helsingforsregionen”,
säger bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

”Avtalet kommer att främja en enhetlig metropolpolitik och
sätta fart i synnerhet på produktionen av vanliga hyresbostäder. De
överenskomna målen måste nu också uppnås. Kommunerna måste förbinda
sig till de kommunvisa förpliktelserna att producera bostäder. Vi
måste få flera bostäder till rimligt pris för alldeles vanliga
arbetstagare med små - eller medelstora inkomster”, poängterar
Kiuru.

Kommunerna i Helsingforsregionen utarbetar en gemensam
markanvändningsplan. I den sammanjämkas utvecklingen av de
regionala och samhälleliga strukturerna och utvecklingen av
trafiksystemet. Samtidigt förbinder sig staten att stöda projekt i
anslutning till trafiksystemen och utvecklingen av markanvändningen
i regionen.

Avtalsparter är, utöver kommunerna i Helsingforsregionen,
även miljöministeriet, kommunikationsministeriet, Trafikverket,
Nylands ELY-central, Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet ARA samt Helsingforsregionens trafik (HRT).

MAL-intentionsavtalet med bilagor kan läsas på
miljöministeriets webbplats.