Godstrafiken i bilfärjehamnarna undersöks under veckorna 39 - 42

Helsingforsregionens trafik HRT undersöker tillsammans med
Helsingfors Hamn hur mycket frakt-, leverans- och underhållstrafik
som går genom bilfärjehamnarna och vart trafiken riktar sig.
Uppgifterna som samlas in kommer att användas i planeringen av
Helsingforsregionens trafiksystem och i HTTransplan-projektet
(Helsinki-Tallinn Transport & Planning Scenarios).

Undersökningen genomförs i Södra Hamnen under vecka 39, på
Skatudden under vecka 40, i Västra hamnen under vecka 41 och i
Vanasadam i Tallinn under vecka 42. Undersökningen består av två
delar dvs. förarenkäter och trafikräkningar.

Förarenkäten innehåller frågor om transporterna som kommer till
hamnen på undersökningsdagen, bland annat om start- och
destinationsplats, vilket gods som transporteras och vilken typ av
fordon som används i transporten.

Förarintervjuer görs i varje hamn på tisdag och torsdag under
undersökningsveckan. Syftet är att alla förare som kommer till
hamnen i riktning från fastlandet ska intervjuas om
trafiksituationen tillåter detta. Färjetrafiken och lastningen av
färjan påverkas inte.

Trafikräkningar görs i varje hamn i Helsingfors under hela
undersökningsveckan.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Alla uppgifter som
samlas in behandlas konfidentiellt. Uppgifter om enskilda
transporter, företag eller hamndelar publiceras inte separat.

Allt insamlat material är avsett endast för tjänstebruk inom
HRT. Materialet kan lämnas vidare endast med tillstånd av HRT.

Mer information om undersökningen ges av HRT:s
trafikanalytiker Pekka Räty, tel. 09-47664259.