HRT inbjuder sibboborna till en nätgemenskap för att utveckla kollektivtrafik

HRT kartlägger genom nätgemenskapen sibbobornas resvanor och
önskemål i syfte att få planeringsunderlag för framtida
kollektivtrafikplaner. Sibbo blev medlem i samkommunen HRT
1.1.2012.

För närvarande sköts busstrafiken i Sibbo enligt de avtal som
gäller under övergångsperioden. Trafikidkaren planerar tillsvidare
trafiken i kommunen men planeringen kommer att stegvis övergå till
HRT under 2014-2019 allteftersom de nuvarande trafikeringsavtalen
upphör att gälla.

HRT utreder som bäst hur kollektivtrafiken ska ordnas i Sibbo
efter att de nuvarande trafikeringsavtalen har upphört att gälla.
Planeringsarbetet av linjenätet i Sibbo har startat och HRT kommer
att utveckla linjenätet samt tidtabeller och turintervaller i
samarbete med olika intressentgrupper.

Kom med i nätgemenskapen

Anmäl dig genast

Alla kollektivtrafikanvändare och bilister i
Sibbo är välkomna med. Invånarna kan delta i
kollektivtrafikplaneringen genom att delta i diskussioner, besvara
frågor och framföra önskemål gällande kollektivtrafiken. I
nätgemenskapen kartläggs bl.a. sibbobornas nuvarande resvanor,
viktiga förbindelser, restider samt resbehov och förväntningar på
kollektivtrafikservicen. Man kan anmäla sig till nätgemenskapen
antingen via Sibbo kommuns eller via HRT:s internetsidor.
Nätgemenskapen är öppen två veckor fr.o.m. 18.9 och deltagarna kan
vara med enligt egen tidtabell.

Gemenskapen genomförs på finska.