HRT:s styrelsebeslut 12.2.2013

Anbudsförfarande för busstrafiken

Styrelsen valde Bus Travel Åbergin Linja till att köra linje
105 och Nobina Finland till att köra linjerna 109, 206, 212 och
213. Se separat
meddelande.

Utveckling av samspel mellan kollektivtrafikplanering och
invånare


Styrelsen godkände modellen för samspel mellan
kollektivtrafikplanering och invånare. Se separat
meddelande (på finska).

Tjänsten som direktör för trafiksystemavdelningen
förklarades ledig


Styrelsen beviljade Suoma Sihto avsked från tjänsten som
direktör för trafiksystemavdelningen fr.o.m. 1.7.2013 och
förklarade tjänsten ledig.

Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för
Havsrastböles västra strand


Styrelsen gav ett utlåtande om förslaget till delgeneralplan
för Havsrastböles västra strand och konstaterade i sitt utlåtande
att bostäderna, arbetsplatserna, servicen och stark kollektivtrafik
kopplas bra ihop i förslaget.

Utlåtande om utkast till generalplan för Norra
Haga


Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt föredragningslistan.

Utveckling av busstrafikens pålitlighet i Vanda

HRT har utarbetat ett utvecklingsprogram för busstrafikens
pålitlighet i Vanda. 634 förare intervjuades och på basis av
responsen utarbetades ett åtgärdsprogram. Det centrala resultatet
är att förbättringsåtgärderna i busstrafiken är väldigt lönsamma
vad gäller nyttokostnaderna.

Infartsparkeringsstrategi för Helsingforsregionen

Infartsparkeringsstrategin för Helsingforsregionen blev klar
i december 2012. Se separat
meddelande (på finska).