HRT:s delårsrapport 1/2013 Ökningen av trafikeringskostnaderna har jämnat ut sig

I sin första delårsrapport beräknar HRT att i kostnaderna för
den operativa verksamheten fås besparingar på cirka 6,7 miljoner
euro under innevarande år. Besparingarna uppstår genom att
kostnadsökningen i busstrafiken blir mindre än beräknat. På grund
av den låga räntenivån blir också ersättningarna för fordon i den
av HRT beställda tågtrafiken mindre än budgeterat.

På årsnivå beräknas verksamhetskostnaderna uppgå till 580,7
miljoner euro och verksamhetsintäkterna till 586,6 miljoner euro,
0,2 procent mindre än budgeterat.

Räkenskapsårets resultat visar ett underskott på 1,0 miljon euro
när i budgeten hade man förberett sig på ett underskott på 6,1
miljoner euro.

Enligt uppgifter vid slutet av mars gjordes 66,2 miljoner
påstigningar i den av HRT beställda trafiken (tågtrafiken har inte
räknats med), vilket är lite färre än på motsvarande tidsperioden
år 2012. HRT uppskattar dock att passagerarantalet ökar i år med
tre procent i busstrafiken, med fyra procent i metrotrafiken och på
Sveaborgsfärjan och med knappt två procent i tågtrafiken. 

Biljettintäkterna beräknas vara cirka 1,4 miljoner euro mindre
än budgeterat.

Investeringskostnaderna överskrider med ungefär 1,2 miljoner
euro de budgeterade 18 miljoner euro. Överskridningen beror på
investeringar angående biljett- och informationssystem som
överförts till detta år. HRT kommer att göra en framställning om
detta till HRT:s styrelse på hösten.