Kollektivtrafiken ökar i popularitet snabbare än personbilen i Helsingforsregionen

För första gången i 50 år ökar resandet med kollektivtrafiken snabbare än privatbilismen i Helsingforsregionen.

Resandet inom huvudstadsregionen har undersökts under nästan 50 år. Sett till totalresandet har kollektivtrafikens andel under denna tid minskat kontinuerligt även om det absoluta passagerarantalet har ökat. Att privatbilismen har starkt ökat ända från 60-talet har påverkat trenden.

Mobilitetsundersökningen 2012 som HRT publicerar i dag avslöjar en historisk vändning: kollektivtrafikens andel av alla resor i Helsingforsregionen har ökat till 43 procent (2008: 42%). Särskilt positivt är det att kollektivtrafikens andel har ökat på alla kommuner i regionen, på resor till och från arbetet och under fritiden, bland män och kvinnor och i alla åldersgrupper. Endast i åldersgruppen över 65 år ökar användning av privatbilen snabbare än kollektivtrafiken. Resultatet är överraskande då HRT:s trafiksystemprognoser har förutspått under tidigare år att kollektivtrafikens relativa andel kommer att minska fram till 2035.

”Vändningen är en följd av en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Kollektivtrafiken har idag ett väldigt starkt varumärke. Kollektivtrafiken upplevs som en väsentlig del av välfungerande, lätt och ren urban miljö. Allt fler unga i huvudstadregionen vill inte skaffa körkort och bil när kollektivtrafiken fyller deras resebehov på ett så bra sätt. Samma trend kan också ses internationellt i stora städer”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

”Den positiva ändringen har varit starkare än vi kunde förutspå. HRT kommer att uppdatera sina trafiksystemprognoser under hösten på grund av de nya resultaten”, säger gruppchef för gruppen Trafikundersökningarna och prognoserna Marko Vihervuori.

Också cykling och gång har ökat i popularitet framförallt i huvudstadsregionens kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla).

Allt fler esbobor åker kollektivt till arbetet

Kollektivtrafikens popularitet i pendlingstrafiken har ökat mest i Esbo.  Också i kranskommunerna åker man kollektivt till och från arbetet mer än tidigare. För resor under fritiden väljer invånarna i Helsingfors och i Vanda oftare kollektivtrafiken i stället för personbilen men esboborna använder ännu mer personbil. I kranskommunerna har inte skett märkvärdig förändring i resandet under fritiden.

Också de personer som har körkort och bil till förfogande har ökat användning av kollektivtrafiken jämfört med personbilen i varje område.

”Det är fint att se att också bilisterna i en större utsträckning använder kollektivtrafiken som en del av resandet. I framtiden är det allt viktigare att utveckla till exempel infartsparkeringen så att det är lätt att kombinera bilen och kollektivtrafiken”, säger Rihtniemi.

Användning av kollektivtrafiken har ökat markant särskilt bland de unga (18-29 åringarna) i Esbo. På samma sätt har 30-44 åriga i Helsingfors och i Vanda ökat användning av kollektivtrafiken. Däremot har personer över 65 år valt allt oftare personbilen i stället för kollektivtrafiken i varje område.

Män närmar sig kvinnor vad gäller användning av kollektivtrafiken. Vad gäller mäns resebeteende har användningen av kollektivtrafiken ökat klart särskilt i Helsingfors och i kranskommunerna då situationen för kvinnornas del har förblivit oförandrad. Kvinnorna använder dock fortfarande klart oftare kollektivtrafiken än männen. I huvudstadsregionen väljer 34 procent av männen och i kranskommunerna 13 procent av männen kollektivtrafiken istället för personbilen, då de motsvarande siffrorna för kvinnorna är 50 och 17.

Mer omfattande analys och rapport om mobilitetsundersökningen blir klar i slutet av året.

Invånarna vill ha mer kollektivtrafik och färre bilar

I samband med mobilitetsundersökningen utredde HRT också invånarnas attityder till resandet genom en barometerenkät. Största delen av svararna upplevde att de vill utveckla kollektivtrafiken i området. Utveckling av cyklingsrutterna och omständigheterna ansågs vara det näst viktigaste utvecklingsobjektet. De som besvarade enkäten stöder minskning av utsläpp och trafikbuller samt koncentrering av markanvändningen vid goda kollektivtrafikförbindelser. Över 60 procent av svararna stöder medan knappt 20 procent motsätter sig att dämpa ökningen av motorfordonstrafiken.

I enkäten frågades också om invånarnas synpunkter om användning av parkeringsavgifterna för att minska personbiltrafiken i centrumområdena. Klar majoritet stödde idén.

En liten majoritet i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) stöder idén om att trängselavgifter skulle uppbäras och dessa medel skulle styras till utveckling av kollektivtrafiken. I kranskommunerna är invånarna mer emot än för trängselavgifterna.